آخوند زاده و تغییر خط

فهرست مطالب، شامل:
مقدمه / 9
شرح حال وی / 10
تولد و تحصیلات او / 11
فعالیتهای او / 11
دوران روزنامه‌نگاری / 14
نثر ملکم / 15
نقد ادبی و ملکم / 16
آثار / 19
ملکم¬خان و تغییر خط / 27
گاهشمار شمسی فعالیت زندگی او پیرامون تغییر خط / 31
یادآوری / 43
روابط ملکم با آخوندزاده و موضوع اصلاح الفباء / 45
الفبای ملکمی / 77
برخی نامه¬های ملکم خان / 91
مسودة کاغذ آخوندزاده به وزیر امور خارجه / 93
مسوده کاغذ آخوندزاده به ملکم خان / 95
نامه آخوندزاده به ملکم خان / 99
نامه¬ آخوندزاده به میرزا ملکم¬خان / 101
از ملکم خان به آخوندزاده / 107
کاغذ دوم آخوندزاده به ملکم خان / 109
از ملکم خان به آخوندزاده / 111
از ملکم خان به آخوندزاده / 112
نامه آخوندزاده به ملکم خان / 113
نامه آخوندزاده به ملکم خان / 115
از میرزا ملکم خان به آخوندزاده / 117
سواد مکتوب آخوندزاده به ملکم خان / 120
سواد ورقة جداگانه از آخوندزاده به ملکم / 121
سواد ورقه جداگانه آخوندزاده به ملکم خان / 124
سواد ورقه آخوندزاده به ملکم خان / 128
نامه آخوندزاده به ملکم خان / 130
کاغذ جداگانه / 134
سواد مکتوبی از آخوندزاده به دو نفر از وزرای عثمانیه / 135
از میرزا ملکم خان به آخوندزاده / 140
نامه آخونزاده به ملکم خان / 141
از آخوندزاده به ملکم خان / 144
سواد مکتوب دیگر از آخوندزاده بروح القدس / 146
بسط و تفصیل مطالبی است که آخوندزاده در اواخر ماه مارت سنة 1872 از جناب روح القدس در تفلیس هنگام عبورش از این بلده بعزیمت طهران در چند مجلس شنیده‌ است / 148
کتاب «نمونه خطوط آدمیت» / 153
معرفی متن / 158
اصل متن / 160
[مقدمه] / 160
[نکته اول: قواعد خط] / 160
[نکته دوم: شرط رواج] / 162
[نکته سوم: جدا نویسی] / 164
[نکته چهارم: اعراب داخل حروف] / 165
«بحث» / 169
«سؤال» / 170
«بحث» / 172
«مسأله بزرک» / 174
جمع بندی / 177
شیخ و وزیر / 179
مجلس اوّل در اسلامبول / 181
مجلس دویم / 196
مجلس سیم / 205
مقدمه گلستان سعدی / 213
رساله خط ملکمی / 229
برای اطلاع بیشتر رجوع کنید / 235
منابع و کتابنامه / 239

 

علاقمندان به خرید اینترنتی می توانند مبلغ 350 هزار تومان به شماره حساب ملی

0101606661005

به نام کاظم استادی

واریز نمایند و تصویر فیش بعلاوه آدرس دقیق پستی خود را به صورت پیام به این ایمیل

ostadikazem@yahoo.com

ارسال نمایند؛ تا در اسرع وقت از طریق پست برایشان ارسال گردد

/ 0 نظر / 47 بازدید