کنابشناسی خط فارسی

براى روشن شدن سختى کار، به عنوان نمونه، به معرفى آثار خطى فتحعلى آخوندزاده، پیرامون تغییر خط، در سه منبع قبل و بررسى اینجانب، مى‌پردازیم؛ تا اندکى سختى و مشکلات کار، مشخص شود.

 

کتابشناسى خط و زبان، نوشته آقاى محمد گلبن :

3384 == آخوندوف، میرزا فتحعلى «الفباى اختراعى» فهرست کتابخانه مدرسه عالى سپهسالار تهران (1316): ج 2، ص 24ـ 28.

2387 == ـــــــــ «رسم خط جدید اسلام» معروض نامه میرزا فتحعلى آخوندزاده به وزارت علوم اعلیحضرت شاهنشاهى خلد الله در خصوص اسلام، یحیى ذکاء، در پیرامون تغییر خط فارسى، تهران، ناشر ؟ (1329) : ص 33.

2388 == ـــــــــ «مواد تقدیر جمعیت علمیه عثمانیه در خصوص الفبا» در پیرامون خط فارسى، تهران، ناشر ؟ (1329) ص 33.

 

کتابشناسى خط و خوشنویسى، نوشته خانم ناهید حبیبى آزاد :

1534 == اصلاح خط اسلام

رساله‌اى در خط از میرزا فتحعلى آخوند زاده فرزند محمدتقى (1227ـ 1296) در تفلیس، این رساله در پاسخ گفتار سعاوى افندى در مورد اصلاح خط اسلام نوشته شده است، پیش از این، سعاوى گفتار خود را به ترکى در روزنامه «المخبر» در لندن به سال 1284 نوشته بود.

از این نسخه در کتابخانه‌هاى ذیل وجود دارد :

1ـ نسخه‌اى با شماره 2778 با خط نستعلیق خود نگارنده و تاریخ کتابت 1285 ه .ق در کتابخانه سپهسالار[7]  نگهدارى مى‌شود.

 

2ـ نسخه‌اى دیگر با شماره 2779 و خط نستعلیق نگارند، در کتابخانه سپهسالار موجود است. این نسخه در تاریخ 1292 به کتابخانه اعتضادیه وارد شده است.

3ـ نسخه‌اى از آن با شماره 2777، همراه با فرمان سلطان عبدالعزیز عثمانى درباره همین گفتار و جواز شرعى بودن خط از جانب جمعیت علمیه عثمانیه و نامه‌هاى دیگر، در کتابخانه سپهسالار موجود است.

4ـ نسخه‌اى نیز با شماره 82 در کتابخانه زکیه قاهره، با خط نستعلیق، همراه با مقاله سعاوى افندى و ترجمه فارسى آن موجود است.

2009 == آخوند زاده، فتحعلى، 1228 ـ 1295 ه .ق.

«الفباى آخوندزاده». در پیرامون تغییر خط فارسى، ]بى‌نا، بى‌تا[.

2010 == آخوند زاده، فتحعلى، 1228 ـ 1295 ه .ق.

«الفباى اختراعى» فهرست کتابخانه مدرسه عالى سپهسالار تهران، ج 2، (1316)، 24ـ 28.

2011 و 2012 از شماره‌ها، جا افتاده

2013 == آخوند زاده، فتحعلى، 1228 ـ 1295 ه .ق.

 «الفباى جدید و مکتوبات» ]گرد آورنده حمید محمدزاده راکتور، حمید آراسلى[ باکو: فرهنگستان علوم جمهورى شوروى، 1963م.

 

کتابشناسى خط و کتابت، نوشته خانم ناهید جبیبى آزاد :

1814 == اصلاح خط اسلام

رساله‌اى در خط از میرزا فتحعلى آخوند زاده فرزند محمدتقى (1227ـ 1296) در تفلیس، این رساله در پاسخ گفتار سعاوى افندى در مورد اصلاح خط اسلام نوشته شده است، پیش از این، سعاوى گفتار خود را به ترکى در روزنامه «المخبر» در لندن به سال 1284 نوشته بود.

از این نسخه در کتابخانه‌هاى ذیل وجود دارد :

1ـ نسخه‌اى با شماره 2778 با خط نستعلیق خود نگارنده و تاریخ کتابت 1285 ه .ق در کتابخانه سپهسالار نگهدارى مى‌شود.

2ـ نسخه‌اى دیگر با شماره 2779 و خط نستعلیق نگارند، در کتابخانه سپهسالار موجود است.

این نسخه در تاریخ 1292 به کتابخانه اعتضادیه وارد شده است.

3ـ نسخه‌اى از آن با شماره 2777، همراه با فرمان سلطان عبدالعزیز عثمانى درباره همین گفتار و جواز شرعى بودن خط از جانب جمعیت علمیه عثمانیه و نامه‌هاى دیگر، در کتابخانه سپهسالار موجود است.

