یکصد داروی حیوانی و جانوری

اردک / بط

مزاج: اردک از همه ماکیانها گرم مزاج‏تر است. گویند: سرمازده را گرم مى‏کند و گرماخورده را به تب گرفتارمى‏نماید.

خاصیّت: پیه اردک از پیه سایر پرندگان بهتر است و براى تسکین درد و احساس سوزش در ژرفاهاى بدن مفیداست. گوشت اردک بادزا و چینه‏دانش بسیار مغذّى است.

آرایش: گوشتش فربهى آرَد و پیهش رنگ و روى را صفا دهد.

اندامهاى تنفسى: صدا را خوب مى‏کند.

اندامهاى غذا: گوشت اردک در معده زیاد مى‏ماند و سبب گران شدن معده شود. و گوشت غاز از آن سنگین‏تراست. بهترین و سبک‏ترین گوشت اردک بر معده، بال اردک است. گوشت مرغان شناور اگر هضم شود ازگوشت سایر پرندگان مغذى‏تر است.

اندامهاى دفعى: شهوت‏انگیز است و آب پشت را فزونى دهد.

 

اژدهاى دریایى  / تنین بحرى

زهرها: جالینوس گوید: »اگر اژدهاى دریایى را از هم بدرند و بر گزیده اژدهاى دریایى نهند مفید است.« که‏حیوان موسوم به »طریغلن« هم پادزهر این حیوان است.

 

اسب  / فرس

در تأثیر دارویى، سرگینش برابر با سرگین الاغ است.

ورم و جوش: سوخته پوست کره‏اسب در آب حل شود و بر جوش مالند شفا دهد.

سر: گویند برآمدگى‏هاى زائد زانوى اسب را بکوبند و با سرکه بخورند علاج سردرد است.

اندامهاى راننده: پنیرمایه مادیان در علاج قرحه روده، فساد معده، اسهال همیشگى ویژگى دارد.

 

استخوان  / عظام

استخوان سوخته، گدازنده و خشکاننده است.

آرایش: گویند قوزک خنزیر را بر برص مالند مفید است.

مفاصل: گویند: خوردن استخوان آدمى داروى درد مفاصل است.

سر: گویند: استخوان آدمى شفاى صرع است. جالینوس فرماید: »شخصى این کار را مى‏کرد و مبتلایان صرع راشفا مى‏داد و بعداً آن شخص گیر آمد.«

اندامان غذا: گویند: قوزک بز نر با اسکنجبین سپرز را مى‏گدازد.

اندامان راننده: گویند: قوزک بز نر، شهوت‏انگیز و استخوان ساق گاو ماده را بسوزانند و بر زخم نهند، خونریزى

<Page = 701>

را قطع کند. و علاج دیزانترى و اسهال است.

 

الاغ  / خر، حمار

خر عادى هست و گورخر هم هست و هر دو شناخته شده‏اند.

آرایش: خاکستر گوشت خر یا جگر خر با روغن زیتون بهترین علاج ترکهاى ناشى از سرماست.

ورم و جوش: خاکستر جگر خر با روغن زیتون داروى خنازیر و قرحه است و در مداواى جذام نافع است.

مفاصل: کسى که از خشکى)یبوست( دچار کزاز شده در آبگوشت خر بنشیند.

سر: در ناشتا، کبد برشته خر بخورند، داروى صرع است. و همچنین اگر سُمش را بسوزانند و هر روزه مقداردو فلنجار؟ تناول نمایند در علاج صرع مفید است.

اندامان دفعى: گویند: شاش الاغ درمان درد گرده است. و گویند: شاش خر وحشى - گوره خر - سنگ مثانه راخرد کند.

 

انسان

آرایش: گویند: آب پشت آدمى بهک را مى‏زداید. هم در این زمینه نمک ادرار کودک را که در ظرف مسى بدست‏آورند مفید است و لکّه‏هاى سیاه صورت را از بین مى‏برد. مدفوع انسان در علاج لکه‏هاى سپید پوست - برص- مفید است.

