دانشنامه خط فارسی

1
تاریخچه تغییر خط فارسی
فهرست مطالب، شامل:
پیشگفتار/ 11
بخش اول:
اندیشه تغییر خط در «امپراطوری اسلام» / 19
مقدمه؛ در خطوط رایج ابتدایی آغاز قرن اول هجری / 27
تغییرات خط، پس از کشور گشایی مسلمانان / 32
تغییر اول؛ پیدایش اعرابِ نقطه¬ای / 32
تغییر دوم؛ ابداع حروفِ نقطه¬دار / 42
تغییرسوم؛ رنگی کردن نقطه¬های اعراب / 48
تغییرات خط، از دوران نهضت ترجمه و تألیف / 50
تغییر چهارم؛ تفاوت گذاشتن بین علامات نقطه و اعراب / 53
تغییر پنجم؛ ابداع اعراب به شکل امروزی / 56
تلاشهای بی¬ثمر اصلاح و تغییر خطِ بعدی / 59
تغییر ششم؛ تکامل زیبایی¬های قلم/ 66
افول خطاطی و رواج چاپ / 77
بخش دوم:
اندیشه تغییر خط در کشورهای اسلامی / 79
مقدمه / 81
زمینه¬های ظهور موضوع تغییر خط در عثمانی / 84
شروع مباحثات تغییر خط در دولت عثمانی / 94
ادامۀ مجادلات تغییر خط در ترکیه / 104
شروع مباحثات تغییر خط در قفقاز / 107
تغییر خط عربی در برخی کشورها / 113
خط جدید ترکیه / 120
در مصر و شام و سوریه / 133
در هندوستان / 134
شرقشناسان / 136
بخش سوم:
تاریخچه اندیشه تغییر خط در ایران / 137
مقدمه / 139
خط ایرانیان پیش از اسلام / 142
چگونه خط پهلوی جای خود را بخط کوفی داد؟ / 145
زمینه¬های پیدایش تفکر تغییر خط در قرون اخیر / 148
مقدمه / 148
1- ورود صنعت چاپ به ایران / 151
2- تغییر اوضاع اجتماعی¬در ایران و شکستهایش¬از روسیه / 155
3- اصلاحات در ایران / 161
4- تأثیر عثمانی و ایرانیان عثمانی بر ایران / 166
شروع زمزمه¬ی تغییر خط در خارج از ایران / 173
تغییر خط در روزنامۀ اختر / 192
ملکم¬خان، مؤثرترین فعال تغییر خط / 197
همیار آخوندزاده و ملکم¬خان / 203
رواج موضوع تغییر خط / 208
رضاخان ارفع الدوله / 210
رضا¬خان افشار بکشلو / 211
لطفعلی تبریزی / 212
لطفعلی مجتهد دانش تبریزی / 213
حسین خان / 214
کاظم خان آلان براغوشی / 215
عبدالعلی موبد بیدگلی کاشانی / 216
ادیب الممالک فراهانی / 216
عبدالرحیم طالبوف / 217
علی محمد خان اویسی / 219
حسین کاظم¬زاده ایرانشهر / 221
تغییر خط عربی در برخی کشورها / 223
ورود بحث «تغییر خط» از خارج به ایران / 228
غلامرضا رشید یاسمی / 229
ابولقاسم اعتصام¬زاده / 230
ابراهیم پورداود / 231
لطفعلی صورتگر / 232
علی دشتی / 232
سید حسن تقی¬زاده / 234
آقا نور حقیق صدر المعالی خوانساری / 237
مصطفی فاتح / 240
محمد علی داعی الاسلام / 241
دیدار رضا شاه از ترکیه / 243
دورۀ بعدی بازار داغ تغییر خط / 248
سعید نفیسی / 250
ابوالقاسم آزاد مراغه¬ای / 252
سید رضا صفی¬نیا / 254
پرویز ناتل خانلری / 254
شمس¬الدین رشدیه / 256
جبار عسگرزاده / 257
رحیم¬زاده صفوی / 258
یحیی ذکاء / 260
اوج مباحثات تغییر خط در ایران / 263
ابراهیم گرانفر / 264
نهضت تغییر خط با کمی توقف، ادامه یافت / 267
تقلای دوباره برای تغییر خط / 269
افول بحث تغییر خط همراه انقلاب اسلامی / 274
تغییر خط، بی¬رمق به راه خود ادامه می¬دهد / 278
محمود رضائیان / 278
مسعود خیام / 279
حسن ختام؛ برخی از دلایل به ثمر نرسیدن تغییر خط / 281
تکنولوژی، حامی تغییر خط فارسی / 282
فعالیتهای پیرامون حفظ خط فارسی / 283
وقایع چند سال اخیر پیرامون تغییر خط / 287
پیام یزدانجو / 287
فریدون مجلسی / 289
حسن بهزادیان¬نژاد / 290
محمد رضا باطنی / 291
ابولحسن نجفی / 292
مصطفی عاصی / 293
علیمحمد حقشناس / 294
کورش صفوی / 296
بخش چهارم:
پاسخ به برخی از اشکالات پیرامون تغییر خط / 299
مقدمه / 301
چرا خط تغییر می¬کند / 307
پاسخ به چهارده اشکال مخالفان تغییر خط فارسی / 311
خط ایران در آینده نزدیک تغییر خواهد کرد / 396