4ـ نسخه‌اى نیز با شماره 82 در کتابخانه زکیه قاهره، با خط نستعلیق، همراه با مقاله سعاوى افندى و ترجمه فارسى آن موجود است.

 

بررسى ما :

از آخوندزاده، حداقل سه رساله خطى موجود است.

1ـ «رسم جدید آخوندزاده در خط اسلام» که به شماره 2779 در کتابخانه مدرسه سپهسالار (شهید مطهرى) به خط مؤلف (نستعلیق) موجود است این جزوه 17 صفحه اصلى و 4 صفحه متفرقات انضمامى از غیر مؤلف دارد. بى‌تاریخ است، ولى احتمالا مربوط به سال 1274 ه .ق و به زبان فارسى و خط عربى ـ فارسى مى‌باشد.

این رساله شامل معرفى الفباى اختراعى آخوندزاده و توضیحات مربوط به آن است.

2ـ «سواد تقریر مطبوع جمعیت علمیّه عثمانیه در خصوص الف‌باى آخوندزاده» که به شماره 2777 در کتابخانه مدرسه سپهسالار (شهید مطهرى) به خط آخوندزاده (نستعلیق) موجود است. این جزوه 24 صفحه اصلى و 4 صفحه متفرقات انضمامى از غیر تألیفى دارد و مربوط است به سال 1280 ه .ق. و همچنین زبان جزوه، 16 صفحه ترکى و 8 صفحه فارسى است. و خط آن عربى ـ فارسى مى‌باشد.

این نسخه خطى، شامل دو رساله است. رساله اول، رساله‌اى ترکى است، که «جمعیت علیمّه عثمانیّه» براى الفباى آخوندزاده نوشته است. و شامل: نامه به محضر پادشاه عثمانى و نظر جمعیّت علمیّه عثمانى، پیرامون الفباى اختراعى آخوندزاده به همراه؛ سخنرانى منیف پاشا، که قبلاً در جمع جمعیّت علمیّه ایراد شده است و نیز فرمان تشویق پادشاهى عثمانى، براى آخوندزاده مى‌باشد.

و دیگرى رساله‌اى در «تحقیق پیرامون خط اسلام» تألیف آخوندزاده، که به فارسى مى‌باشد، و ضمیمه رساله قبلى شده است. در حقیقت این مجلد، دو رساله یا جزوه مى‌باشد که در یک جلد صحافى شده است.[8]

 

3ـ «معروض نامه آخوندزاده به وزارت علوم در خصوص خط اسلام» که به شماره 2778 در کتابخانه مدرسه سپهسالار (شهید مطهرى) به خط مؤلف (نستعلیق) موجود است.

این جزوه 39 صفحه اصلى و 4 صفحه متفرقات انضمامى از غیر مؤلف دارد. و مربوط به سال 1285 ه .ق و به زبان فارسى و خط عربى ـ فارسى مى‌باشد.

در این رساله، ضمن تشریح عیوب خط فارسى، تقاضا شده است تا نسبت به تغییر خط فارسى اقدام شود.

اکنون این سه عنوان کتاب (رساله، جزوه) از آخوندزاده را با عناوین معرفى شده در سه کتابشناسى مذکور قبل، مقایسه کنید.

شنیدن کى بود مانند دیدن

 

چند نکته پیرامون کتابشناسى حاضر

1ـ ترتیب موارد اطلاعات کتاب‌شناسى، به این صورت است که: عنوان کتاب یا مقاله یا پایان‌نامه / نام خانوادگى[9]  مؤلف، اسم کوچک مؤلف / ناشر یا نشریه[10]  / تعداد صفحات[11]  / مکان نشر یا کتابت / تاریخ نشر یا کتابت[12]

      

2ـ در این کتابشناسى و شاید تمامى کتابشناسى‌هاى غیر توصیفى، وجود عناوین تکرارى ناگزیر است. علت آن، چاپ شدن بعضى از کتابها و مقالات با عناوین متفاوت توسط مؤلف یا ناشر است.

براى نمونه، عنوان: شیوه خط فارسى، درباره شیوه خط فارسى، نگاهى به شیوه خط فارسى، پیرامون شیوه خط فارسى و امثال آن، که برخى موارد توسط خود مؤلف در چاپهاى مکرر تعویض و تبدیل شده‌اند، و برخى نیز، سرخود توسط ناشر یا نشریه تغییراتى یافته‌اند.

وقتى تعداد عناوین یک کتابشناسى گسترده مى‌شود، وقت و تلاش بسیار لازم است تا عناوین مکرر، بازشناسى شوند. البته، حتى‌المقدور به مواردى که برخوردیم، تذکر داده‌ایم. امّا یقینآ، مواردى نیز مورد توجه قرار نگرفته است.

