معرفی کتاب روضه الصفا

 

- کتاب »روضْ‏الصفا« تألیف »محمدبن خاوندشاه بلخى« معروف به »میرخواند« است. این اثر شهرتى فراوان

دارد و شهرتش در میان کتابهاى تاریخ عمومى - که به فارسى تألیف شده است از همه بیشتر است. نسخه‏هاى

خطّى فراوانى از آن در کتابخانه‏هاى اروپا، هند، ایران و ترکیّه وجود دارد. در گذشته، سه بار در »بمبئى« و یک

بار در »لکنهو« و دوبار در »طهران« چاپ شده است.

چاپ‏هاى طهران با ذیل »رضا قلى‏خان هدایت« است که وقایعِ تا زمان خود او را دربر دارد. همچنین از »روضْ

الصّفا« مطالبى نیز استخراج شده و به زبانهاى اروپائى ترجمه شده است.

- مؤلّف کتاب »روضْ الصّفا« میرخواند محمّد فرزند سیّد برهان‏الدین خاوندشاه است. برهان‏الدّین خاوندشاه

به چهار واسطه، فرزند سیّد اجلّ بخارى است که از سادات بزرگ ماورأالنّهر بود و نسب سیادتش به زیدبن

علىّ‏بن الحسین7 منتهى مى‏گردد.

میرخواند در سال 837 متولّد شده است. او پس از تحصیلات متعارف زمان خود به خدمت »امیر نظام‏الدّین

علیشیر نوائى« از امرا و مقرّبان »سلطان‏حسین بایقرا« رسید.

از احوال میرخواند اطّلاع زیادى در دست نیست و گویا پس از وصول به خدمت امیر علیشیر، تمام همّ خود را

صرف تألیف »روضْ الصّفا« کرده است.  به گفته حبیب‏السّیر، میرخواند در پایان زندگى میل به گوشه‏گیرى پیدا

کرد و مدّت یک سال در »گازرگاه هرات« گذرانید و در رمضان سال 902 به هرات بازگشت; و پس از چندى،

دو ماه بسترى شد و در ذوالقعدْ سال 903  در شصت و شش سالگى وفات یافت. و قبر او نیز در هرات است.

- مؤلف، این کتاب را به »روضْ الصّفا فى سیرْ الانبیأ و الملوک والخلفأ« موسوم ساخته و بر یک مقدمه و

هفت بخش مرتّب کرده است:

مقدمه: در فواید علم تاریخ و نیاز فرمانروایان به این علم و آنچه براى تألیف تاریخ لازم است.

بخش اوّل: در آغاز آفرینش و قصص پیغامبران و وقایع پادشاهان ایران و حکماى پیشین.

بخش دوّم: در حالات و غزوات حضرت رسول مصطفى9 و اخبار خلفاى راشدین.

بخش سوّم: در احوال ائمه اثنى عشر و خلفاى بنى امیّه و بنى عبّاس.

بخش چهارم: در وقایع پادشاهان معاصر عبّاسیان.

بخش پنجم: در تاریخ چنگیزخان و حکومت فرزندان او در ایران و توران.

بخش ششم: در احوال امیر تیمور گورکان و اولاد او.

بخش هفتم(1): در سلطنت ابوالغازى سلطان حسین بهادرخان(2).

کتابى که پیش‏روى شماست،  تنها گزینشى است )مقدمه و بخش اوّل و دوم( از کتاب »تحریر روضْ‏الصفأ« و

آن کتاب نیز تلخیصى است از متن کامل کتاب »روضْ‏الصفأ« که توسط دانشمند محترم جناب آقاى دکتر

عباس زریاب تهیه و چاپ شده است.

بنابراین اینجانب بعضى‏از مطالب بخش اوّل و دوم کتاب »تحریر روضْ الصفأ« را تصحیح و پاورقى زده‏ام; که

امید است مورد رضاى حق واقع شود.

