احکام نشر

 

پیشاپیش اگر خوانندهگان گرامى آن کتاب، در پاسخ سؤالات برخى ناهمگونى‏ها مى‏بینید در بسیارى از موارد به خاطر این است که پاسخ‏دهندگان از سؤال، برداشت‏هاى مختلف داشته‏اند، مثلاً در سؤال اول:

# کتابى توسط ناشر چاپ مى‏شود، که در آن غلط املائى و یا صفحاتى سفید و یاناقصى در فرم‏ها وجود دارد،

آیا ناشر مجاز است آن کتاب‏ها را نشر دهد و بفروشد؟

این سؤال چند فرض دارد;

فرض اول:

آیا توزیع و پخش کتابى که غلط یا ناقصى دارد جایز است یا خیر؟

مثلاً کتاب حدیثى که در آن برخى کلمات غلط نوشته شده و یا حتى قرآنى که برخى کلمات آن اشتباه ثبت

شده است; و همچنین است در نقص، حال آیا توزیع و نشر این کتاب معیوب، شرعاً جایز است یا خیر؟

فرض دوم:

آیا فروش کتابى که غلط یا ناقصى دارد از حیث احکام بیع صحیح است یا خیر؟

مثلاً کتابى را خریدار خریده است و مشخص شده که این کتاب معیوب است )یعنى ناقص یا مغلوط است(، آیا این معامله صحیح است یا خیر؟ به عبارت دیگر فروش و نشر کتاب معیوب چه حکمى دارد؟(194)

پس از این دو فرض، فرض‏هاى دیگرى وجود دارد; یعنى در سؤال، موارد مختلف است، مثلاً نوع کتاب،

مقدار غلط و ناقصى، نوع واگذارى، انواع خریدار و فروشنده، مشخص بودن یا نبودن غلط یا نقص، اطلاع یا عدم اطلاع خریدار و فروشنده و فرض‏هاى دیگر، مثلاً:

ممکن است پرسش از این باشد که آیا جائز است ناشر کتاب معیوب را بى‏آنکه به مشترى اعلام کند به او بفروشد و مشترى هم هنگام خرید از معیوب بودن آن بى‏اطلاع باشد، یا واجب است اعلام کند و اگر اعلام واجب است و فروش آن بدون اعلام جایز نیست، آیا معامله باطل است یا صححیح.

و اگر صحیح است مشترى در همه موارد حق فسخ دارد یا فقط مى‏تواند تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد و یا لازم است فروشنده کتاب ناقص را بگیرد و کتابى کامل به او بدهد و اگر حق فسخ دارد مى‏تواند فسخ نکند و تفاوت را بگیرد.

و آیا در صورتى که مشترى از معیوب بودن کتاب خبر داشته، حکم شرعى چیست.

و آیا اگر فروشنده هم هنگام فروش از معیوب بودن کتاب بى‏اطلاع بوده حکم شرعى چیست.

و آیا بین عیب کم مانند یک صفحه ناقص بودن و مثلاً پنجاه صفحه ناقص بودن فرقى هست.

و مسأله دیگر اینکه اگر مؤلف راضى نباشد کتاب او که با غلط چاپ شده منتشر شود، تکلیف و حکم شرعى چیست.

و مسأله دیگر اینکه اگر مؤلف کتابى را براى چاپ در اختیار ناشرى گذاشت و او بدون تصحیح و پرغلط چاپ کرد، حکم شرعى چیست.

بنابراین اگر در پاسخ سؤال اول، فتواهاى مختلف مى‏بینید بخشى از آن مربوط به این است که هرکدام از پاسخ

دهندگان به یک صورت از سؤال پاسخ داده‏اند، مثلاً; آىْ‏الله بهجت مرقوم داشته‏اند: »اگر اعلام کند مانعى ندارد.« اما صورت عدم اعلام و بقیه را متعرض نشده‏اند و حتى اینکه اگر اعلام نکرد معامله باطل است و یا صحیح است و فقط براى اعلام نکردن، گناهکار است را نفرموده‏اند. و همینطور...(195)

1.کتابى توسط ناشر چاپ مى‏شود، که در آن غلط املائى و یا صفحاتى سفید و یاناقصى در فرم‏ها وجود دارد، آیاناشر مجاز است آن کتابها را نشر دهد و بفروشد؟

2. بعضى مواقع، کتاب چند سال در انبار مى‏ماند تا بفروش برسد، آیا ناشر مى‏تواند قیمت پشت جلد آنها را تغییر دهد و به قیمت روز بفروشد؟ و همچنین آیا کتاب ناشر دیگرى را مى‏توان با تغییر قیمت پشت جلد آن فروخت؟

3. از چاپ کتابى توسط وزارت ارشاد اسلامى جلوگیرى شده، خسارت و هزینه‏هاى کتاب به عهده مؤلف