 

3ـ برخى مقالات و یا کتب، توسط چندین ناشر و یا در تاریخ‌هاى مختلف منتشر شده‌اند، توجه به این نکته و بازشناسى آن نیز، کارى زمان‌بر و شاید غیر ضرورى مى‌نماید. هر کجا برخورد نموده‌ایم، تذکر داده شده است و البته بسیارى موارد نیز ناگفته مانده است.

 

4ـ پر واضح است که برخى مقالات و کتب، اختصاصآ پیرامون خط و خط فارسى و برخى تنها داراى فصلى و بخشى، پیرامون خط و خط فارسى بوده‌اند. که البته جدا نمودن این عناوین نیز، احتیاج به زمان طولانى و ملاحظه حضور تمامى کتب و مقالات دارد که از آن نیز صرف‌نظر شد.

 

5ـ این کتابشناسى، صرف نظر از عنوان کلى خط فارسى، مى‌توانست داراى زیر فصل‌هایى همانند: کتیبه‌ها، اصلاح خط، تغییر خط، مشکلات خط، پیرامون خط، کلیات، تاریخچه خط و... باشد. ولى از آنجایى که ضرورت داشت ترتیب الفبایى براى تمامى عناوین حفظ شود، از آن صرف نظر نمودیم.

البته فصل‌بندى طبق موضوع، مشکلاتى نیز به همراه دارد، که یکى از آن‌ها، مشخص نبودن عناوین تکرارى، موضوع مشترک داشتن بسیارى از عناوین است. این عناوین، هم مى‌تواند در فصل مشکلات خط، قرار گیرد؛ و هم در تاریخچه خط.  اگر در هر دو واقع شود، کتابشناسى بسیار حجیم خواهد شد و اگر در یکى قرار گیرد ناقص.[13]

 

6ـ برخى از مقالات و کتابها، توسط افراد دومى تصحیح و بازنشر شده‌اند، بنابراین ممکن است ناخواسته این عناوین، مکرر ذکر شوند. در صورتى که در واقع یک اثر محسوب مى‌شوند.

 

7ـ به ندرت چند عنوان کتاب عربى یا اردو یا روسى، در این کتابشناسى به ضرورت ذکر شده است، امّا این کتابشناسى، به دنبال ذکر کتابهاى غیر فارسى نبوده است. البته کتابهاى غیر فارسىِ پیرامون خط فارسى، به نسبت تعداد قابل توجه‌اى را نیز شامل نمى‌شوند.

 

8ـ برخى عناوین ذکر شده در کتاب، توسط خودم درج عنوان شده است، به این معنى که آن مقاله یا نوشتار، داراى عنوان از پیش تعیین شده، نبوده است. البته موارد آن انگشت شمار است.

 

9ـ صورتِاملایى عناوین حتى‌الامکان که ملاحظه شد، طبقِ اصل اثر مى‌باشد.

 

10ـ برخى عناوین، شامل تیتر یک و دو و یا نوشته‌هاى فرعى در روى جلد بوده‌اند، در آنها به ذکر نوشته‌هاى عنوان اصلى بسنده شده و معمولا عبارات فرعى در پرانتز قید شده‌اند.

این نکته در تهیه کتابشناسى بسیار مشکل آفرین است. مثلا در مقاله‌اى عنوان اینگونه در صفحه ذکر شده: ایرانشناسى، مشکلات خط فارسى، خط باید اصلاح شود. «ایرانشناسى» ریز در بالاى صفحه قید شده، «مشکلات خط فارسى» با حروف بزرگ و «خط باید اصلاح» شود با یک شماره حروف کوچکتر.

بنابراین ممکن است این کتاب در کتابشناسى‌هاى دیگر، عنوانش با ایرانشناسى شروع شود و در کتاب ما با مشکلات خط فارسى، که مراجعه کنندگان عزیز باید توجه لازم را داشته باشند.

 

11ـ اینجانب قریب به اتفاق سایتها و وبلاگ‌هاى اینترنتى را نیز ملاحظه نمودم. غالب مطالبى که پیرامون خط فارسى در اینترنت وجود داشته یا موجود است، نوشته‌هاى کتب و مقالات چاپ شدهِ قدیمى و جدید است، که یا به طور کامل و یا بخشى از آنها را شامل مى‌شود. به ندرت مطلبى منتشر نشده در آن وجود دارد.

