درآمدی بر فلسفه خط

فهرست مطالب شامل
مقدمه                                        19
دربارۀ کتاب                     21
چند نکتۀ دانستنی             27
پیرامونِ فلسفه                  29
بخش اول: پیش­نیازهای فلسفه خط
هستی و هستی­یاب                      37
شناخت هستی                  39
تنوع عرفیِ هستی              43
هستی­های ناشناس            44
هستی­های حسی               50
هستی، هست                   53
هستی یاب                      54
ارتباطچیست؟                           57
مفهوم ارتباط                    59
ارتباط حسی                    61
ارتباط زبانی                     63
مفهوم ارتباطات و اهمیت آن                        64
حواس و ادراک، پیش­نیازِ ارتباط                67
ورودی آگاهی­های انسان                 69
حس و درک چیست؟                    72
مراحل احساس و ادراک                 74
تفاوت کلی حس و درک                 76
نسبیت در حس و درک                  80
شناخت در خط                             81
ارتباطماورایى                                        85
ماوراء چیست؟                             87
رابطه تعقل و تفکر با حس              90
ارتباط ماوراییِ ذاتی یا اکتسابی         92
انواعارتباط                                            95
ارتباط انسان و موجودات               97
ارتباط انسان، حیوان و گیاه             100
ارتباط میان انسان­ها                       102
ابزار ارتباط انسان                          102
انواع ارتباط در انسان                     105
آفرینش، شروعِاولینارتباط                      107
منشأ انسان                                  109
خلقت انسان                                113
آفرینش تدریجی و تکاملی              113
آفرینش دفعی                               115
آفرینش تدریجی دفعی                   116
مفهومارتباطدربرابرنظریه­هایآفرینش        117
اولین ارتباط انسان                                   121
اولین احساس                              123
شدت و ضعف حواس                   124
جنین و پیدایش حواس                  128
اولین ارتباطِانسانوانسان                                   131
نقش حواس در ارتباط انسان­ها                     133
ارتباط و واکنش تدریجی حواس                  137
تکامل دفعی ارتباط                                    139
ارتباطات ناشناخته انسان­ها                          141
زبان مهم­ترین عامل ارتباط                        145
اهمیت زبان                                      147
تعریفِزبان                                      148
ابهام در تعریف زبان               153
اختراعزبانگفتارى                      159
سخن و گفتار چیست؟                   161
منشأ ارتباط گفتاری                       164
زبان را یاد می­گیریم یا ارثی است؟                 166
آزمایشِ پیدایشِ زبانِ گفتار              171
علت اختراع زبان گفتاری                176
بخش دوم: فلسفه خط
خط                   183
تعریف خط                     185
دسته­بندی و تقسیمات خط              189
خط دیداری، مهم­ترین خط              189
تعریف خط نوشتاری                     192
پیدایشِ خط                    195
منشأ ارتباط نوشتاری                     197
خط را فرا می­گیریم یا ارثی است؟                 200
علت اختراع نوشتار                       204
نوشتار، فرایند ثبتمفاهیم                        207
علت تبدیل گفتار به نوشتار             209
ـثبتشخصى                  211
ـثبتبراىآیندگان یا آموزش                     213
ـحسابوکتابیاجلوگیرىازاختلاف                    214
ـیادآورى،تذکروهشدار               215
نوشتار، اولین راه ثبت مفاهیم                       216
انسان اولیه،ابتداگفتهاستیانوشتهاست؟             219
ارجحیت برای گفتار است یا نوشتار؟             221
روشِ بررسی و مطالعه در ابهام                     222
حجم و نفوذ کاربرد نوشتار و گفتار                227
ابزار نوشتن، کلید حل معما              228
نتیجه در ابهام                   229
گفتن،شنیدن،نوشتنوخواندن                 231
ترتیبِ منطقیِ بینِ مهارت­هایِ زبان                233
حالتاول؛ (زبان عام، خلق دفعی)                234
حالتدوم؛(زبان عام، تکامل تدریجی)                       236
حالتسوم؛                     237
آخرینحالت؛                  238
خواندنونوشتن             241
خواندن و نوشتن چیست؟               243
انواع خواندن و نوشتن                   244
ابهام در معنی خواندن و نوشتن                     247
ارتباطنوشتاروگفتاریانسبتخطبهزبانگفتارى             251
مشابهت­های گفتار و نوشتار                         253
مشابهتِ اول؛ دلالتبرمفاهیممشترک           253
مشابهتِدیگرنوشتاروگفتاریاخطوزبان     254
مشابهتسوم؛                                          254
مشابهتمهمدیگرِمابیننوشتاروگفتار          255
تفاوت­های نوشتار و گفتار                                       256
تأثیرمتقابلخطوزبانگفتارىبرهم                    261
منظور از تأثیر متقابل خط و زبان                   263
زبان گفتاری و خط نوشتاری                        264
تأثیراتِ کلی نوشتار و گفتار             265
اعتراف به نوعی تأثیر نوشتار و گفتار             267
تأثیرات جزئی نوشتار و گفتار                       269
تحولِ خط و زبان                        271
توجه به تحول                 273
خط و زبان پیوسته در حال تحول­اند              274
آیا تغییر واژه­ها سبب تحول خط می­شود                     278
دگرگونی در تلفظ و دگرگونی در خط                       281
