احادیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله

از دروغگویى همین بس، که هر چه شنیدى نقل کنى.

 از گنج‏هاى نیک، کتمان مصیبت، مرض و صدقه است.

 از مال مردم طمع بگیر تا همه تو را دوست بدارند، از دنیا علاقه برگیر تا خدا دوستت بدارد.

 از نادانى همین بس، که هر چه مى‏دانى اظهار کنى.

 از همه بهتر آن است که سرعت سیر عمر را بداند و آماده رفتن شود.

 اساس عقل پس از ایمان به خدا، دوستى با مردم است.

 اطاعت هیچ کس در معصیت خدا جایز نیست.

 اعانت خدا به مقدار احتیاج است.

 اکثر بهشتیان ساده‏لوحان‏اند.

 امانت، روزى را جلب مى‏کند.

 انسان دو چیز را ناخوش دارد:

یکى مرگ؛ با اینکه موجب نجات مؤمن از گرفتارى است.

دیگر کمى مال؛ در صورتى که حسابش ساده‏تر است.

 اول چیزى که در امر دین از دست مى‏دهید امانت است.

 اى آدمى‏زاده، تو به قدر کفایت دارى و دنبال بیشتر مى‏روى که موجب طغیان است، نه به کم قناعت مى‏کنى؛نه از زیاد سیر مى‏شوى.

 ایمان به قضا و قدر، غم و غصّه را برطرف کند.

 ایمان دو نیمه است، نیمى صبر و نیمى شکر.

 ایمان عبارت است از ؛ عقیده قلبى، و اقرار به زبان و عمل به اعضاء.

 ایمان و حیا به یک رشته بسته‏اند، هرگاه یکى رفت، آن دیگر هم خواهد رفت.

 این دلها مانند آهن، زنگ مى‏زند؛ پرسیدند: وسیله جلاى دل چیست؟ فرمود: یاد مرگ و قرائت کلام خدا.

 این دین محکم و متین است با رفق و ملایمت در آن وارد شود، عبادت خود را در نظر خود مبغوض ووحشتناک مکن )فشار زیاد در عبادت بر خود وارد مکن(، که تندرو نه راهى مى‏سپرد و نه مرکب باقى‏مى‏گذارد.

 این گناه براى مرد بس، که آبروى برادرش را ببرد، و این شرّ براى او بس که برادرش را تحقیر کند.

 با استغفار، گناه بزرگى نمى‏ماند؛ و با اصرار و تکرار، گناه کوچک نیست.

 با زکات، اموالتان را بیمه کنید.

  با صدقه، بیماران را علاج کنید، دعا را سپر بلا کنید، به هنگام نرمى دل، دعا را غنمیت شمارید که رقت‏قلب، رحمت است.

 

با هر عالمى که شما را از پنج ورطه به پنج مرحله برد، همنشینى کنید؛ از شک به یقین، از ریا به اخلاص، ازدنیا پرستى به زهد، از کبر به تواضع، و از دشمنى به دوستى.

 بخل و ایمان هرگز در یک دل نگنجد.

 بخیل‏تر از همه، کسى است که از سلام بخل کند، تنبل‏تر از همه کسى است که بیکار بنشیند و ذکر خدانگوید... ناتوان‏ترین مردم کسى است که از دعا کردن عاجز باشد.

 بدبخت‏ترین مردم کسى است که در دنیا فقیر و در آخرت معذب باشد.

 بدترین عذابها در قیامت، براى عالم بى‏عمل است.

 بدانید که قبر به پنج سخن فریاد مى‏زند:

اى پسر آدم!

- اینک بر پشت من راه مى‏روى در صورتى که عاقبت در شکم من منزل مى‏کنى.

- بر پشت من شادى و در شکم من غمگین.

- بر پشت من گناه مى‏کنى، و در شکم من عذاب مى‏شوى.

- بر پشت من خندانى و در شکمم گریان.

بر پشت من حرام مى‏خورى و در شکمم خوراک کرمها شوى.

 بذل مال، ذخیره است و نگهداریش فتنه.

 بر سر شهوات با نفس بجنگید تا حکمت قلبتان را فرا گیرد، با کم کردن خوراک جهاد با نفس کنید تافرشتگان به شما نزدیک و شیاطین دور شوند.

 بر اهل خانه‏ات سلام کن تا برکت خانه زیاد گردد.

 براى یکدیگر هدیه فرستید، تا محبتها زیاد شود.

 بسا خورندگان شکر گزار، که اجرشان از روزه داران صابر، بیشتر است.

 بنده با خوى خوش، به درجه روزه داران شب بیدار مى‏رسد.

 بهتر از همه کسى است که گفتارش علم شما را بیفزاید.

 بهترین، کسى است که نه چندان نعمت یابد که طغیان کند، و نه چندان تهیدست باشد که گدایى کند.

 بهترین احسان به پدر این است که پس از مرگ او با دوستانش محبت کنى.

 بهترین استغفار نزد خدا، دست کشیدن از گناه و پشیمانى است.

 بهترین الهاماتى که به قلب مى‏شود، یقین است.

 بهترین، کسى است که چون با وى رفتار جاهلانه کنند، تحمل کند؛ و چون خطایى بیند چشم پوشد، و چون‏آزارش دهند صبر کند.

 بهترین برادران شما کسى است که عیوبتان را تذکر دهد.

 

بهترین برادران شما کسى است که با شما در کارهاى اخروى مساعدت کند.

 بهترین بندگان نزد خدا، کسى است که توکل و تسلیمش بیشتر باشد.

 بهترین چیزى که مردمان را به بهشت مى‏رساند تقوا و خوى خوش است.

 بهترین ذکرها، ذکر پنهان است.

 بهترین رزقها آن است که به حد کفایت باشد.

 بهترین شما آن است که به خیرش امیدوار و از شرّش در امان باشند.

 بهترین شما کسى است که از گناه کناره گیرد.

 بهترین شما کسى است که براى اهل و عیالش بهتر باشد.

 بهترین شما کسى است که به فقر راضى باشد و دنیا را مادون شأن خود داند و از آن اعراض کند.

 بهترین شما کس

/ 0 نظر / 18 بازدید