هرچند که مطالب چاپ نشده نیز، شامل تک صفحه‌هاى از برخى نویسندگان وبلاگ‌نویس است، که معمولاً نوشته‌هایى خبرى و گذرا و گاهاً سطحى مى‌باشند. بنابراین در کتابشناسى حاضر، از ذکر عناوین آنها، جز مواردى اندک، صرف نظر شد.***

در پایان، از کسانى که پیش از من، ساختمان این موضوع را بنا کردند تا من بتوانم طبقاتى بر آن اضافه کنم، سپاسگزارم. همچنین لازم است از سرکار خانم ابراهیمى (که زحمت تایپ بسیارى از صفحات کتاب را به عهده داشتند) و نیز دخترم مهدیه (که در تصحیح کتاب یاریم کرد،) سپاسگذارى نمایم.

            کاظم استادى / 2/9/ 90

 

کتابشناسى خط فارسى

 

آئین درستنویسى (دفتر نخست، شیوه خط و املاى فارسى) / عماد افشار، حسین / موسسه عالى علوم ارتباطات اجتماعى / تهران /  1349

آئین نگارش خط فارسى / انتشارات مدرسه / مدرسه / 83 ص / تهران /  1379

آئین نگارش و آموزش خط بریل فارسى / جمالى، على‌اکبر / دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى /  1374

آثار العجم[14]  / فرصت شیرازى، محمد نصیر / بى‌نا / بمبئى /  1314

آثار الوند / بهار، محمدتقى / امیر کبیر / تهران /  1337

آثار ایرانى در میسور و بنگالور / تفضلى، ابوالقاسم / آینده ؛ س 8 / تهران /  1361

آثار شوش / بهار، محمدتقى / امیر کبیر / تهران /  1337

آثار کرمان / بهار، محمدتقى / امیر کبیر / تهران /  1337

آثار هنر دست استادان ایرانى / طاهرى، شهاب / سالنامه دنیا / تهران /  1329

آداب المشق[15]  / باباشاه حالى اصفهانى / مخطوط / تهران /  940

آداب خط / بى‌نا / مخطوط / قاهره /  1177

آداب خط  / سلطان‌على مشهدى / مخطوط[16]  / 920ق

آداب خط (قواعد خط منظوم) / مجنون فرزند محمود(محمد) رفیقى مشهدىِ چپ‌نویس / مخطوط

آداب مشق/ مخطوط / 742 ق

آداب مشق / مولانا مجنون هروى / مخطوط /  1269

آداب مشق[17]  / میرعماد حسنى قزوینى سیفى / مخطوط /  1207

 

آداب نگارش / استاد جواهر رقم خوشنویس / مخطوط / سده 12ـ13ق

آداب و علوم ایرانیان قبل از اسلام و خط و زبان ایران / آموزگار، ح  / راهنما ؛ دوره 1، ش 1 / تهران /  1329

آرامگاه بابا طاهر / صفائى، ابراهیم / ارمغان ؛ س 28 / تهران /  1338

آرامى، دائرة المعارف بزرگ اسلامى / تفضلى، احمد / بى‌نا/ تهران /  1368

آرامى شاهنشاهى / مشکور، محمد جواد / فرهنگ ایران زمین ؛ س 21 / تهران /  1355

آریائیهاى حقیقى / بهنام، عیسى / نامه راه (راه نو)؛ ش 4 / تهران /  1324

آشفتگى املاى فارسى چارهپذیر است / نیسارى، سلیم / کیهان ؛ ش 7371 / تهران /  1346

آشنایى با ابزارهاى روى میز صحاف باشى / عتیقى، محمد حسین / صنعت چاپ ؛ ش 120 / تهران /  1371

آشنایى با میراث هنرى و فرهنگى ایران / ابوذرى، محمد و تهرانى مقدم، احمد و شریف‌زاده، عبدالمجید / مدرسه / 154 ص /  1384

آشنایى با نظامهاى نوشتارى[18]  / صفوى، کورش / پژواک کیوان / 100 ص / تهران /  

 1386

آشنایى با یک کتاب ارزنده / اورنگ، مراد / ارمغان ؛ س 40، ش 9 / تهران /  1350

آشنایى با یک مدرسه منحصر بهفرد، تغییر خط فارسى در این مدرسه شروع شد / بى‌نا / اطلاعات ؛ ش 13656 / تهران /  1350

آغاز با نستعلیق / ضیاء، محمد رامین / بى‌نا / 115 ص / تهران /  1371

آموختن املاء از راه خواندن / شوقى، عباس / آموزش و پرورش ؛ س 33، ش 9 / تهران /  1342

آموختن براى زیستن / فخرى، آذر / زن روز ؛ ش 1424 / تهران /  1372

آموزش املاى فارسى / نیسارى، سلیم / دانشکده علوم تربیتى دانشگاه؛ ش 2 / تهران /  1352

آموزش خط نستعلیق از تلویزیون / بى‌نا / سروش ؛ س 17، ش 772 / تهران /  1374

آموزش دانشآموزان مبتلا به مشکلات یادگیرى و رفتارى / هامیل، دونالدوى؛ بارتل، فتى آو / وزارت آموزش و پرورش / تهران /  1380

