با هم بخندیم به هم نخندیم

                          

آنگاه که کار مصادرت و مطالبت نادر شاه بر مردمان دهلى توانفرسا شد، روزى جمله‏ى ذیل را با خطى جلى‏نوشته در رهگذر پادشاه ایران آویختند؛ »اگر خدائى تو را بندگان باید و اگر پادشاهى از رعیتت گزیر نباشد، بااین همه ستم، دیار هند خراب و بى‏آب و از مردم تهى ماند.« نادر شاه از میرزا مهدى خان پرسید چه‏نوشته‏اند؟ دبیر جلیل شرح بگفت. نادر شاه پس از لحظه‏اى تامل فرمود: به آنها بگو من اینگونه سخنان؛ که‏خدایم، پادشاهم، ندانم. من نادر قلى‏ام و پول مى‏خواهم.

</F<>F = wdg20 St=’R’<>align = Center<>/F<>F = lts13 St=’R’<K

آنگاه که کریم خان زند بر اریکه‏ى وکالت نشست و خدمتگزاران ملک به خدمت او پیوستند، او از شغل هر یک‏پژوهش مى‏کرد چون نوبت به »بازیار« رسید از کار و عمل او پرسید. گفت: من بازهاى شاه را بپرورم و با آن‏دیگر مرغان به شکار گیرم. شاه گفت: سپس مرغان گرفته چه کنى؟ گفت: بازها را دهم تا نیرو و شوق زیادت کند. شاه گفت: بیش این رنج‏چه باید کرد، ول کن سى خودش بگیرد و سى خودش بخورد.

 

</F<>F = wdg20 St=’R’<>align = Center<>/F<>F = lts13 St=’R’<K

آورده‏اند که خروسى را در نزد احولى بسته بودند او را گفتند هیچ دانى که مردم احول یکى را دو مى‏بینند گفت:این غلط صریح و کذب محض است زیرا اگر چنین بود بایستى من این دو خروس را چهار ببینم.

 

</F<>F = wdg20 St=’R’<>align = Center<>/F<>F = lts13 St=’R’<K

آورده‏اند که ملک علاءالدین قصد بهرام شاه کرد و بهرام شاه با او مصاف داد و با وجود اینکه دویست فیل‏جنگى داشت از علاءالدین شکست خورد و شب از شدّت سرما به خرابه‏اى پناه برد. دهقانى دید. گفت: طعام‏چه دارى؟ مرد دهقان پنیر و پونه‏ى لب جوئى آورد، چون تناول کرد به استراحت مشغول شد و از دهقان پوشش خواست. دهقان گفت: اى جوان، خداى تعالى مى‏داند که به غیر از جل گاوى هیچ چیز ندارم، اگر اجازت فرمائى بر توپوشم.سلطان گفت: اى بدبخت، اسمش را نیاور، خودش را بیاور.

</F<>F = wdg20 St=’R’<>align = Center<>/F<>F = lts13 St=’R’<K

</align>ابلهى را گفتند: چرا به جاى گوسفندان نر، میش نگاه نمى‏دارى تا از نتایج آن فایده‏اى حاصل کنى؟

گفت: اگر خدا بخواهد از نر هم مى‏دهد.

 

</F<>F = wdg20 St=’R’<>align = Center<>/F<>F = lts13 St=’R’<K

ابلهى سوزنى در خانه گم کرده بود و در کوچه مى‏طلبید. گفتند: چه مى‏جویى؟گفت: سوزنى را که در خانه گم کرده‏ام. گفتند: اى ابله، چیزى که در خانه گم کرده‏اى در کوچه مى‏جوئى؟ گفت: چه کنم که خانه تاریک است و چراغ ندارم.


</F<>F = wdg20 St=’R’<>align = Center<>/F<>F = lts13 St=’R’<K

ابلهى قاروره‏اى نزد طبیب ابله برد و ریسمانى بر میان آن بسته بود. طبیب گفت: در این ریسمان حکمت‏چیست؟

گفت: نصف زیرین بول پسر من است و نصف زیرین بول دختر من.

گفت: اى ابله، بایستى که ریسمان را در درون قاروره مى‏بستى تا بولها به هم مخلوط نشود.

 

</F<>F = wdg20 St=’R’<>align = Center<>/F<>F = lts13 St=’R’<K

</align>ابن عمید کاتب معروف، به بیمارى نقرس مبتلا بود.

کسى به او گفت: زیاد اظهار ناراحتى مکن زیرا نقرس دلیل بر طول عمر است.

گفت: راست است زیرا کسى که به این بیمارى مبتلا شود بر اثر ناراحتى، شب را نمى‏خوابد و به روز مى‏رساندو عمرش طولانى مى‏شود.

</F<>F = wdg20 St=’R’<>align = Center<>/F<>F = lts13 St=’R’<K

</align>ابن مقله‏ى وزیر، بر نصر بن منصور تمیمى )عامل بصره(، مالى حواله کرد. نصر یک ماه مهلت خواست. ابن‏مقله گفت: به همین جا باش تا زر بدهى.

آن روز، اول ماه رمضان بود. هر شب ابن مقله، نصر را بهر روزه گشودن طلبیدى. چون ماه رمضان بگذشت‏ابن‏مقله پیغام داد و زر خواست. نصر گفت: من، مال به وزیر دادم.

ابن مقله او را بخواند و گفت: مال، که را دادى؟

گفت: زر ندادم لیکن یک ماه، نان تو به رایگان خوردم و مهمان تو بودم، اکنون سزاوار است که مال از من طلب‏کنى؟

ابن مقله تبسم کرد و آن مال بدو بخشید.

 

</F<>F = wdg20 St=’R’<>align = Center<>/F<>F = lts13

/ 0 نظر / 42 بازدید