کتابشناسی اجمالی تاریخ انقلاب ایران

 -  آیت الله سید محمود طالقانى به روایت اسناد شهربانى، سلیمان حیدرى، مرکز اسناد انقلاب اسلامى‏پاییز 86

-  آیت الله محى‏الدین انوارى به روایت اسناد ساواک، مرکزبررسى‏اسنادتاریخى وزارت اطلاعات ، پاییز1386

-  ابوذر زمان، آیت الله طالقانى به روایت اسناد ساواک، جلد دوم ، مرکز بررسى اسناد تاریخى، تابستان1382

-  احزاب و گروه‏هاى سیاسى از دیدگاه امام خمینى، سید محمد هاشمى تروجنى، مؤسسه تنظیم و نشر آثارامام خمینى، 1385

-  احیاى کاپیتولاسیون و پیامدهاى آن، مسعود اسداللهى ، سازمان تبلیغات اسلامى ، 1373

-  از نهضت آزادى تا مجاهدین، لطف الله میثمى، صمدیه 1380

-  استاد شهید به روایت اسناد، على کرمى ،  مرکز اسناد انقلاب اسلامى ، 1383

-  اسناد انقلاب اسلامى ، جلد اول )اعلامیه‏ها، اطلاعیه‏ها، بیانیه‏ها، پیامها، تلگرافها و نامه‏هاى آیات عظام ومراجع تقلید، مرکز اسناد انقلاب اسلامى ، چاپ اول 1369 و نیز چاپ دوم پاییز 1374

-  اسناد موجود در ساواک ) چاپ نشده(

-  امام خمینى به روایت آیت الله هاشمى رفسنجانى، عبدالرزاق اهوازى، عروج 1385

-  امام خمینى در آیینه اسناد به روایت ساواک، جلد اول ) نهضت امام خمینى تا قیام 15 خرداد 42 ) ، تدوین‏و نشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى ، 1386

-  امام خمینى در آیینه اسناد به روایت ساواک، جلد چهارم ) کاپیتولاسیون و تبعید امام خمینى(، تدوین ونشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى ، 1386

-  امام خمینى در آیینه اسناد به روایت ساواک، جلد دوازدهم ) امام، رجال، گروه‏هاى سیاسى و اجتماعى،خانواده، منسوبین و بیت امام( ، تدوین و نشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى ، 1386

-  امام خمینى در آیینه اسناد به روایت ساواک، جلد دوم ) قیام 15 خرداد 42 و پیامدهاى آن( ، تدوین و نشرمؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى ، 1386

-  امام خمینى در آیینه اسناد به روایت ساواک، جلد دهم ) امام، رجال، گروه‏هاى سیاسى و اجتماعى،خانواده، منسوبین و بیت امام( ، تدوین و نشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى ، 1386

-  امام خمینى در آیینه اسناد به روایت ساواک، جلد سوم ) قیام 15 خرداد 42 و پیامدهاى آن( ، تدوین و نشرمؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى ، 1386

-  امام خمینى در آیینه اسناد به روایت ساواک، جلد سیزدهم ) امام، رجال، گروه‏هاى سیاسى و اجتماعى،خانواده، منسوبین و بیت امام( ، تدوین و نشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى ، 1386

-  امام خمینى در آیینه اسناد به روایت ساواک، جلد هفت ) امام، رجال، گروه‏هاى سیاسى و اجتماعى،خانواده، منسوبین و بیت امام( ، تدوین و نشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى ، 1386

-  امام خمینى در آیینه اسناد به روایت ساواک، جلد یازدهم ) امام، رجال، گروه‏هاى سیاسى و اجتماعى،خانواده، منسوبین و بیت امام( ، تدوین و نشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى ، 1386

-  امام خمینى و هیأت‏هاى دینى مبارز، محمد جواد مرادى‏نیا، مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام، 1387

-  امام در آیینه اسناد )سیر مبارزات امام خمینى به روایت اسناد شهربانى( جلد اول ) آبان 1341 تا تیر1343) ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى ، چاپ اول 1383

-  امام در آیینه اسناد )سیر مبارزات امام خمینى به روایت اسناد شهربانى( جلد دوم ) تیر 1343 تا آبان1343) ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى ، چاپ اول 1383

-  امام در آیینه اسناد )سیر مبارزات امام خمینى به روایت اسناد شهربانى( جلد سوم ) آذر 1343 تااردیبهشت 1345) ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى ، چاپ اول 1383

-  امیر عباس هویدا به روایت اسناد ساواک، جلد اول ، مرکز بررسى اسناد تاریخى، زمستان1382

-  انقلاب‏اسلامى‏در همدان، ابوالفضل‏مؤمن، جلداول، مرکز اسناد انقلاب، زمستان 1386

-  انقلاب اسلامى در همدان، جلد اول ، ابوالفتح مؤمن، مرکز اسناد انقلاب، زمستان 1386

-  انقلاب و پیروزى ، کارنامه و خاطرات هاشمى رفسنجانى، عباس بشیرى ، دفتر نشر معارف انقلاب چاپ‏دوم 1383

-  باز شناسى یک اندیشه ، یادنامه بیستمین سال شهادت آیت الله دکتر بهشتى، بنیاد نشر آثار و اندیشه‏هاى‏آیت الله شهید بهشتى، 1380

-  بازوى تواناى اسلام، آیت‏الله طالقانى به روایت اسناد ساواک، جلد اول ، مرکز بررسى اسناد تاریخى ،شهریور 1381

-  پاره اى از خورشید، گفته‏ها و ناگفته‏هایى از زندگى شهید مطهرى، حمید رضا سید ناصرى و امیر رضاستوده، ذکر 1386

-  پانزده خرداد به روایت اسناد )آزادى( ، مرکز بررسى اسناد تاریخى وزارت اطلاعات، 1382

-  پانزده خرداد به روایت اسناد )تبعید( ، مرکز بررسى اسناد تاریخى وزارت اطلاعات، 1382

-  پیش‏کسوت انقلاب ، شهیدحاج‏مهدى عراقى به روایت اسناد ساواک، مرکزبررسى اسناد تاریخى وزارت‏اطلاعات ، تیرماه 1378

-  تاریخ ایران و جهان، گروه مؤلفان، سال 1385

-  تاریخ سى ساله ایران، بخش دوم، بیژن جزنى، نشر کارگر

-  تاریخ شفاهى انقلاب اسلامى ، جلد دوم (1340 و 1342) ، غلامرضا کرباسچى، مرکز اسناد انقلاب‏اسلامى ، زمستان 1381

-  تاریخ شفاهى هیئت‏هاى مؤتلفه اسلامى، حکیمه امیرى، مرکز اسناد انقلاب اسلامى تابستان 1386

-  تاریخ معاصر ایران ،  گروه مؤلفان - سال سوم

-  تشکل فراگیر، مرورى بر یک دهه فعالیت حزب جمهورى اسلامى، عبدالله جاسبى، دفتر پژوهش وتدوین تاریخ انقلاب اسلامى پاییز 86

-  تقویم تاریخ پنجاه سال شاهنشاهى پهلوى ، نشریه کتابخانه پهلوى به مناسبت آیین ملى بزرگداشت پنجاه‏سال شاهنشاهى پهلوى.

- جریانها و سازمانهاى مذهبى ایران ، رسول جعفریان، مرکزاسنادانقلاب اسلامى، چاپ پنجم 1383

-  حبیب امام و رهبرى ، مرورى بر زندگى مرحوم حاج حبیب الله شفیق، سید حامد حسینى، معونت‏تبلیغات مؤتلفه اسلامى

-&

/ 0 نظر / 39 بازدید