آموزش مهارتهاى نوشتارى زبان فارسى / رضازاده، پرویز / دانشگاه فردوسى مشهد / 187 ص / مشهد /  1378

آنجا که خامه شکر، گفتار بشکند / بى‌نا / سوره ؛ دوره 1، ش 8 / تهران /  1368

آنها که با تغییر خط فارسى به لاتین موافقند بىاطلاعاند که خط فارسى از خط
لاتین کاملتر است
/ ثابت / کیهان ؛ 19 بهمن / تهران /  1338

آیا این است خط زیباى فارسى / نجمى، ناصر / اطلاعات ؛ 28 مهر / تهران /  1375

آیا تغییر الفبا لازم است؟ / حکیم معانى، ع / زبان ؛ دوره 2، ش 11 / تهران /  1324

آیا تغییر خط صلاح است / کیوان، محمد / بى‌نا / تهران /  1355

آیین قرائت و کتابت قرآن کریم در سیره نبوى / رجبى، محسن / بوستان کتاب /  380 ص / قم /  1389

آیین نگارش / سمیعى (گیلانى)، احمد / مرکز نشر دانشگاهى / 138 / تهران /  1372

ابجد هوز... / جمال زاده، محمد على / کاوه؛ دوره 5، ش 10 / تهران /  1290

ابداع کاغذ ابرى براى نقاشى / حقیقت، عبدالرفیع / شرکت مؤلفان و مترجمان ایران / تهران /  1369

ابن ندیم و خطوط قدیم[19]  / اذکائى، پرویز / مجموعه مقالات سیر خط و کتابت / 30 ص /   

تهران /  1384

اثر تاریخى، اکتشافات مهم / ادیب طوسى / نامه تمدن ؛ ش 1 / تهران / بى‌تا

اجازات الخطاطین / النقشبندى، اسامه ناصر / الدار العربیة للعلوم / 150 ص / بیروت /  1380

اجرت کاتب و صله کتاب / دهگان، ابراهیم / راهنماى کتاب ؛ س 10 / تهران /  1346

احوال خطوط اسلامى در آغاز قرن چهارم هجرى / دبیرى نژاد، بدیع‌الله / دانشکده ادبیات وعلوم‌انسانى؛ ش 5 / اصفهان /  1348

احیاى نشانهىِ اضافه / کابلى، ایرج / آدینه ؛ ش 80 ـ81 / تهران /  1372

اختراع خط / استادى، کاظم / نشر «محدود» / 40 ص / قم /  1390

اختراع خط و زبان / کوهن، مارسل / سخن ؛ دوره 7، ش 6 / تهران /  1335

اختراع کاغذ و تاریخ خشت نبشتهها / سامى، على / هنر و مردم ؛ ش 115 / تهران /  1351

اختر و اصلاح خط و الفباى فارسى / بختیارى، منوچهر / بى‌نا (احتمالا وبلاگ یادگار) / 4 ص آچهار / تهران /  1385

اختلاف در رسم الخط کلمههاى فارسى / سلاجقه، حمید / کیهان فرهنگى؛ ش 148 /  4 ص / تهران /  1377

اختلالات یادگیرى تشخیص و درمان غلطهاى املایى دانشآموزان دورهى دبستان / ماشینى، جمیله و اباذرى، زهرا / بى‌نا (نشر در اینترنت) / 4 ص آچهار / تهران /  1385

ادباى طراز اول ما هم با این خط نمىتوانند بگویند باسوادند / رجب نیا، مسعود / کیهان ؛ 2 آذر / تهران /  1338

ادبستان، ادبتان، ادب تازه؟ / بى‌نا / ادبستان ؛ س 2، ش 24 / تهران /  1370

ارائه یک سیستم دستهبندى موضوعى متون فارسى بر اساس روشهاى احتمالاتى / عرب سرخى، محسن و فیلى، هشام و ترابى، مهدیار / شرکت داده پردازان دوران

ارائه یک مدل دستورى براى بهبود دقت سیستمهاى بازشناسى گفتار پیوسته فارسى / حافظى، محمدمهدى؛ ثامتى، حسین؛ منصورى، نیلوفر؛ منتظرى، نیلوفر؛ بحرانى، محمد؛ موثق، حامد / دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتى شریف

ارائه یک واژگان براى کلمات فارسى / قاسمى‌زاده، بهرنگ؛ رحیمى، سعید / دانشگاه علم و صنعت؛ دانشگاه تهران

ارتباط بصرى شکل یا مفهوم حروف فارسى / ممیز، مرتضى / تحقیقات روزنامه‌نگارى ؛ ش 25ـ26 / تهران /  1350

