سیر تحول خط عمومی فارسی در ایران پس از اسلام

فهرست مطالب شامل
پیشگفتار / 9
بخش اول:
سیر تحول خط‌عربی‌در‌میان ایرانیان‌ازقرن‌اول‌تا‌انتهای خلافت عباسیان / 15
فصل اول: از سقوط ساسانیان تا آغاز فرمانروایان مستقل ایرانى / 19
دوره یکم: از سقوط ساسانیان تا سقوط امویان
گفتار اول: گردانیدن خط دیوان از فارسی به عربی / 24
چگونگی این تبدیل / 25
گفتار دوم: زبان و خط عربی در سکّه‌ها / 26
فزایش عربی در سکّه‌ها / 26
نام امیران عربی بر سکّه‌ها / 27
نام خلیفگان بر سکّه‌ها / 27
نخستین سکّه تمام عربی / 28
نخستین سکّه تمام اسلامی / 28
دیر پاییدن سنّت در سکّه‌ها / 28
خط عربی در میان ایرانیان / 29
دوره دوم: از خلافت عباسیان تا فرمانروایان مستقل ایرانى
زبان و خط عربی در سکّه‌ها / 32
سکّه‌های طاهریان / 32
سکّه‌های تبرستان / 32
سکّه‌های بخار / 33
خطّ عربی به جای پهلوی / 34
کوفی و نسخ / 34
فصل دوم: دوران حکومتهاى مستقل ایرانى/ 35
دوره یکم: از صفاریان تا آغاز سلجوقیان / 39
گفتار یکم: خط عربی در قلمرو شهریاران خراسان و سیستان / 40
خط و دیوان رسالت و زبان عربی در دربار و قلمرو صفاریان / 40
نوشته‌های عربی بر سکّه‌ها / 42
خط و دیوان رسالت و زبان عربی در دربار و قلمرو سامانیان / 42
زبان ادبی دربار / 43
زبان علمی در قلمرو سامانیان / 43
نوشته‌های عربی بر سکّه‌ها / 44
خط و دیوان رسالت و زبان عربی در دربار و قلمرو غزنویان / 45
دیوان رسالت و زبان فارسی / 45
دوزبانگی دیوان / 46
زبان علمی در قلمرو غزنویان / 46
عربی در سکّه‌ها / 46
زبان عربی در مکتبها / 47
خط و دیوان رسالت و زبان عربی در دربار و قلمرو وشمگیر / 47
دیوان قابوس و زبان عربی / 48
دو زبانگی قابوس و دربار وی / 48
نوشته‌های عربی بر سکّه‌ها / 49
خط و دیوان رسالت و زبان عربی در دربار و قلمرو بویهیان / 49
عربی نویسی در قلمرو بویهیان / 50
زبان علمی در قلمرو بویهیان / 51
کتاب علمی به فارسی / 51
نوشته‌های عربی بر سکّه‌ها / 52
خط ودیوان رسالت در دربار شهریاران آذربایجان وآران و ارمنستان / 52
گفتار دوم: شیفتگی دانشمندان ایرانی این دوران به زبان و خط
عربی و عرب دوستی آنان / 54
برتر شناختن زبان عربی / 54
گفتار سوم: درآمیختگی عربی با پارسی / 56
عربی در شعر فارسی / 56
عربی در نثر فارسی / 57
گفتار چهارم: زبان و خط عربی در نوشته‌های تزئینی / 62
نوشته‌های تاریخی / 62
نوشته‌های ظرفها به عربی / 62
نوشته‌های ظرفها در قلمرو دیلمیان / 63
نوشته‌های جامه‌ها / 64
عربی در سنگ قبرها / 64
دوره دوم: از سلجوقیان تا سقوط خلافت بغداد / 65
گفتار یکم: خط و دیوان در دربار و قلمرو این پادشاهان / 66
خط و دیوان و زبان عربی در قلمرو سلجوقیان ایران / 66
دیوان در زمان نظام الملک / 66
مرادف بودن دبیری با عربی نویسی / 68
فارسی شدن دیوان / 68
بی‌ارجی دبیری عربی در دیوان / 68
عربی بر سکّه‌های سلجوقیان / 69
خط و دیوان و زبان عربی در قلمرو خوارزمشاهان / 70
فارسی شدن دیوان رسالت / 70
زبان ادبی دربار / 71
فارسی شدن نامه‌های خصوصی / 71
عربی بر سکّه‌های خوارزمشاهان / 72
سخن پایانی بر این دوره / 72
خط عربی در سکه‌های غزنویان دوم / 73
گفتار دوم: خط عربی در نوشته‌های تزئینی و یادبودها / 74
نوشته‌های عربی بر ساختمانها / 74
نوشته‌های فارسی بر ساختمانها / 75
نوشته‌های عربی بر ظرفها / 76
عربی بر جامه‌ها / 77
عربی بر سنگ قبرها / 77
گفتار سوم: کتابهای فارسی در این دوران / 78
ارزشیابی کتابهای فارسی / 78
کتابهای معتبر پزشکی به فارسی / 79
کتابها و مقاله‌های فارسی در دانشهای ادبی / 79
لغتنامه‌های عربی به فارسی / 80
لغتنامه فارسی به فارسی / 81
ننوشتن کتاب در مثل / 82
ننوشتن کتاب دستوری / 82
علوم بلاغت به فارسی / 83
قاعده‌های شعر فارسی / 84
دیوان نامه‌های فارسی / 85
دوزبانگی در کتابهای ادب / 85
فارسی در رشته‌های تاریخ / 86
گفتار چهارم: زبان و خط عربی در دانشهای اشرافی و توده‌یی / 88
عربی و فارسی در کتابهای صوفیان / 89
فارسی در داستانهای ادبی / 91
فارسی در داستانهای عامیانه / 92
فارسی و عربی در کتابهای سیاست و آیین زندگی / 92
فارسی در نامه‌های علمی و عرفانی / 92
گفتار پنجم: برتری‌نهادن زبان عربی بر فارسی در دانش و دین / 94
پوزش از فارسی نویسی / 94
نظر سخن‌سنجان و نویسندگان فارسی درباره سره‌نویسی / 97
نکوهش سره‌نویسی در کتاب / 97
نکوهش سره‌نویسی در نامه / 98
سبب بیزاری از سره‌نویسی / 98
سره‌گویی در شعر / 99
بخش دوم:
گاهشمار شمسی خط فارسی در ایران از قرن اول تا کنون / 101
بخش سوم:
نمونه‌هایی از خط عمومی در ایران از قرن پنجم تاکنون / 135
منابع / 179
فهرست اعلام / 181

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علاقمندان به خرید اینترنتی می توانند مبلغ 350 هزار تومان به شماره حساب ملی

0101606661005

به نام کاظم استادی

واریز نمایند و تصویر فیش بعلاوه آدرس دقیق پستی خود را به صورت پیام به این ایمیل

ostadikazem@yahoo.com

ارسال نمایند؛ تا در اسرع وقت از طریق پست برایشان ارسال گردد

/ 0 نظر / 245 بازدید