حکمت عام

                                                                                   حکمت عام

</align>حکما گفته‏اند:

هر که به حساب خود برسد، سود برد؛ و هر که از خویش غافل شود، زیان کند.

 

</align>حکما گفته‏اند:

شرّ با شرّ خاموش نشود، چنانکه آتش با آتش؛ بلکه شرّ را خیر فرو مى‏نشاند، و آتش را آب.

 

</align>حکما گفته‏اند:

تقوى را تجارت خود قرار ده تا بى سرمایه، سودها به جانب تو سرازیر شود؛ و هرگاه خطایى کردى به دنبالش‏صدقه‏اى فرست، تا شعله‏اش را خاموش کند.

 

</align>حکما گفته‏اند:

موعظه پذیرى چنان بر بى خردان مشکل است که بالا رفتن بر پیران فرتوت.

 

</align>حکما گفته‏اند:

براى آن که، ظلمش کرده‏اى، زارى مکن؛ بلکه براى جنایتهایى که به خود روا داشته‏اى گریان باش. و اگر روزى‏قدرتت تو را به جانب ستم کشاند، قدرت خداوند را به یاد بیاور.

 

</align>حکما گفته‏اند:

آنچه را نمى‏دانى از علما فراگیر، و آنچه مى‏دانى به مردم بیاموز.

 

</align>حکما گفته‏اند:

در سختى‏ها خویشتن دار باش، در ناملایمات شکیبا، و در رفاه شکر گزار باش.

 

</align>حکما گفته‏اند:

علم را فراگیر هر چند از آن بهره‏اى نبرى، چه روزگار را براى تو نکوهش کنند، بِهَ از آن است که تو مایه ننگ‏روان باشى.

 

</align>حکما گفته‏اند:

فکر کنید و عبرت بگیرید؛ با شیطان و هواى نفس مخالفت کنید، جز به سخن سودمند گوش نکنید و جز گفتارلازم، نگویید.

 

</align>حکما گفته‏اند:

مردمان پیش از شما براى فرزندانشان مالها گرد آوردند، امّا اندوخته‏ها باقى نماند؛ تو بنده مزد بگیرى، تو رابراى عملى اجیر کرده‏اند و وعده اُجرت داده‏اند، کار را تمام انجام ده و مزد را کامل بگیر؛

در دنیا چون گوسفندى نباش که در مرغزارى بچرد، چندان که فربه گردد، و همان فربهى مایه مرگش شود؛

دنیا را پلى حساب کن که باید بگذارى و بگذرى، و تا ابد باز نگردى.

 

</align>حکما گفته‏اند:

وقتى که پا به دنیا نهاده‏اید، پشت به دنیا و رو به آخرت داشته‏اید؛ و نیز خانه‏اى که به سوى آن مى‏روید،نزدیک‏تر از خانه‏اى است که از آن دور مى‏شوید.

 

</align>حکما گفته‏اند:

به تندى سبک دست بردن به تیغ

به دندان برد پشت دست دریغ

 

</align>حکما گفته‏اند:

در راه پیروزى بر دشمن، از این دستورها استمداد کن؛ از گناه کناره گیر؛ جوانمردى را نگهدار؛ روح پاک خود راارجمند شمار و آن را به نافرمانى خدا و اخلاق نکوهیده و رفتار زشت، آلوده مکن؛ سرّ خود بپوش، سیرت وباطن خویش زیبا کن؛ و از مکر دشمن ایمان مباش.

 

</align>حکما گفته‏اند:

نفعِ‏بسیار را اندک‏شمار، و ضررِاندک را زیاد.

 

</align>حکما گفته‏اند:

در برابر کسى‏که پوزش‏پذیر نیست، عذر نیاور.

 

</align>حکما گفته‏اند:

از تنبلى حذر کن؛ که اگر به مقاصد دنیوى رسیده‏اى، از مقامات اخروى دور نمانى.

 

</align>حکما گفته‏اند:

در همنشینى با مردم بر خلاف رویه آنان رفتار مکن، و مطلبى را که از درک آن قاصرند بر آنان مگو؛ چه در این‏صورت رفیقى که باید یار و یاور تو باشد، کناره مى‏گیرد و در میان جامعه تنها مانى؛ و چون تنها ماندى، بى‏پناه وذلیل شوى.

 

 

</align>حکما گفته‏اند:

در کارها، از آنکه دوست نمى‏دارد مزد بگیرد، کمک مخواه؛ چه آنکه مزد مى‏گیرد، کار تو را چون کار خویش باجدیّت انجام مى‏دهد. و نیز برادرانى که از آنها کمک مى‏خواهى، باید که اهل محبّت و به قدر کفاف خویش‏داشته باشند، و آبرومند و عفیف باشند، در حضور شکرگزار و در غیاب به یاد تو باشند.