است یا ناشر و یا وزارت ارشاد اسلامى؟(196)

4. شخصى به عنوان مؤلف، کتابى را به ناشرى براى چاپ مى‏سپارد، پس از چاپ معلوم مى‏شود، مؤلف کتاب شخص دیگرى است، تکلیف کتاب، حق‏تألیف و هزینه‏هاى انجام شده با کیست؟

5. مؤلفى، کتابى مشابه کتاب قبلى خود تألیف مى‏کند و به ناشر دیگر مى‏دهد، ناشر کتاب اوّل آیا حق جلوگیرى از نشر کتاب مشابه را دارد؟

6. پس از چاپ کتاب، معلوم مى‏شود در یکى از مراحل فنى چاپ کتاب، اشکالاتى در متن کتاب پدید آمده، خسارت به عهده ناشر است یا عوامل فنى )مثل لیتوگرافى و یا چاپ‏خانه و...(؟(197)

7. ناشرى کتابى را چند سال است چاپ نمى‏کند، آیا مؤلف مجاز است کتاب را به ناشر دیگرى واگذار کند؟ و

آیا اگر ناشرى چاپ کتابى را معطل نماید، مؤلف مى‏تواند از او خسارت بگیرد؟(198)

8. آیا ناشر یک کتاب، حق واگذارى آن کتاب مؤلف را، به ناشر دیگرى دارد؟(199)

9.آیا مى‏توان کاغذ تعاونى را که براى چاپ یک کتاب گرفته شده، در بازار فروخت و بعداً کاغذ آزاد خریدارى شود و آن کتاب چاپ گردد؟ و همچنین آیا با کاغذ تعاونى‏اى که به کتاب خاصى تعلق گرفته است، مى‏توان کتاب دیگرى چاپ نمود؟

10. آیا مؤلفى که فقط براى یک چاپ کتابش را به ناشر واگذار کرده، براى واگذارى چاپ دوم کتاب به ناشر دیگر، باید فیلم و زینک کتاب را از ناشر اول خریدارى کند؟(200)

11. ناشرى کتابى را با هزینه مؤلف و براى مؤلف چاپ مى‏کند و بعدها مالیات یا هزینه‏اى به آن کتاب تعلق مى‏گیرد آیا باید ناشر پرداخت کند و یا مؤلف؟(201)

12. هزینه‏هایى که ناشر براى بهبود کیفیت کتاب انجام مى‏دهد، مثل ویراستاى و... آیا مى‏تواند از مؤلف

دریافت کند؟

13. اگر مسؤولیتى قانونى، ناشى از چاپ یک کتاب ایجاد شود، این مسئوولیت بر عهده ناشر است یا

مؤلف؟(202)

14. تغییر قطع یک کتاب و یا مقدار تیراژ، تأثیرى در فسخ قرارداد کتاب دارد یا نه و آیا مؤلف مى‏تواند ادعاى

خسارت نماید؟(203)

15. چاپ کتاب در موضوعات و مسائل مختلف چگونه است و آیا محدودیتى دارد؟ و همچنین حکم چاپ

کتابهایى که شبهه برانگیز، چگونه است؟

16. کتابى به نظر ناشر مفید است، ولى اداره ارشاد اجازه نشر آن را نمى‏دهد، آیا مى‏توان بدون اجازه ارشاد آن

کتاب را چاپ کرد؟

17. به طورى کلى، حق )دائمى و موقت( تألیف، ترجمه، نوشته و یا چاپ کتاب در اسلام چگونه است؟ و آیا این حق مشمول مرور زمان مى‏شود؟

18. پشت قرآن و یا کتب ادعیه، قیمت فروش درج مى‏شود حکم آن چگونه است؟

19. ناشرانى که فقط بعضى از جزهاى قرآن مثل جز سى و یا جز اول را چاپ مى‏کنند حکم آن چیست؟ و همچنین آیا مى‏توان فقط ترجمه قرآن را به صورت کتابى مستقل چاپ نمود؟

20. در چاپ یک کتاب، آیا مى‏توان در مطالب آن دخل و تصرف نمود و یا بعضى از مطالب آن را حذف کرد؟

21. مبادله کتاب )پشت جلد به پشت جلد( که بین ناشران رایج است آیا صحیح است یا خیر؟

22. آیا مى‏توان کتابى را که زیر چاپ است به صورت نسیه و چکى فروخت؟(204)

23. افرادى که اطلاعات مذهبى ندارند، مى‏توانند به عنوان ناشر، کتابهاى مذهبى نشر دهند؟

24. آیا اگر موقع فروش کتاب، تاریخ چاپ آن را در شناسنامه کتاب تغییر دهیم، اشکال دارد؟

25. چاپ کتاب عکس و نقاشى چه حکمى دارد؟ و همچنین چاپ کتابهایى که حاوى تصاویر زنان و دختران