ارتباط خط به زبان / طبسى، حسن / دبستان، دوره 1، ش 2 / تهران /  1305

ارتقاء فرهنگ و باسواد شدن یک ملت ابدآ مربوط به دشوارى و سهولت خط نیست / امینى، مهندس / کیهان ؛ 24 و 25 اسفند / تهران /  1338

ارزش اجتماعى و فرهنگى کتیبههاى دوره سلجوقى مسجد جامع عتیق قزوین / اشراقى، احسان / بنیاد قزوین شناسى / قزوین /  1375

ارزش املاء در زبان / الهام، رحیم / عرفان ؛ س 19، ش 7ـ 8 / تهران /  1334

ارزش ایران از چشم انداز فرهنگ اروپا / کورس، محمود / حافظ ؛ ش 24 / تهران /  1384

ارزش خط و سیر تکاملى و تاریخى آن / محمدپور داشبندى، عبدالعزیز / تابش فرهنگ / 250 / تهران /  1382

ارزشیابى آموزشى و پیشرفت تحصیلى / کوهستانى، حسینعلى / انتشارات بنفشه / مشهد /  1380

ارزیابى خودکار تلفظ در سطح واج در سیستمهاى آموزش زبان خارجى / همایونپور، محمد مهدى؛ بختیارى، بهزاد / دانشگاه امیرکبیر

ارسال پیامک فارسى گرانتر از انگلیسى؟! / درویشى، ع / اطلاعات؛ ش 24891،  15 آبان / 1 ص / تهران /  1389

از اصول فراموش شده خط فارسى / دهناد، محمود / خرمى / 75 / تهران /  1344

از این جا از آن جا درباره کتاب، کتابت و کتابخوانى... / احمدى بیرجندى، احمد / مشکوة ؛ ش 47 / تهران /  1374

از پوست پلنگ تا تفسیر خط فارسى در دنیاى افراط و تفریط / بى‌نا / درسهایى از مکتب اسلام ؛ س 12، ش 12 / تهران /  1350

از تصویر تا خط (پیدایش و سیر تحول حروف الفباى فارسى) / معنوى‌پرست، ریاضى، محمدرضا / دانشگاه تهران / تهران / بى‌تا

از چاپ سنگى تا نقاشى رنگى براى کودک / کلانترى، پرویز / نگین ؛ ش 109 / تهران /
 1353

از خشت تا خشت / کتیرائى، محمود / مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعى دانشگاه / 457 / تهران /  1348

از قلم غبار تا شش دانگ کتیبه / مکرى، فریبرز / همشهرى ؛ 26 شهریور / تهران /  1373

از کتاب تا کتیبه / بى‌نا / کیهان فرهنگى؛ س 9، ش 7 / تهران /  1371

از مردم ترکیه پند بگیرید که از فرهنگ گذشته خود خبرى ندارند، و خط فارسى را تغییر ندهید / صدرى میر عمادى / کیهان ؛ 16 آذر / تهران /  1338

از نستعلیق تا نستعلیق / زعیمى، خسرو / هنر و مردم ؛ ش 181 / تهران /  1356

از نیما تا روزگار ما (تغییر خط فارسى) / آرین‌پور، یحیى / بى‌نا / تهران /  1374

از همین امسال به دستهاى از نوآموزان خط نو یاد بدهید / نفیسى، سعید / تهران مصور / تهران /  1344

استاندارد سازى خط فارسى در اینترنت / بى‌نام / آفتاب یزد / یزد /  1380

استخراج شاخصهاى واژگانى متون تاریخى زبان فارسى / فضایلى هاشمى، سعید /

استخراج معیار اطمینان در سطح کلمه به منظور تشخیص کلمات خارج از واژگان در یک سیستم بازشناسى کلمات فارسى / ویسى پور، سامان؛ ثامتى، حسین؛ باباعلى، باقر / دانشگاه صنعتى شریف

استفاده از آنالیز معنایى پنهان احتمالاتى به منظور استخراج اطلاعات معنایى و بررسى عملکرد آن در بازشناسى گفتار پیوسته فارسى / امامى‌آزادى، طاهره؛ حاجیحسینى، آزاده؛ الماس گنج، فرشاد / دانشگاه صنعتى شریف، پژوهشکده پردازش هوشمند علائم

استفاده از حروف لاتین و نشناختن آنچه خود داریم / مفید تهرانى، حسین / کیهان ؛  7 خرداد / تهران /  1370

استفاده از روش باز تخمین نهفته در مدل پنهان مارکوف براى بازشناسى ارقام متصل فارسى بر روى خط تلفن / همایون‌پور، محمدمهدىاستفاده از فرم خطوط کوفى در طراحى جواهرات امروزى ایران / نادرى، سمیه / کتاب ماه هنر؛ ش 158 / 9 ص / تهران /  1390

