خط در ایران

فهرست مطالب شامل
مقدمه /                             11
خط و فرهنگ /                   ذبیح بهروز                                  19
تارخ خط فارسی  /               محمد تقی بهار                             43
تاریخ خط در ایران  /                       سعید نفیسی                                 75
رسم­الخط فارسی در قرن پنجم /           جلال متینی                                 97
نظری به خط خوش فارسی /            محمد حسن سمسار                       113
خط و تحول آن در شرق باستان /       علی سامی                                   123
پیدایش خط میخی فارسی باستان /     والتر هینتز                                   151
خطهای ایرانیان باستان /                  حمزه اصفهانی                              159
دربارۀ خطوط ایران باستان /            علی اشرف صادقی                        171
تاریخ خط حرفی در ایران و جهان /   علیقلی اعتماد­مقدم                         185
تاریخچه خط ایرانی طی 2500 سال  /     بدیع الله دبیری­نژاد                                    225
جستار نظری و بررسی تاریخی خطهای ایرانی تا امروز /                      237
دربارۀ خط فارسی باستان /               کارل هوفمان                                297
کرمان و خط نگارۀ تصویری آن / جلیل ظیاء پور                  309
فهرست ماقبل الفهرست (بخش خط) /           پرویز اذکائی                    317
فنون و صنایع در ایران باستان /                     ناصر همایون                   367
کتابت در ایران پیش از اسلام /                     سعید عریان                     375
درآمدی بر خوشنویسی ایران باستان /          حبیب برجیان                   385
سیر خط در فرامین و احکام تاریخی /         علیرضا کوچکی                397
تاریخچه­ای از نگارش و خط /        ژاله آموزگار                                413
سیر تاریخی کتابخانه­ها در ایران /         فاروق صفی­زاده                            421
بررسی وضعیت خط در ایران /         وحیده رمضانی                             447
ابن­ندیم و خطوط قدیم  /                  پرویز اذکائی                                477
خط، دبیره ، نویسه و خط­نامه­ها /       پرویز اذکائی                                499
تطور تاریخی عناوین دبیر و دیوان /   حمید تنکابنی                   511
خط اوستایی /                    حسن رضائی باغ­بیدی                                529
خط آرامی و نقش آن در ایجاد ارتباطات فرهنگی / آندره لومر                    539
خط در اسطوره­ها /                         ژاله آموزگار                                559
خطوط ایرانی میانه /                       فیلیپ ژینیو                                 575
پیوند فرهنگ­ها در پرتو کتابت قرآن /            مهدی دهباشی                  587
نگاهی دیگر به تاریخ و تحول خط شکسته /     علیرضا هاشمی­نژاد            607
کهن­ترین متون فارسی به خطوط غیر عربی /         حسن رضائی­باغ­بیدی         623
نسخ خطی در ایران /                        مصطفی درایتی                             651
تعلیم خط در مدارس جدید ایران /   یوکابد عارفی                               681

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علاقمندان به خرید اینترنتی می توانند مبلغ 350 هزار تومان به شماره حساب ملی

0101606661005

به نام کاظم استادی

واریز نمایند و تصویر فیش بعلاوه آدرس دقیق پستی خود را به صورت پیام به این ایمیل

ostadikazem@yahoo.com

ارسال نمایند؛ تا در اسرع وقت از طریق پست برایشان ارسال گردد

/ 0 نظر / 286 بازدید