مى‏باشد، چه علمى و چه غیر علمى آن چگونه است؟

26. کتابهایى که در چاپهاى جدید آن، مرتب اضافات دارد و تغییر مى‏کند )مثل فرهنگ‏هاى زبان و...( آیا مى‏توان چاپهاى قبلى آن را که هنوز در انبار مانده است، فروخت؟ و همچنین فروش کتابهایى که مطالب آن کلاً متروک شده است و قابل استفاده نیست چه حکمى دارد؟

27. آیا چاپ نهج‏البلاغه و صحیفه سجادیه و امثال آن، از جهت حق تألیف، براى سادات حقى ایجاد مى‏کند; و ناشر باید مبلغى را به عنوان حق سادات به حاکم شرع پرداخت کند؟

28. کتابى، فروش بسیار زیادى دارد، آیا مؤلفان و یا ناشران دیگر مى‏توانند کتابى همنام و هم مطلب آن چاپ کنند؟

29. تجدید چاپ کتابها و مقاله‏هایى که از خارج وارد شده و یا در داخل جمهورى‏اسلامى چاپ مى‏شوند،

بدون اجازه ناشران آنها چه حکمى دارد؟ و آیا این شامل تمام کتاب است یا مى‏توان بخشى از آن را منتشر

نمود؟

30. آیا جایز است مؤلفان و مترجمان و صاحبان آثار هنرى، مبلغى را در برابر زحماتشان و یا به عنوان

حق‏تألیف در مقابل تلاش و وقت و مالى که براى انجام آن کار صرف کرده‏اند، تقاضا نمایند؟

31. اگر مؤلف یا مترجم یا هنرمند در برابر چاپ اول اثر خود مبلغى را دریافت کند و در عین حال براى خود حقى را نسبت به چاپهاى بعد شرط کند، آیا مى‏تواند در چاپهاى بعدى حق خود را از ناشر مطالبه نماید؟

دریافت این مبلغ چه حکمى دارد؟

32. اگر مصنف و مؤلف در اجازه چاپ اول چیزى در مورد چاپهاى بعدى ذکر نکرده باشند، آیا جایز است ناشر بدون کسب اجازه مجدد و پرداخت مبلغى به آن، مبادرت به تجدید چاپ نماید؟

33. در صورتى که مصنف به علت سفر یا فوت و مانند آن غایب شود، درباره تجدید چاپ از چه کسى باید

کسب اجازه شود و چه کسى باید پول را دریافت کند؟ و آیا ناشر موظف است که ورثه او را پیدا کند تا حق‏تألیف کتاب را به آنها پرداخت کند؟

34. آیا چاپ کتاب بدون اجازه مؤلف آن و با وجود عبارت »حقوق چاپ براى مؤلف محفوظ است«، جایز است؟ و همچنین چاپ کتابهایى که مؤلف آنها ناشناخته است، چه حکمى دارد؟ و در چه مواردى ناشر مى‏تواند حق تألیف کتاب را به مؤلف پرداخت نکند.

35. آیا عناوین و نامهاى تجارى فروشگاه‏ها و شرکتها مختص مالکان آنهاست بطورى که دیگران حق نامگذارى فروشگاه‏ها و شرکتهاى خود را به آن نامها ندارند؟ به عنوان مثال فردى فروشگاهى به نام خانوادگى‏اش دارد آیا فرد دیگرى از همان خانواده حق دارد فروشگاه خود را به آن اسم نامگذارى کند؟ و آیا فردى از خانواده‏هاى دیگر حق نامگذارى فروشگاه خود به آن اسم را دارد؟

36. بعضى از اشخاص به مغازه‏هایى که فتوکپى و زیراکس از اوراق و کتابها مى‏گیرند مراجعه کرده و درخواست تصویربردارى از آنها را مى‏نمایند و صاحب مغازه که از مؤمنین است تشخیص مى‏دهد که کتاب یا اوراق و یا مجله فوق براى همه مؤمنین سودمند مى‏باشد

آیا جایز است بدون اجازه صاحب کتاب از آنها تصویربردارى کند و آیا اگر بداند که صاحب کتاب راضى به این کار نیست در حکم تفاوتى بوجود مى‏آید؟

( جایز است و آیا تفاوتى با درج عبارت »حق تکثیرdisk37. آیا نسخه‏بردارى و تکثیر از نوارهاى کامپیوترى ) محفوظ است« مى‏کند؟ و بر فرض حرمت، آیا این حکم مختص نوارهایى است که در ایران تدوین شده‏اند یا شامل نوارهاى بیگانه هم مى‏شود؟ و با علم به اینکه بعضى از دیسک‏هاى کامپیوترى با توجه به اهمیت محتواى آنها، بسیار گرانبها هستند؟

/ 0 نظر / 16 بازدید