استفتاء پیرامون تغییر خط / استادى، کاظم / نشر «محدود» / 15 ص / قم /  1390

استوانه کورش / فره‌وشى، بهرام / تماشا ؛ ش 25 / تهران /  1350

اسطوره خط در ایران / فریدنژاد، شروین / مجموعه مقالات کتاب دبیره / 5 ص / تهران /  1388

اسناد و دستنوشتههاى قرآنى منسوب به معصومین (ع) / رامین‌نژاد، رامین / بنیاد پژوهشهاى اسلامى / 264 ص / مشهد /  1386

اسنادى درباره اجرت کتاب و صحافى در قرن سیزدهم / افشار، ایرج / هنر و مردم ؛ ش 182 / تهران /  1356

اشاراتى به تحول خط در آذربایجان / کارنگ، عبدالعلى / یغما ؛ س 28، ش 10 / تهران /  1354

اشتباه یک تلگرافچى و زبان یک تاجر را نمىتوان بهانهاى از براى از میان بردن خط فارسى قرار داد / آموخته، على اصغر / کیهان ؛ 10 آبان‌تهران /  1338

اشتقاق و املا در فارسى / دارائى، بهین / مدرسه عالى دختران / 504 / تهران /  1350

اشکالات خط فارسى ـ عربى / بى‌نام / بى‌نا (نشر در اینترنت: www.eurobaluchi) / 8 ص / تهران /  1389

اشکالات خط لاتین به مراتب از خط فارسى بیشتر است / الهامى، داود / درسهایى از مکتب اسلام ؛ س 14، ش 4 / تهران /  1352

اشکال خط فارسى / یاسمى، (رشید یاسمى) غلامرضا / دنیاى امروز ؛ دوره 1، ش 2 / تهران /  1301

اشکانیان / پیرنیا، حسن / سازمان کتابهاى حبیبى / 371 / تهران /  1342

(اشکانى) زبان، خط / پیرنیا، حسن / خیام / تهران / بى‌تا

اشیاء منقوش ایرانى / بى‌نا / فصلنامه هنر ؛ ش 4 / تهران /  1362

اصلاح الفبا / تختنسکى، محمد آقاشاه / شرق روس / تفلیس / 1283 ش

اصلاح الفباى ترکیه (به روسى) / کانونف، آ.ن / مجله تاریخ و زبانشناسى کشورهاى شرق / لنین‌گراد /  1338

اصلاح املاى فارسى را از کجا شروع کنیم / شعار، جعفر / یغما ؛ س 24، ش 3 / تهران /  1350

اصلاح املاء و رسم الخط فارسى / جمال زاده، محمد على / دانشکده‌ادبیات وعلوم انسانى؛ ش 3 / تهران /  1344

اصلاح خط اسلام / افندى، سعاوى / روزنامه المخبر / لندن / 1284ق

اصلاح خط فارسى / کسروى، احمد / بى‌نا / تهران /  1329

اصلاح خط فارسى نه تغییر آن / صهبا، ابراهیم / خواندنیها ؛ دوره 26، ش 35 / تهران /  1344

اصلاح خط و کتابت / میرزایوسف‌خان (مستشارالوزراه) / روزنامه اختر؛ س 6، ش 22 / استامبول / 1259ش

اصلاح زبان و خط فارسى باید به وسیله کسانى که صلاحیت علمى دارند انجام شود / ثمره، یدالله / کیهان ؛ ش 8693 / تهران /  1351

اصلاح فرهنگ ایران و یا تغییر الفبا / بى‌نا / شهاب ایران ؛ دوره 1، ش 12 / تهران /  1323

اصلاح فن نویسندگى / نفیسى، سعید / دنیاى علم ؛ ج 2، ش 1 / تهران /  1342

اصلاح و تغییر[20] : بحثى درباره خط و زبان فارسى[21]  / نواب، حسین / یغما ؛ ش 218 تا  220 / تهران /  1345

اصلاح یا تغییر خط فارسى[22]  / مینوى، مجتبى / یغما / 18 / تهران / دى  1344

اصول خط / ناشناس / مخطوط / سده 10ـ11ق

اصول خط نستعلیق کلک / بى‌نا / شرکت نرم‌افزارى سینا / 72 / تهران /  1374

اصول خطوط بسته / دانش پژوه، محمد تقى / هنر و مردم ؛ دوره 7، ش 86ـ 87 / تهران /  1348

اصول خطوط سته / افشار، ایرج / فرهنگ ایران زمین ؛ دوره 11 / تهران /  1342

اصول خطوط سته / صیرفى تبریزى / مخطوط / 1295ق

اصول و قواعد خط کوفى نبائى معلقى / طاهریان، غلامرضا / فرهنگ قومس ؛ ش 14ـ 15 / تهران /  1380