و اکنون، خط در ایران تغییر یافته است / 397
خط استادی / 401
معرفی خط استادی / 403
مزایای خط استادی / 410
نمونۀ خط استادی / 417
کتابنامه / 442
 

2
کتابشناسی خط فارسی و تغییر خط
فهرست مطالب، شامل:
مقدمه
چند نکته پیرامون کتابشناسی حاضر 010
بخش اول:
کتابشناسی خط فارسی 015
فهرست اعلام 160
بخش دوم:
کتابشناسی اصلاح الفبا و تغییر خط فارسی 185
بخش سوم:
سیر تاریخی کتب و مقالات اصلاح و تغییر خط فارسی 237
بخش چهارم:
سیر تاریخی کتابشناسی خط فارسی پس از انقلاب 267
بخش پنجم:
کتابشناسی املاء و جدانویسی خط فارسی 287


3
آخوند زاده و تغییر خط
فهرست مطالب، شامل:
مقدمه / 9
شرح حال وی / 10
تولد و تحصیلات او / 11
فعالیتهای او / 11
دوران روزنامه‌نگاری / 14
نثر ملکم / 15
نقد ادبی و ملکم / 16
آثار / 19
ملکم¬خان و تغییر خط / 27
گاهشمار شمسی فعالیت زندگی او پیرامون تغییر خط / 31
یادآوری / 43
روابط ملکم با آخوندزاده و موضوع اصلاح الفباء / 45
الفبای ملکمی / 77
برخی نامه¬های ملکم خان / 91
مسودة کاغذ آخوندزاده به وزیر امور خارجه / 93
مسوده کاغذ آخوندزاده به ملکم خان / 95
نامه آخوندزاده به ملکم خان / 99
نامه¬ آخوندزاده به میرزا ملکم¬خان / 101
از ملکم خان به آخوندزاده / 107
کاغذ دوم آخوندزاده به ملکم خان / 109
از ملکم خان به آخوندزاده / 111
از ملکم خان به آخوندزاده / 112
نامه آخوندزاده به ملکم خان / 113
نامه آخوندزاده به ملکم خان / 115
از میرزا ملکم خان به آخوندزاده / 117
سواد مکتوب آخوندزاده به ملکم خان / 120
سواد ورقة جداگانه از آخوندزاده به ملکم / 121
سواد ورقه جداگانه آخوندزاده به ملکم خان / 124
سواد ورقه آخوندزاده به ملکم خان / 128
نامه آخوندزاده به ملکم خان / 130
کاغذ جداگانه / 134
سواد مکتوبی از آخوندزاده به دو نفر از وزرای عثمانیه / 135
از میرزا ملکم خان به آخوندزاده / 140
نامه آخونزاده به ملکم خان / 141
از آخوندزاده به ملکم خان / 144
سواد مکتوب دیگر از آخوندزاده بروح القدس / 146
بسط و تفصیل مطالبی است که آخوندزاده در اواخر ماه مارت سنة 1872 از جناب روح القدس در تفلیس هنگام عبورش از این بلده بعزیمت طهران در چند مجلس شنیده‌ است / 148
کتاب «نمونه خطوط آدمیت» / 153
معرفی متن / 158
اصل متن / 160
[مقدمه] / 160
[نکته اول: قواعد خط] / 160
[نکته دوم: شرط رواج] / 162
[نکته سوم: جدا نویسی] / 164
[نکته چهارم: اعراب داخل حروف] / 165
«بحث» / 169
«سؤال» / 170
«بحث» / 172
«مسأله بزرک» / 174
جمع بندی / 177
شیخ و وزیر / 179
مجلس اوّل در اسلامبول / 181
مجلس دویم / 196
مجلس سیم / 205
مقدمه گلستان سعدی / 213
رساله خط ملکمی / 229
برای اطلاع بیشتر رجوع کنید / 235
منابع و کتابنامه / 239


 4
خط در ایران
فهرست مطالب شامل
مقدمه /                             11
خط و فرهنگ /                   ذبیح بهروز                                  19
تارخ خط فارسی  /               محمد تقی بهار                             43
تاریخ خط در ایران  /                       سعید نفیسی                                 75
رسم­الخط فارسی در قرن پنجم /           جلال متینی                                 97
نظری به خط خوش فارسی /            محمد حسن سمسار                       113
خط و تحول آن در شرق باستان /       علی سامی                                   123
پیدایش خط میخی فارسی باستان /     والتر هینتز                                   151
خطهای ایرانیان باستان /                  حمزه اصفهانی                              159
دربارۀ خطوط ایران باستان /            علی اشرف صادقی                        171