تولد و مرگ زبان­ و خط                 284
معمای خط و زبان                       287
نظام­های زبانی                  290
گفتار و نظام گفتاری                      291
نوشتار و نظام نوشتاری                   293
نظام­های مجموعۀ زبان، قابل تغییراند             294
شکل تصویری لغات خط، قابل تغییر است                  295
برخی از تغییرات تصویری لغات خط                        295
شکل صوتی لغات گفتار، قابل تغییر است                    300
نظام نوشتاری قابل تغییر است                      301
نظام گفتاری قابل تغییر است                        302
نتایج تغییرات نظام گفتاری و نوشتاری                       302
نظام­های گفتاری و نوشتاری در جهان             305
طرح معما برای زبان و ادبیات فارسی             306
جمع بندی                      307
انواعخط                       309
انواع نشانه­ها                   311
هر حس، یک خط             312
حس لامسه بیرونی                        314
ـخطلمسى             315
حس شنوایی                    317
ـخطشنوایى                        319
حس بویایی                     322
ـخطبویایى             323
حسِ چشایی                    324
ـخطچشایى                        325
حس بینایی                      326
ـخطبینایى              329
خط اشاره                 331
خط و رنگ              333
حس زور                        336
ـ خطزوری             337
حس ریاضی و اعداد                      338
ـ خط ریاضی                        340
جمع­بندی کوتاه                342
تبدیلخطوط به یکدیگر               345
انواع تبدیل خط               347
تبدیل درون خطی در یک حس                    348
تبدیل برون خطی غیر مستقیم                      350
تبدیل برون خطی مستقیم                352
چرا انسان­ها خطوط را تبدیل می­کنند             356
زیباییِ خط                     361
کاربرد­های خط                 363
خط، فقط برای خوانده شدن                 365
خط، نه­فقط برای خوانده شدن               366
خط، فقط برای خوانده شدن اختصاصی               368
خط، برای خلقِ اثری هنری                  370
انواعِ خط، نسبت به زیبایی              371
زیبایی چیست؟                     372
خط برای زیبایی                    374
زیبایی برای خط                    377
تغییر کاربرد خط               378
حق خط و نوشتن                        381
حقِ خط یا نوشته چیست؟              383
حق چیست؟                    383
حقدراصطلاح                384
متعلقوارکانواقسامحق              385
حقِ معنوی اثر                  387
حق علمی اثر                        390
حق زیبایایی اثر                     392
حق سبک نوشتاری اثر                        394
حق لغات جدید اثر                395
حقِ علائمِ غیرحروفیِ نوشتار                396
حق تغییر خط اثر                   397
حکم فقهی تغییرخط               399
فتاوای فقهی پیرامون حق معنوی                        403
اختراع خط نوشتاری                    421
اختراع خط                
تاریخچه کلی و عمومی خطوط جهان                   
اختراع الفبا                
تاریخ خطوط حرفی در جهان و ایران                   
تکثر خط                   
مزایا و معایب خط واحد                       
خانواده­های زبان­های جهان نسبت به خطوط                      
نسبت تعداد خطوط به زبانها                  
اصل خطوط دنیا از کجاست؟                 
چرا خط تغییر می­کند               
مزایا و معایب کلی خط نسبت به ارتباطات دیگر                 
تأثیرات کلی خط در تاریخ تمدن انسان                 
بخش دوم: پس­نیازهای فلسفه خط
زبانوفهمانسان             431
فهمِ انسان                        433
فهم انسان مبهم است                      435
فهم زبانیِ انسان و ارتباط                437
فهم انسان از خطوط مبهم­تر است                  439
فهم بعید از متن                441
نقش اراده در معنیِ لفظ                  442
میزانِ توجه و کارکرد دستگاهِ شناخت و خطاهایِ آن             445
مراحل شناخت حسی بدن                    447
تغییر و شناختِ حسی             450
آیا شناختِ حسی بدن انسان متغیر و نسبی است؟               451
آیا انسان تغییر می­کند؟                        452
تغییرات عمومی و اختصاصی انسان               455
میزانِ کارکرد و توجهِ متغیّر دستگاه شناخت                      458
خطای حواس، حواک و ادراک چیست؟              460
خطاهای عمومی و شخصی                  462
خطاهای حواس در انسان                    464
محدودیتِ دریافت در دستگاه حسی                   466
ضعف در عملکرد دستگاه حسی                        468
نقص عمومی در اعضای دستگاه حسی                471
خطاهای حواک در انسان                     473
خطاهای ادراک در انسان                     477
برخی از انواع خطاهای ادراکیِ انسان                  481
خطایِ «عدم تمرکز»                       482
خطایِ «خنثی­سازی»                       484
خطایِ «سازگاری»             486
خطایِ  «یک­نواختی»                      487
خطایِ «کاهش یا شدت دریافت اطلاعات»                  488
خطایِ «تَعَدُد»                   489
خطایِ «همزمانی»              491
خطایِ «پیش فرض­های قبلی»                       492
خطایِ «تجارب قبلی»                     494
خطایِ «تطبیق»                 496
خطایِ «وجود تفاوت، در داده­های دوتایی»                  497
خطایِ «علاقه به اشیاء»                   501
خطایِ «ماندگاری اطلاعات»            

/ 0 نظر / 327 بازدید