اصول و قواعد ستّه[23]  (یا رساله در علم خط) / فتح‌الله بن‌احمد بن‌محمود سبزوارى /

مخطوط / 930ق

اصول و مبانى خط ایران / شیرچى، اسرافیل / هنر سراى گویا / 270 / تهران /  1379

اطلاعات مربوط به کتیبههاى منارههاى اصفهان / گودار، یدا / بى‌نا/ تهران /  1314

اطلاعاتى راجع به خط و خطاطان / وفا، غلامحسین / دانشکده ادبیات تبریز؛ ش 6و7 / تبریز /  1327

اطلس خط / امیرى فیروزکوهى، عبدالکریم / یغما ؛ دوره 25، ش 1 / تهران /  1351

اطلس خط[24]  / فضائلى، حبیب الله / انجمن آثار ملى اصفهان / اصفهان /  1350

اظهار نظر ]درباره قبر بیدل[ / محمد ابراهیم خلیل / آریانا ؛ س 14، ش 12تهران /  1335

اعتباریابى فرم فارسى آزمون خط زنى / هادیان فرد، حبیب / شیراز /  1381

اعضاء انجمن تغییر خط در مقابل ملت ایران مسئول هستند / دستورى / کیهان ؛ 18 آبان / تهران /  1338

افراط و تفریط در املاء و انشاء / وحید دستگردى، حسن / ارمغان ؛ س 31 / تهران /  1341

افسانه کتیبههاى باغ تاج و یورکى / حصورى، على / آینده ؛ س 7 / تهران /  1360

افغانستان پرورشگاه خطوط متنوعه اسلامى و سرزمین کتاب نویسى و کتابشناسى / وکیلى فوفلزائى، عزیز الدین / آریانا؛ س 30، ش 6/ تهران /  1351

اقتباسات تحفه سامى / شفیع، محمد / مقالات مولوى محمد شفیع / تهران / بى‌تا

اقتباس از خلاصه التواریخ (درباره خط و خطاطان) / شفیع، محمد / مقالات مولوى محمد شفیع / تهران / بى‌تا

اقتباس از خلاصه المکاتب (درباره خط و خطاطان) / شفیع، محمد / مقالات مولوى محمد شفیع / تهران / بى‌تا

اقتباس از رساله خط سواد مجنون رفیعى / شفیع، محمد / مقالات مولوى محمد شفیع / تهران / بى‌تا

اقتباس از مراة الاصلاح (درباره خط و خطاطان) / شفیع، محمد / مقالات مولوى محمد شفیع / تهران / بى‌تا

اقتباس از مراة العالم (درباره خط و خطاطان) / شفیع، محمد / مقالات مولوى محمد شفیع / تهران / بى‌تا


اقتباس از واقعات بابرى (درباره خط و خطاطان) / شفیع، محمد / مقالات مولوى محمد شفیع / تهران / بى‌تا

اقوال على (به خط ملکمى) / ملکم خان، ناظم‌الدوله / مطبعه ترقى / لندن / 1303ق

اگر خط ما لاتین بود خط اروپا فارسى باز هم گروهى از این مردم این مملکت علمدار تغییر خط لاتین مىشدند / بى‌نا / کیهان ؛ 11 بهمن / تهران /  1338

الالسن المخترعة من الحروف المبتدعة (یا کتاب الاعلام بفک الرموز من سائر الاقلام / ایوب بن مسلمة / مخطوط / 215 ق

التفاى مصوتها و مسئله صامتهاى میانجى در زبان فارسى / صادقى، على اشرف / زبان‌شناسى ؛ س 3، ش 2 / تهران /  1365

الخط الجدید / بى‌نام / بى‌نا / بیروت / 1288 ش

الخط الزهرا الجلى فى بیان فضائل الامام على علیه السلام / سبتى‌نجفى، جواد / الوقاء / 304 / تهران /  1375

الخط الکوفى / یوسف احمد / بى‌نا / قاهره / بى‌تا

الفبا / بى‌نا / روزنامه حبل‌المتین؛ دوره 37، ش 4 دى‌ماه / تهران /  1307

الفبا باید حرکات و اصوات را در خود داشته باشد / اسفندیارى، داریوش / کیهان ؛  8 اسفند / تهران /  1338

الفبا ریشه تمدن بشرى / ش، ر / کتاب هفته ؛ ش 20 / تهران /  1340

ال

/ 2 نظر / 43 بازدید
طاعون

سلام تشکر عالی بود از اینکه خبرم کردی ممنونم [گل]

جمشید سرمستانی

لطفا این هم افزوده شود: قواعد جامع املای فارسی، جمشید سرمستانی، تهران، نشر سرمستان، 1390 (542 صفحه) قواعد این کتاب، تکرار قواعد منابع دیگر نیست