در پایان یادآورى این نکته، شایسته است که در فراهم شدن این اثر، تلاش زیادى صورت گرفته است، با این

همه، تردیدى نداریم که در آن، کاستى‏هایى خواهد بود. روشن است که در چاپهاى بعد فرصتى خواهد بود

براى کامل‏تر شدن این اثر ، به هر حال ، هر یادآوریى از سوى خوانندگان و پژوهشگران تاریخى ، مشارکتى

است سپاس‏برانگیز در جهت زدودن کاستى‏ها و فزونىِ دست‏آوردهاى مثبت این اثر.

مقدمه

پس از شکر و ثناى خداوند تعالى که آفریدگار جهانیان است و درود بر محمد مصطفى صلى‏ا& علیه‏وآله که

خاتم پیغامبران است، چنین گوید نگارنده این سطور بنده خداوندِ ودود، محمد بن‏خاوند شاه بن‏محمود، که در

نیمه بهار جوانى، که خوشترین روزهاى زندگانى است، براى آگاهى از اوضاع عالم و اطلاع بر احوال قبایل

وامم به مطالعه کتب تاریخ رغبتى فراوان داشتم و اوقات خود را به هنگام گرفتگى خاطر و پریشانى دل صرف

مطالعه اخبار گذشتگان مى‏داشتم تا جان و دلِ ملول به سبب آن مشغول شود و روح را از گرفتگى و تیرگى

روشنائى حاصل آید. چون از اخبار پیشینیان و حالات گذشتگان گنجینه خاطر را بیاکندم، به محفل ارباب کمال

راه یافتم و در حضور اصحاب فضل و آداب، گاهى به نقل نوادر و حکایات مى‏پرداختم چندانکه همگان آن را

مى‏پسندیدند و به گوش رضا و شوق مى‏شنیدند. در این میان بسیارى از دوستان با صفا و یاران با وفا که به زیور

فضل و دانش مزیّن بودند از من خواستند تا کتابى آراسته بر فواید حکایات و پیراسته از زواید استعارات

مشتمل بر اخبار مهم پیغامبران و خلفأ و پادشاهان و وقایع و حوادث برجسته همه ازمان ساخته و پرداخته آید.

با آنکه میل فراوان به اجراى درخواست ایشان داشتم چون در پهنه گیتى از وجود حکام هنرپرور اثرى و براى

کالاى هنر هیچ مشترى نبود و خاطر از موانعى که در پیش مى‏آمد به اضطراب و تشویش درمى‏آمد. دست به

دامن مقصود نمى‏رسید، زیرا تا نویسنده را دست و دل آسوده نباشد آرزوى حصولِ مقصود بیهوده باشد و

کسانى که پیش از ما چنین کارهائى به انجام رساندند اسباب ایشان به کام و وسایل ایشان آماده و تمام بود.

سخنهائى ز رفعت بر ثریابه اسباب مهیّا شد مهیّا

بدین گونه از تضییع وقت و اتلاف زندگانى و ناتوانى در برآوردن خواهش دوستان در غم و حیرانى بودم تا آنکه

بناگاه نسیم عنایت خداوندى وزیدن گرفت و صبح امید دمیدن خواست و منصب ریاست و ایالت به وجود

کسى که جامع هنرمندى و هنر پرورى و شاملِ کمالات صورى و معنوى بود، یعنى نظام الدّولْ والدّین امیر

علیشیرنوائى(3)، آراسته گردید و هنرمندان و دانشمندان روى به درگاه او نهادند. اما من با آنکه در انتظار

ظهور چنین صاحب دولتى شبها به روز آورده بودم بنا به اغواى مردم بدآموزِ ناجنس از حضور در مجلس

خاصِ آن امیر و دریافت شرف التفات آن مرد بى نظیر که مربّى اهل علم بود مأیوس و محروم بودم، تا آنکه

روزى به مساعدت بخت و اقبال به نعمت بساط بوسى آن مشو

/ 0 نظر / 117 بازدید