تاریخ خط حرفی در ایران و جهان /   علیقلی اعتماد­مقدم                         185
تاریخچه خط ایرانی طی 2500 سال  /     بدیع الله دبیری­نژاد                                    225
جستار نظری و بررسی تاریخی خطهای ایرانی تا امروز /                      237
دربارۀ خط فارسی باستان /               کارل هوفمان                                297
کرمان و خط نگارۀ تصویری آن / جلیل ظیاء پور                  309
فهرست ماقبل الفهرست (بخش خط) /           پرویز اذکائی                    317
فنون و صنایع در ایران باستان /                     ناصر همایون                   367
کتابت در ایران پیش از اسلام /                     سعید عریان                     375
درآمدی بر خوشنویسی ایران باستان /          حبیب برجیان                   385
سیر خط در فرامین و احکام تاریخی /         علیرضا کوچکی                397
تاریخچه­ای از نگارش و خط /        ژاله آموزگار                                413
سیر تاریخی کتابخانه­ها در ایران /         فاروق صفی­زاده                            421
بررسی وضعیت خط در ایران /         وحیده رمضانی                             447
ابن­ندیم و خطوط قدیم  /                  پرویز اذکائی                                477
خط، دبیره ، نویسه و خط­نامه­ها /       پرویز اذکائی                                499
تطور تاریخی عناوین دبیر و دیوان /   حمید تنکابنی                   511
خط اوستایی /                    حسن رضائی باغ­بیدی                                529
خط آرامی و نقش آن در ایجاد ارتباطات فرهنگی / آندره لومر                    539
خط در اسطوره­ها /                         ژاله آموزگار                                559
خطوط ایرانی میانه /                       فیلیپ ژینیو                                 575
پیوند فرهنگ­ها در پرتو کتابت قرآن /            مهدی دهباشی                  587
نگاهی دیگر به تاریخ و تحول خط شکسته /     علیرضا هاشمی­نژاد            607
کهن­ترین متون فارسی به خطوط غیر عربی /         حسن رضائی­باغ­بیدی         623
نسخ خطی در ایران /                        مصطفی درایتی                             651
تعلیم خط در مدارس جدید ایران /   یوکابد عارفی                               681
 

5
هولوکاست خط فارسی
فهرست مطالب شامل
پیشگفتار                 13
نگاهی اجمالی به سیر اتفاقات پیرامون خط فارسی پس از انقلاب                31
بخش اول:
خبرها و نظرها پیرامونِ تغییرِ خطِ فارسی                 37
مهر خاندنی‏ست /  مهمود رزائیان               39
دبیره­نگاری در زبان فارسی / مرتضی کاخی 43
خط فارسی و گرفتاری تغییر / گمنام          49
خط فارسی در پیام کوتاه تلفن همراه  مظلوم واقع شده است / گروهی از گویندگان       55
خط فارسی محدود می­شود / مسعود خیام    61
زبان فارسی را دریابید/ جمعی از استادان زبان و ادبیات فارسی                     69
خط فارسی در خطر /  علی شیخ الاسلامی                     75
نظرات خواندگان ذیل این خبر                  78
زبان فارسی و خط لاتینی/  پیامیزادنجو                     87
تعیین معادل الفبای لاتین برای رسم الخط فارسی  /  فریدون مجلسی               101
کودتای حروف / عبدالرضا مقدم 107
تکنولوژی نوین و زبان فارسی / حسن بهزادیان‌نژاد       117
ناهمگونی‌های املایی در کتاب‌های درسی پایه‌ی دوم ابتدایی / گمنام             127
