معرفی یکصد و چهل داروی گیاهی

 

 

                                             فهرست داروهاى گیاهى موجود در داروخانه‏ها

مقدمه     8

آفرودیت )قطره(      12

آفرودیت )قرص(      15

آلتادین      17

آلتیب      19

آلیکوم      21

آنتوم )قرص(      24

آنتوم )گرانول(      26

آنتومینا      28

آنتى‏پُرستا      29

آنتى‏دیابتیک      30

آنتى‏میگرن      32

آوى‏پکت      34

افشرده پرتقال 36      %2

افشرده ترخون 38      %2

افشرده زیره      40

افشرده سدر      42

افشرده گشنیز      43

افشرده لیموترش      45

افشرده مرزه 47      %2

اکینامِد      49

اکى‏هرب      51

اگنوگل      55

انسولینا      58

انوکسولون      59

اورتان      61

اورتیدین      63

اولئاکرات      65

ایرالوکس      67

ایرگل      69

بابونه      72

بخور اوکالیپتوس      74

بخور اوکالیپتوس )پودر(      77

برن      79

برونکوتیدى      81

بلادومِد      83

بنفشام      84

پاسى‏پى      85

پاک‏کننده‏آرایشى‏باریج      87

پرسیکا      88

پرفوران      91

پروستاتان      96

پسیلیوم      99

پلانتاژل      102

پونه      104

پیجیوم‏آفریکانوم      106

تانامیگرن      108

توسیان      110

توسیگل      112

توسیوین      114

تیم‏آرتا      117

تیمکس      119

تیمیان      121

جن‏جى‏تون      123

جنرال‏تونیک      125

جین‏سین      126

جینگومِد      130

چاى‏کیسه‏اى بابونه      132

چاى‏کیسه‏اى چاى‏سبز      134

چاى‏کیسه‏اى رازیانه      136

چاى‏کیسه‏اى شیرین‏بیان      138

چاى‏کیسه‏اى قره‏قات      140

چاى‏کیسه‏اى گاوزبان      142

چاى‏کیسه‏اى لاکسان      144

چاى‏کیسه‏اى ملیس      146

چهارتخمه      148

د - رگلیس      149

دیل‏سان      151

دیورتیک      153

رازین      155

رزمارى )پماد(      157

رزمارى )لوسیون(      160

رگلیس معطر      162

رگلیسیدین      165

رها      167

زینتوما      172

سالویزان      174

سامى‏لاکس      177

سدامین      180

سناگل      182

سنالین)قرص(      185

سنالین )پودر(      189

سنامد      192

سنکل      195

سوپرمینت      197

سى.ام      199

سیر      201

سى‏لاکس      203

سیلیامِد      206

سینابایل      207

سینامول      209

شیرافزا      212

شیرینوش      214

ضدجوش باریجه      217

فنلین      219

فیتوکلد      221

کارامین      224

کارمیناتیف      226

کارمینت      228

کاراوى‏میکسچر      230

کالاندولا      232

کالندیت - اى      233

کامى‏سُل      236

کامیل      238

کامیلان      240

کراتاگوس      242

کلپوره      244

گارسین      246

گارلت      249

گارلى‏کپ      252

گاسترولان      255

گاسترولیت      258

گرایپ‏واتر      260

گل‏سرخ      262

گل‏گریپ      264

لاگزاریسین      265

لوسیون ام.جى      267

لوسیون حنا      269

لوسیون ژرانیوم      270

لوسیون ضدلک لاواند      272

لومکس      274

لیکوفار      276

لیورینا      279

ماتریکا      280

ماسومنت      282

ماسومینت‏منتازین      285

مایکودرم      287

ملیسان      288

منتا      289

منتازین      290

منتول )مایع(      292

موسیلیوم      294

میرتکس      297

میرتوپلکس      299

مینتاژل      300

نوراگل      301

والریک      304

والرین      306

ویتاگنوس      308

هایپیران      310

هربى‏لاکس      313

/ 0 نظر / 116 بازدید