تاریخچه تغییر خط فارسی

 

فهرست مطالب، شامل:
پیشگفتار/ 11
بخش اول:
اندیشه تغییر خط در «امپراطوری اسلام» / 19
مقدمه؛ در خطوط رایج ابتدایی آغاز قرن اول هجری / 27
تغییرات خط، پس از کشور گشایی مسلمانان / 32
تغییر اول؛ پیدایش اعرابِ نقطه¬ای / 32
تغییر دوم؛ ابداع حروفِ نقطه¬دار / 42
تغییرسوم؛ رنگی کردن نقطه¬های اعراب / 48
تغییرات خط، از دوران نهضت ترجمه و تألیف / 50
تغییر چهارم؛ تفاوت گذاشتن بین علامات نقطه و اعراب / 53
تغییر پنجم؛ ابداع اعراب به شکل امروزی / 56
تلاشهای بی¬ثمر اصلاح و تغییر خطِ بعدی / 59
تغییر ششم؛ تکامل زیبایی¬های قلم/ 66
افول خطاطی و رواج چاپ / 77
بخش دوم:
اندیشه تغییر خط در کشورهای اسلامی / 79
مقدمه / 81
زمینه¬های ظهور موضوع تغییر خط در عثمانی / 84
شروع مباحثات تغییر خط در دولت عثمانی / 94
ادامۀ مجادلات تغییر خط در ترکیه / 104
شروع مباحثات تغییر خط در قفقاز / 107
تغییر خط عربی در برخی کشورها / 113
خط جدید ترکیه / 120
در مصر و شام و سوریه / 133
در هندوستان / 134
شرقشناسان / 136
بخش سوم:
تاریخچه اندیشه تغییر خط در ایران / 137
مقدمه / 139
خط ایرانیان پیش از اسلام / 142
چگونه خط پهلوی جای خود را بخط کوفی داد؟ / 145
زمینه¬های پیدایش تفکر تغییر خط در قرون اخیر / 148
مقدمه / 148
1- ورود صنعت چاپ به ایران / 151
2- تغییر اوضاع اجتماعی¬در ایران و شکستهایش¬از روسیه / 155
3- اصلاحات در ایران / 161
4- تأثیر عثمانی و ایرانیان عثمانی بر ایران / 166
شروع زمزمه¬ی تغییر خط در خارج از ایران / 173
تغییر خط در روزنامۀ اختر / 192
ملکم¬خان، مؤثرترین فعال تغییر خط / 197
همیار آخوندزاده و ملکم¬خان / 203
رواج موضوع تغییر خط / 208
رضاخان ارفع الدوله / 210
رضا¬خان افشار بکشلو / 211
لطفعلی تبریزی / 212
لطفعلی مجتهد دانش تبریزی / 213
حسین خان / 214
کاظم خان آلان براغوشی / 215
عبدالعلی موبد بیدگلی کاشانی / 216
ادیب الممالک فراهانی / 216
عبدالرحیم طالبوف / 217
علی محمد خان اویسی / 219
حسین کاظم¬زاده ایرانشهر / 221
تغییر خط عربی در برخی کشورها / 223
ورود بحث «تغییر خط» از خارج به ایران / 228
غلامرضا رشید یاسمی / 229
ابولقاسم اعتصام¬زاده / 230
ابراهیم پورداود / 231
لطفعلی صورتگر / 232
علی دشتی / 232
سید حسن تقی¬زاده / 234
آقا نور حقیق صدر المعالی خوانساری / 237
مصطفی فاتح / 240
محمد علی داعی الاسلام / 241
دیدار رضا شاه از ترکیه / 243
دورۀ بعدی بازار داغ تغییر خط / 248
سعید نفیسی / 250
ابوالقاسم آزاد مراغه¬ای / 252
سید رضا صفی¬نیا / 254
پرویز ناتل خانلری / 254
شمس¬الدین رشدیه / 256
جبار عسگرزاده / 257
رحیم¬زاده صفوی / 258
یحیی ذکاء / 260
اوج مباحثات تغییر خط در ایران / 263
ابراهیم گرانفر / 264
نهضت تغییر خط با کمی توقف، ادامه یافت / 267
تقلای دوباره برای تغییر خط / 269
افول بحث تغییر خط همراه انقلاب اسلامی / 274
تغییر خط، بی¬رمق به راه خود ادامه می¬دهد / 278
محمود رضائیان / 278
مسعود خیام / 279
حسن ختام؛ برخی از دلایل به ثمر نرسیدن تغییر خط / 281
تکنولوژی، حامی تغییر خط فارسی / 282
فعالیتهای پیرامون حفظ خط فارسی / 283
وقایع چند سال اخیر پیرامون تغییر خط / 287
پیام یزدانجو / 287
فریدون مجلسی / 289
حسن بهزادیان¬نژاد / 290
محمد رضا باطنی / 291
ابولحسن نجفی / 292
مصطفی عاصی / 293
علیمحمد حقشناس / 294
کورش صفوی / 296
بخش چهارم:
پاسخ به برخی از اشکالات پیرامون تغییر خط / 299
مقدمه / 301
چرا خط تغییر می¬کند / 307
پاسخ به چهارده اشکال مخالفان تغییر خط فارسی / 311
خط ایران در آینده نزدیک تغییر خواهد کرد / 396
و اکنون، خط در ایران تغییر یافته است / 397
خط استادی / 401
معرفی خط استادی / 403
مزایای خط استادی / 410
نمونۀ خط استادی / 417
کتابنامه / 442

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علاقمندان به خرید اینترنتی می توانند مبلغ 350 هزار تومان به شماره حساب ملی

0101606661005

به نام کاظم استادی

واریز نمایند و تصویر فیش بعلاوه آدرس دقیق پستی خود را به صورت پیام به این ایمیل

ostadikazem@yahoo.com

ارسال نمایند؛ تا در اسرع وقت از طریق پست برایشان ارسال گردد

/ 0 نظر / 269 بازدید