خط فارسی را نمی­توان اصلاح کرد / محمد رضا باطنی 133
خط فارسی اصلاح‌پذیر نیست /  ابوالحسن نجفی         139
خط فارسی نسبت به خط انگلیسی  قابلیت‌ بیشتری دارد / ابراهیم خدایار   151
به جای دغدغه کمبود واژه،  به فکر تولید علم باشیم /  کوروش صفوی          155
زبان و خط فارسی / محمد رضا باطنی         159
نگاهی به مشکلات خط فارسی  در ارتباط با فناوری اطلاعات / عاصی، آشوری              175
خط و زبان فارسی از همراهی تکنولوژی عقب مانده­اند /  علیرضا پوزممتاز  183
خط فارسی باید بازسازی شود / عل­محمد حقشناس    189
تغییر خط را اولین بار افراطیون و بی­دین­ها مطرح کردند / محمد بقایی                        195
وسوسه‌ تغییر خط فارسی باطل است /  محمود عابدی199
ارتباط زبان فارسی با خط فارسی اتفاقی نیست /  حسین نصر        205
مسعود خیام و پیشنهاد «خط فنی» فارسی او / مسعود خیام           211
دیدگاه­های خوانندگان ذیل اینخبر                                220
جایگزینی «خط فارسی» با چه؟! / مهرداد ایرانمهر       247
درباره نهضت  تغییر رسم‌الخط فارسی /  داریوش مختاری                            253
ضرورت تغییر خط فارسی به خط جهانی اسپرانتو / امید سهرابی 261
آیا خط تغییر می­کند؟ /  نسترن صادقی         267
خط فارسی ناقص است /  مهدی صادقی       275
نقدی بر نوشتار «خط فارسی ناقص است» /  علیرضا افشاری         281
و اکنون، خط در ایران تغییر یافته است /  کاظم استادی              293
مشکلات خط فارسی حل‌شدنی است؟ /  غلام حسین صدری افشار                299
دفاع فریدون جنیدی  از خط فارسی /  فریدون جنیدی305
دخالت رییس‌جمهور  برای پایان دادن به آشفتگی خط فارسی / حسن انوری 309
چگونه از آشفته‌بازار رسم‌الخط فارسی نجات پیدا کنیم؟ /  عباسعلی وفایی    313
راه حل برای رفع مشکل خط فارسی /  هوشنگ مرادی کرمانی     319
چگونه مشکلات خط فارسی را حل کنیم؟  / ابراهیم خدایار        325
راه حل مشکلات خط فارسی چیست؟ / منوچهر دانش‌پژوه          331
پیشنهاد برای حل دشواری‌های خط فارسی / میرجلال‌الدین کزازی                339
پیشنهاد مسعود خیام برای حل مشکلات خط فارسی / مسعود خیام              345
حرف‌های بحث‌برانگیز کوروش صفوی درباره‌ی خط فارسی /  کوروش صفوی             351
تغییر خط فارسی/ عبدالرضا مدرس­زاده       361
درباره‌ی خط فارسی / رضا شکراللهی           365
چرا نباید خط فارسی را تغییر دهیم / فرزان سجودی    371
پیشنهاد توفیق سبحانی برای حل مشکلات خط فارسی / توفیق سبحانی          377
تغییر رسم‌الخط فارسی نه عملی است  و نه مورد پسند مردم / فاطمه کلاهچیان             383
دفاع از خطّ فارسی، دفاع از میراث مکتوب یک تاریخ / گمنام     387
اهمیت پارسی‌نویسی /  صدرالدین طاهری    395
تغییر خط فارسی در شرایط فعلی به صلاح نیست / کوروش کمالی سروستانی                401
تغییر خط فارسی معقول نیست / ابراهیم مالمیر           411
سه پیشنهاد برای تغییر خط فارسی /  رضا ساکی         415
دست از سر خط فارسی بردارید /  عباس خوش‌عمل کاشانی         419
هرگونه دخل و تصرف در خط فارسی عیب دارد / محمد دبیرمقدم               425
تغییر خط یا تغییر حاکمیت؟! / احسان       431
از تغییر خط فارسی  بوی توطئه نمی‌آید /  ابراهیم خدایار            437
زبان و خط فارسی شناسنامه‌ی ما برای ورود به جهان است /  احمد محیط طباطبایی     447
آیا تغییر رسم‌الخط فارسی چاره ساز است / عرفان نظرآهاری، علیرضا شریفی                453
مقاومت­ِعجیب­آموزش­و­پرورش در مقابلِ­ ­ِدستورِخطِ فارسی /  علی اشرف صادقی            461
بخش دوم:
