"جوهر و عرض" توهمی باطلند

همانگونه که در ابتدا اشاره شد، وقتی انسان به پیرامون خود توجه می­کند، اشیایی را ملاحظه می­کند و به تناسب این دریافتها، مفاهیمی را برای خود تبیین می­کند. شاید بسیاری از موضوعات فلسفی، برداشت معکوس از مثالهای بیرونی است؛ به طوری که این موضوعات، شروع ابتدایی عقلی نداشته­اند، بلکه امثله­ای و شاهدهایی عرفی و پیرامونی بوده­اند، که توسط انسانها رنگ و بوی عقلی گرفته­اند. اگر در کتب فلسفی دقت شود، جای جای آن، برای تفهیم مطالب، از مثال­های ملموس خارجی استفاده می­شود تا به وسیله آن، موضوعات مطرح شده برای شنونده و خواننده، استحکام عقلی پیدا کنند. و شاید بدون توجه به آن امثال عرفی، آن مفهوم، خوب فهمیده نشود. که در اغلب موارد نیز اگر در مثال مناقشه شود، گفته خواهد شد، که این مثال است. اما باید توجه داشت که تکرار همین مثالها در بسیاری از موارد، سازنده برخی مفاهیم عقلی هستند، که توانسته­اند قرنها فکر بشر را از مسیر اصلی خود منحرف نمایند.

پیشرفت­های بشر, عقاید بسیار محکم و سابقه داری را پوچ و باطل نموده، که اگر این پیشرفتهای تجربی نبودند، هنوز ما انسانها، زمین را مرکز عالم قلمداد می­کردیم.

از بحث خودمان دور افتادیم. بحث ما جوهر و عرض است. دانشمندان در طول سالها با توجه به اشیاء پیرامونی خود, این گونه دریافتند که ما می­توانیم دو مفهوم "جوهر و عرض" داشته باشیم.

مثلاً، وقتی انسان به شیئی به نام "میز" توجه می­کند، این شیء چه سفید باشد یا سیاه چه سه پایه باشد و چهار پایه و چه کوچک باشد و چه بزرگ و بسیاری چه­های دیگر، باز میز است. بنابراین میز جوهری است جسمانی که دارای اعراضی است که این اعراض می توانند متغییر باشند و اصلاً عرضی, عرض است چون قائم به خود نیست و برای وجود خود به جوهری نیازمند است.

برای اینکه دقیقا موضوع روشن شود لازم است مفهوم جوهر و عرض طبق نظر عموم فلاسفه تبیین شود

در فلسفه مقولات بر اجناس عالیه ای اطلاق می شود که با تحلیل ذهنی, همه ماهیات بدانها منتهی می گردد.

حکمای مشاء مقولات را ده مقوله دانسته اند که عبارتند از: جوهر, کم, کیف, وضع, این, متی, جده, اضافه, فعل و انفعال. این تعداد مبتنی بر استقراء است وگرنه برهانی بر آن اقامه نشده است که عقلا ثابت کند غیر از مقلات یاد شده, مقوله دیگری که اعم از همه یا بعضی از آنها باشد وجود ندارد. البته برخی از فلاسفه عقیده دارند که مقولات چهارتاست, چون مقولات نسبی را یک مقوله به شمار آورده اند بدین ترتیب مقولات عبارتند از: جوهر, کم, کیف, نسبت و برخی فلاسفه غربی مقولات را دوازده تا شمرده­اند که البته در بحث ما تعداد مقولات هرچه باشد تأثیری ندارد. چون حداقل همه به طبق این موضوع, جوهر و عرض را قائلند.

اما منظور از جوهر, ماهیتی است که در تحقق خود نیازمند موضوع نیست. و منظور از عرض هر موجودی است که محتاج موضوعی است. و می­دانیم که هر حالی متکی و نیازمند محل است و گاهی محل نیز نیازمند حال است و گاهی چنین نیست. اگر محلی نیازمند حال نباشد به چنین محلی، موضوع می­گویند و به حال، عرض.

پس از تبیین اجمالی عقیده فلاسفه از جوهر و عرض, حال نوبت اشکال است. آنچه مسلم است این است که حکما و فلاسفه در گذشته، اشرافی به ریز موجودات به طور مشخص نداشته اند و ارتباط و فهم آنها همه بر اشیاء بزرگ، تسلط داشته است. در حال حاضر همه می دانیم که کوچکترین موجودات طبیعی که به صورت عادی و غیر آزمایشگاهی در طبیعت یافت می شوند عناصر هستند. عناصر تشکیل دهنده ملکوها و ملکولها نیز تشکیل دهنده اشیاء بزرگترند.

اگر به عناصر کشف شده تاکنون توجه کنید. خواهید دید که آن قائده فلاسفه در آنها جاری نیست. یعنی هیچ عنصری دارای جوهر و عرض نمی باشد. اگر به یک عنصر آهن مثلا توجه کنید. این عنصر در آن واحد هم جوهر است و عرض و نه جوهر است و نه عرض. یعنی مفهوم جوهر و عرض در آن بی معنی است.