دمل و جوش: چنانکه گویند )عکُر - زنگ - کف( شاش آدمى و مدفوع تا گرم است در علاج جمره نافع است.خاکستر موى آدمى جوشها را معالجه مى‏کند و اگر با روغن مخلوط کنند ورمهاى ساعیه - سارى - را از سرایت‏باز مى‏دارد.

زخم و قرحه: ادرار آدمى، گرىِ چرکین و خارش را مى‏زداید و سرایت ورمهاى پلید و اکزما ا منع مى‏کند، آب‏پشت انسان در علاج اکزما ویژگى دارد.

مفاصل: گویند: خون حیض براى درد نقرس خوب است، و آب پشت آدمى با موم و روغن زیتون درد نقرس راتسکین دهد.

اندامان سر: به ادعاى بعضى موى سوخته آدمى را در روغن گُل قاطى کنند و در گوش دردمند چکانند و بردندان دردناک گذارند. درد را تسکین بخشد. آب دهان روزه‏دار، کرم را از گوش بیرون آورد. سوخته استخوان‏انسان را در علاج صرع مى‏خورند، چرک گوش آدمى در علاج سردرد نصفى - شقیقه - سودمند است.

چشم: ادرار انسان را در ظرف مسین با عسل بپزند سفیدى چشم را بر طرف کند و نقطه خونى چشم را از بین‏ببرد. سوخته موى انسان با مردار سنگ مخلوط شود از گرى و خارش چشم جلوگیرى مى‏کند.

اندامهاى تنفسى و سینه: گویند: تناول بول کودکان در معالجه بلند نفسى و تنگ نفسى و سرفه خشک نافع

است. شیر پستان زن در معالجه سل بسیار مؤثّر است. شیر پستان زن پادزهر گزند خرگوش دریایى است.

اندامهاى غذا: گویند: شیر پستان زن گزش معده را تسکین مى‏دهد. مقدار یک فنجان ادرار انسان که بااسکنجبین مخلوط شود و بدون اینکه بیمار بداند به بیمار بخورانند علاج یرقان است و بویژه اگر با عسل آب ونخوداب باشد مؤثرتر است. گویند: مدفوع انسان هم همین تأثیر ادرار را دارد.

اندامهاى دفعى: شیر پستان زن ادرار بول مى‏نماید. گویند: برداشتن خون حیض خالص مانع حاملگى مى‏شود.شیر پستان زن را بردارند یا بپاشند در علاج قرحه رحم و مزاج رحم سودمند است. گویند: ادرار آدمى اسهال راقطع کند، رحم را تنقیه دهد و اندازه آن را دو سوّم رطل گفته‏اند که باید همراه با تره پخته باشد.

تبها: مدفوع خشک آدمى را در عسل یا در شراب به تب‏دار هر روزه بخورانند، تب رفع شود.

زهرها: شیر پستان زن، پادزهر خرگوشِ‏دریایى است. اگر دندان آدمى را خرد کنند وبسایند و بر جاى نیش مارپاشند بسیار خوب است. مدفوع انسان پادزهر گزیده انسان است. آب دهن ناشتا کژدم و مارها را مى‏کشد. اگرانسان ناشتا، انسانى را گاز بگیرد اندام گزیده چرک مى‏کند.

 

بال  / جناح

گزینش: بال مرغ خانگى از همه بهتر است. بال غازها ضم و مغذى است و از اثر ورزش و جنبش گوشت بال درهضم شدن سبک‏تر شده و چون گوشت زیاد دارد و به قلب نزدیک است، غذایش فراوان است.

دمل و جوش: گویند: بال ورشان را با هموزنش بنگ مخلوط کنند و بسوزانند و بسایند و چون نمک

/ 3 نظر / 1323 بازدید
محسن

ضمن سلام و خسته نباشید اگر ممکنه از فواید و خواص مدفوع انسان و تناول و استعمال ان بفرمایید ممنون میشوم جواب را به ادرس زیر ایمل بفرمایی Mohsen_ik@yahoo.com

محسن

اسلاحی اقا ایمیل رو اشتباه فرستادم درستش اینه Mohsen_ikb@yahoo.com

اهورا

مگه میشه!!!!!!!!!!!مدفوع و ادرار خاصیت دارن!ملت رو گذاشتین سر کار?[رویا]