پاسخ به برخی از اشکالات پیرامون تغییر خط                           469
مقدمه       471
معایب خط فارسی    477
برخی از دلایل به ثمر نرسیدن تغییر خط در گذشته   478
چرا خط تغییر می­کند                               481
1.        گسل و فاصله با ادبیات و متون قدیمی ایجاد می­شود                           484
جواب       487
بررسی وضعیت کنونی ما با آثار گذشتگان 487
بررسی وضعیت آینده ما پس از تغییر خط  490
سخن دیگر                               492
2.        با تغییر خط، هویت ملی و فرهنگ ما تخریب می­شود        443
جواب                       495
تعریف زبان فارسی   495
زبان فارسی در تغییر است         498
سخن آخر                 498
3.        چین و ژاپن خطشان مشکل است، اما پیشرفت کرده­اند     499
جواب       500
4.        تغییر خط، باعث پیشرفت نمی­شود    505
جواب       506
5.        همۀ خط­های دنیا عیب و نارسایی دارند                             508
جواب       509
6.        خط لاتین بهتر نیست       511
جواب       512
7.        کشورهایی که تغییر خط دادند، پشیمانند          518
جواب       519
8.        خط ما خوب است و آموزش خط فارسی آسان است                         521
جواب       522
9.        خط فینگلیش مورد استفاده مردم نیست                            529
جواب       530
10.     بچه ها و بزرگ­ترها نمی توانند خط فینگلیش بخوانند       533
جواب       533
11.     موافقان تغییر خط با زبان و خط آشنایی ندارند 535
جواب       535
12.     تغییر خط ستیز با اسلام و فرهنگ دینی است   537
جواب       537
استفتائات جدید پیرامون تغییر خط           542
13.     تغییر خط توطئۀ استعمار و استکبار است         551
جواب       551
تأثیر خط عربی در پیشبرد و پیشرفت اسلام                              556
نسبت تدیّن و ایمان مسلمانان، به خط عربی                               558
تأثیر تغییر خط در درجۀ مسلمانی و نیز مناسبات اسلامی           561
خط ایران در آینده نزدیک تغییر خواهد کرد                            566
بخش سوم:
کتابشناسی خط فارسی پس از انقلاب اسلامی ایران  575
کتاب، مقاله و پایانامه­                               577
برخی عنوان­ها که تاریخ دقیق آنها مشخص نبود                          590


6
مجموعه مقالات پیرامون خط فارسی (جلد 1
فهرست مطالب شامل
مقدمه /                             9
معلم الاطفال /  احمد حسین­زاده                   17
نمونۀ افکار / انجمن دانش بمبئی                          27
مسئله اصلاح خط فارسی /    پرویز ناتل خانلری                                         61
دربارۀ  اصلاح  خط فارسی / یحیی مهدوی             71
دربارۀ  اصلاح  خط فارسی /             پرویز ناتل خانلری       77
شیوۀ   خط فارسی /                پرویز ناتل خانلری       89
دربارۀ  تغییر  خط فارسی /                 پرویز ناتل خانلری       97
دربارۀ خط فارسی /     فره­وشی                   105
دربارۀ زبان و خط فارسی /     عبدالحمن فرامرزی                109
از پوست پلنگ تا تغییر خط فارسی /    بی­نام             115
کلمه و مرزهای آن در زبان و خط فارسی /    هرمز میلانیان                 119
چرا ایرانیان خط عربی را بجای خط پهلوی برگزیدند /          داود الهامی      135
هشدار به پاسداران فرهنگ کهن ایران /        داود الهامی    &nbsp

/ 1 نظر / 61 بازدید
سام

دوست عزیز این منابع را برای کتب تألیف شدۀ شما از کجا میتوان پیدا کرد؟ لینک ها اغلباً از کار افتاده هستند.