عنصر آهن اندازه­ی مشخصی ندارد که نمی­توان آن را تغییر داد و اگر تغییر کند دیگر آهن نیست. این عنصر رنگی دارد که نمی­توان آن را تغییر داد و اگر تغییر کند، آهن نیست. این عنصر جرمی دارد که نمی­توان آن را تغییر داد و اگر تغییر کند، آهن نیست. آهن وقتی آهن است، که تعداد مشخص الکترون و پروتون و نیز نترون داشته باشد. و  به طور مشخص می­توان آن را تعریف کرد و هر تغییری در این تعریف، آهن را غیر آهن می­کند.

در صورتی که مثلا میز، می­تواند هزار تغییر داشته باشد، اما همچنان میز باشد. همانگونه که هزاران سال پیش تا کنون میز تغییرات زیادی کرده است و همچنان همیشه میز بوده است. و جالب اینکه اینگونه  اشیاء را نمی­توان تعریف نمود، چه تعریف حدی و چه تعریف رسمی. مثلا اگر کسی بگوید میز سطحی چهارگوش است که چهار پایه دارد. این تعریف شامل میز دایره و سه پایه نمی­شود. اگر بگوید میز سطحی است که می­تواند از یک پایه تا هزاران پایه داشته باشد. آنوقت سطح زمین نیز همین مشخصات را دارد و می­تواند میز باشد برای یک نقاش . این روش را ادامه دهید تا ...

نکته مهم اینجاست که اشیاء پیرامون حکمای گذشته، همه اشیاء بزرگ بوده اند و تشکیل یافته از مولکولها و عناصر مختلف، که جمع و تفریق این مولکولها وعناصر برای آنها ایجاد توهم نموده است؛ به صورتی که مثلاً یک میز وقتی رنگ به آن اضافه میشود در واقع شیء هندسی است که عناصر جدیدی به آن انضمام پیدا کرده است. یعنی این تغییرات در اشیاء، که اعراض از آن فهمیده شده است، همه تغییرات انضمامی هستند. اگر میز کوچک و بزرگ باشد. اگر میز سنگین یا سبک باشد . اگر میز سفید یا سیاه باشد ، همه اینها تغییرات انضمامی هستند. و در حقیقت جوهر وعرض نامیدن آنها بی معنی است. در اینجا شاید اشکال شود که اگر جوهر و کم و کیف نداریم یا فرض کنیم که آنها واحدند و یک چیز. اما نمی­توان مقوله "نسبت" را نادیده گرفت. در جواب باید گفت که نسبت در اساس وجود نیست و انتزاع عقلی است همانند بالایی و پایینی که اینها توهمات ذهنی هستند که وجود خارجی ندارند. و در آن واحد هم هستند و هم نیستند و اگر خوب دقت شود ، نمی­توان آنها را عارض بر اشیاء دانست بلکه بشر تنها برای گذراندن زندگی، مجبور به انتزاء این توهمات است. یعنی مثلا؛ انسان به دیگری باید بگوید این کتاب را به طرف آسمان میز قرار بده یا به طرف زمین میز قرار بده، اما می­گوید این کتاب را روی میز بگذار یا زیر میز. چرا که نسبت احتیاج به دو مفهوم دیگر دارد تا خود مفهوم گردد. به این ترتیب که ما برای نسبت دادن الزاماً سه مفهوم باید داشته باشیم نه دو مفهوم. و جمله روی میز به تنهایی بی معنی است . و در واقع در این جمله سه مفهوم آسمان، میز، طرف آسمان میز، داریم. و اگر گفته شود آسمان و زمین خود نیز مبداء و منتها نیستند، صحیح است و آنها نیز خود مبداء و منتهایی دارند.

/ 6 نظر / 49 بازدید
زاهد

نوشتار خوبی بود ویتگنشتاین بر من چنین یدی را تقدیم کرده است دیدی روشنفکرانه...شمارا نمیدانم/.

ناشناس

حرف شما مغالطه ای بیش نیست.اگر جوهر و عرض را کلا همین هم تعریف کنیم که شما گفتید،باز حرف شما مغالطه است.زیرا میز گرد،قرمز،صاف،و...(اگر خصوصیات را به طور دقیق بیان کنیم) اگر قرمز بودن آن که می گویید عرض است را تغییر دهیم این میز همان میز قرمز صاف و ... نیست.پس انتظار نباید داشت همان بماند که می گویید اگر کوچک ترین تغییری در اتم آهن بدهیم دیگر آن نیست.معلوم است دیگر آن نیست.میز هم مان میز نیست و گمان هم نمی کنم کسی چنین ادعایی کرده باشد.

حوزوی

خوشحال هستم از این که می بینم کسانی به فکر عمر جوانان این مملکت است ؛تشکر میکنم.

سیاوش

اقا خسته نباشید . شما کمر فلسفه رو به خاک مالیدید . گفته بودن علما و مذهبیون فلسفه گریزن ولی شما ترکوندین . بیچاره محمد غزالی کم اورده پیشت . حالا شما بیا وهم رو تعریف کن بعد بگو چی وهم و چی خیاله و ...

فرخ

تغییر در اعراض نباید بیشتر از حدی شود که موضوعیت را از بین ببرد اگر میز را هم تکه تکه کنی دیگر میز نیست.میز تا وقتی میز است که عرضهای آن حفظ شود. در مورد عنصر آهن ، آهن جوهر است و عنصر عرض اگر تغییری در عنصر بدهی خوب مشخص است که دیگر آهن نیست مگر قرار است آهن بماند؟!!!!

سعید

به نظر من شما همتون دچار توهم شدید هستید