 

</align>حکما گفته‏اند:

زود رنج و بد اخلاق و بى صبر نباش؛ که با این صفات هیچ رفیقى برایت نمى‏ماند. خود را به صبر و تأنى درکارها وادار.

 

</align>حکما گفته‏اند:

در کودکى ادب‏آموز، تا در بزرگى ازآن بهره‏برى.

 

</align>حکما گفته‏اند:

هر که خوراکش کم است، عمرش زیاد است.

 

</align>حکما گفته‏اند:

چون با عده‏اى سفر کنى، زیاد با آنها مشورت کن؛ بسیار در رویشان بخند؛ دعوتشان را بپذیر؛ اگر کمک‏خواستند، کمک کن؛ و در سکوت طولانى، و نیکوکارى، و عبادت و سخاوتمندى بر آنان سبقت گیر؛ مرکب ومال و توشه خود را در اختیارشان گزار؛ اگر حرکت کردند، حرکت کن؛ اگر کار کردند، کار کن. و از بزرگتراطاعت کن.

 

</align>حکما گفته‏اند:

اگر مال ندارى که صله رحم و نوازش رفیق کنى، خوى خوش و روى باز داشته باش، که هر کس خُلق خوش‏داشته، نیکان دوستش دارند و بَدان مال خود از وى دریغ ندارند.

 

</align>حکما گفته‏اند:

به قسمت الهى قانع باش، تا تیرگى زندگى ات برطرف شود؛ و اگر عزّت همه دنیا خواهى، چشم از دست مردم‏برگیر؛ که پیغمبران و صدیقان را قطع طمع، به آن مقامات عالى رساند.

 

</align>حکما گفته‏اند:

نعمتى است که بر آن رشک نبرند، و بلایى است که بر صاحبش ترحّم نکنند، و آن نعمت تواضع است، و آن‏بلا تکبر.

 

</align>حکما گفته‏اند:

صرف‏نظر کردن از حاجت، بهتر از خواهش بر نااهلان است.

 

</align>حکما گفته‏اند:

عجیب از کسانى است که غلامان را با مال مى‏خرند، امّا آزادگان را با کَرَم نمى‏خرند.

 

</align>حکما گفته‏اند:

هر که دنیا خواهد علم آموزد، و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد.

 

</align>حکما گفته‏اند:

از ان قوم نباش که آشکارا شیطان را لعن کنند، و در نهان فرمانش برند.

 

</align>حکما گفته‏اند:

بدترین زمامداران آنان اند که از مستمندان به دورند، و بدترین مستمندان آنانند که به زمامداران نزدیکتراند.

 

</align>حکما گفته‏اند:

داروى خشم، خاموشى است.

 

</align>حکما گفته‏اند:

هیچ سخن، خیرى ندارد، مگر ذکر خدا؛ هیچ سکوت، خیرى ندارد، مگر تفکّر در معاد.

 

</align>حکما گفته‏اند:

هر که تلخى دوا تحمل نکند، شیرینى شفا نچشد.

 

</align>حکما گفته‏اند:

بخیل براى ثروت خود نگهبان است، و براى وارث انباردار.

 

</align>حکما گفته‏اند:

ناتوان‏ترین مردم آن است که نتواند سرّ خویش نگه دارد؛ و نیرومندترین مردم آن است که خشم خویش نگه‏دارد؛ و از همه صابرتر کسى است که تهى دستى را کتمان کند؛ و از همه قانع‏تر کسى است که به آنچه میسّرشود، بسازد.

 

</align>حکما گفته‏اند:

جاهل، دشمن خویش است، چگونه دوست دیگرى مى‏شود.

 

</align>حکما گفته‏اند:

سخت‏ترین مصائب، احتیاج کریم به لئیم است.

 

</align>حکما گفته‏اند:

مردم را هنگام غضب آزمایش کن، نه هنگام خشنودى؛ و در حال قدرت، نه وقت ذلّت.

 

</align>حکما گفته‏اند:

آنچه به اقتصاد خورى، عاید تن شود؛ و آنچه صدقه دهى، عاید روح شود؛ و آنچه بگذارى، بدست دگران‏رسد.

 

 

</align>حکما گفته‏اند:

نکوکار زنده است، گرچه از خانه‏اى به خانه دیگر منتقل شود؛ و بد رفتار مرده است، گرچه در دنیا باشد.

 

</align>حکما گفته‏اند:

قناعت سد راه فقر است؛ تدبیر، اندک را بسیار کند؛ و آدمى متاعى سودمندتر از توکّل به خدا ندارد.

 

</align>حکما گفته‏اند:

چگونه باشد حال کسى که بامداد، نداند که شبانگاه خواهد زیست یا نه.

 

</align>حکما گفته‏اند:

سخت‏ترین چیزها، نزدیکى به اَجَل، و دورى از حسن عمل است.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید