توفیق اخلاق

 

اى  عزیز بدانکه ;

انسان شدیداً نیازمند به تربیت و اصلاح خویش است همان گونه که کشتزار، تشنه آب باران است!(210)

اى عزیز ;

تربیت و تهذیب نفس یا کسب فضایل و دورى از رذایل تنها راه رسیدن به سعادت و رستگارى در دنیا و آخرت

است(211).

اى عزیز بدانکه ;

 از آلودگى‏ها پاک کرد; و زیانکار شد، آن کس که خود را[را]به راستى رستگار شد، آن کس که نفس خویش

آلوده ساخت(212).

اى عزیز ;

بر فرض که نه امیدى به بهشت و نه ترسى از دوزخ داشته باشیم و بر فرض اینکه در روز رستاخیز، پاداش و

کیفرى نباشد، باز هم لازم است که فضایل اخلاقى و سجایاى(213) انسانى را کسب کنیم; زیرا فراگرفتن صفات

پسندیده و عمل بر طبق آنها در زندگى، مایه خوشبختى و سعادت و از عوامل مهمّ رستگارى است(214).

اى عزیز بدانکه ;

»اخلاق«، جمع خُلق; و »خُلق«، شکل درونى انسان است، چنانکه خَلق، شکل ظاهرى و صورى اشیأ است.

همانطورى که شکل ظاهرى برخى از مردم، زیبا و برخى دیگر نا زیبا است; شکل باطنى بعضى مردم نیز

آراسته و مطبوع است و بعضى ناشایسته و نامطبوع است(215).

اى عزیز ;

»اخلاق« در اصطلاح علماى اخلاق، عبارت از حالت و ملکه‏اى است که آدمى را بدون فکر در انجام کارها

تحریک کند(216).

که این غرایز و ملکات و صفات روحى و باطنى که در انسان است و اعمال و رفتارى که از این خلقیات ناشى

گردد، نیز »اخلاق« گویند.

اى عزیز بدانکه ;

خُلقیّات و صفات روحى و نفسانى انسان بر دو نوع است:

1 فطرى و طبیعى. 2 اکتسابى و اختیارى.

صفات فطرى; غرایز، احساس‏ها و استعدادهایى است که در طبیعت انسان آفریده شده و اختیار و عمل، در

تحصیل آنها هیچ‏گونه دخالتى ندارند. مانند: حسّ کنجکاوى، حسّ عدالتخواهى، حسّ شخصیّت و استقلال و

... این گونه قوا و صفات درونى انسان، در حقیقت راه شناخت تفاوت انسان از سایر جانداران، در مرحله ذات

و طبیعت اوست.

صفات اکتسابى; صفاتى را گویند که در مقام عمل و اختیار، یکدفعه )به ندرت( یا به تدریج براى انسان حاصل

شود; تا کاربرد انسان از صفات فطرى، چه باشد(217).

حکایت

پادشاهى پسرى را به ادیبى داد و گفت: این فرزند توست، تربیتش همچنان کن، که یکى از فرزندان خویش.

ادیب خدمت کرد و پذیرا شد و سالى چند بر او سعى کرد و به جایى نرسید و پسران ادیب در فضل و بلاغت به

نهایت رسیده و کامل شدند.

ملک، دانشمند را مؤاخذت کرد و معاتبت فرمود : که وعده خلاف کردى و وفا بجا نیاوردى. گفت : بر رأى

خداوند روى زمین پوشیده نماند که تربیت یکسانست و طبیعتها و سرشتها، مختلف.

گرچه سیم و زر ز سنگ آید همى‏در همه سنگى نباشد زرّ و سیم

بر همه عالم همى تابد سهیل‏جایى انبان مى‏کند جایى ادیم(218)

اى عزیز بدانکه ;

همه اخلاق از این منشعب شود که ; اگر طاعت خنزیر(219) شهوت دارى; در تو صفت پلیدى و بى‏شرمى، حرص

و چاپلوسى، خسیسى و شماتت، حسد و غیر آن پدید آید; و اگر وى را مقهور گردانى و به ادب و زیر

دست‏دارى، در تو صفت قناعت و خویشتن‏دارى، شرم و آرام، ظریفى و پارسایى، بى‏طمعى و کوتاه‏دستى پدید

آید.

اگر طاعت کلب(220) غضب دارى، در تو صفت تهوّر و بى‏باکى، لاف‏زدن و تفاخر، خود بزرگ بینى و ریشخند

کردن، استخفاف کردن و خوار داشتن و در خلق افتادن پدید آید ; و اگر وى را مقهور گردانى و به ادب و

زیردست دارى، در تو صبر، بردبارى، عفو، ثبات، شجاعت، ساکنى، شهامت و کرم پدید آید.

اگر شیطان را - که دو صفت قبل از آن دلیر شوند - طاعت دارى، در تو صفت فریبکارى و خیانت، تخلیط و بد

اندرونى و تلبیس پدید آید; و اگر وى را مقهور دارى و به تلبیس وى فریفته نشوى و لشکر عقل را نصرت کنى،

در تو زیرکى و معرفت، علم و حکمت، صلاح و حُسنِ خلق، بزرگى و ریاست پدید آید.

و اگر این اخلاق نیکو که با تو بماند، از جمله باقیات صالحات باشد و تخم سعادت تو بُود!

اى عزیز بدانکه ;

همان گونه که در ساختمان جسم انسان عضوى بى‏مصرف آفریده نشده، در ساختمان روح و جان او نیز، هر

انگیزه و غریزه و میلى نقش حیاتى دارد، امّا اگر این غرایز به طور صحیح هدایت و رهبرى نشود و تحت کنترل

دقیق قرار نگیرد خطرناک و زیان بخش خواهد بود.

اى عزیز بدانکه ;

براى رسیدن به فضایل و ملکات فاضله، ریاضتهاى علمى و عملى لازم است.

در آغاز، شناخت فضایل و رذایل و آگاهى از شخصیّت و جایگاه واقعى انسان ضرورت دارد، سپس مبارزه و

مجاهده با نفس امّاره; چراکه تا »مجاهدت و مبارزه« نباشد، انسان بر هواهاى نفسانى پیروز نگردد - و کسى که

از این مرحله پیروز و سربلند بیرون نیاید، به مرحله »فضیلت و کرامت و سلامت نفس« نائل نگردد.

اى عزیز بدانکه ;

آنچه به »عمل« جنبه اخلاقى مى‏بخشد، بار ارزشى آن است، نه حیثیت عینى و عملى آن; به طورى که ممکن

است فردى داراى فضایل فراوانى باشد بى‏آنکه بتواند از نظر علمى براى فضیلت و کرامت تعریفى منطقى ارائه

/ 0 نظر / 7 بازدید