شرح حال آیت الله شبیری زنجانی

شرح حال آیةاللَّه شبیرى زنجانى

تولد و دوران کودکى

آیة اللَّه سید موسى شبیرى زنجانى در هشتم ماه مبارک رمضان 1346 قمرى / 1306 شمسى در شهر قم دیده‏به جهان گشود؛ یعنى چند ماه پس از رسیدن پدر بزرگوارش به حرم کریمه اهل بیت، حضرت معصومه3 دخترامام موسى کاظم7 - و انتخاب آن شهر به عنوان جایگاه و محل اقامت. نام سید موسى را مادربزرگ پدرى‏ایشان براى بزرگداشت و احترام حضرت معصومه3 - و تشکر از عنایت و مهمان نوازى آن حضرت براى ایشان‏انتخاب کرد.

پدر فقیه، آگاه و پرهیزگار ایشان آیة اللَّه العظمى سید احمد حسینى زنجانى1393 - 1308) 1 ق( است که‏تصنیف هاى بسیار در فنون مختلف دارد. وى نزدیک به شصت کتاب و رساله در فقه، حدیث، کلام، لغت،ادبیات و موضوعات دیگر تألیفات کرده است.

امامت جماعت نماز صبح، مغرب و عشاى نمازگزاران حرم مطهر حضرت معصومه3 به عهده ایشان بود و این‏به سبب جایگاه بسیار بلند ایشان در میان علماى اعلام، شهرت به پرهیزگارى و فضائل اخلاقى وى بود. ظهرهادر مدرسه فیضیه امام جماعت بود و جمعیتى از علما، فضلا و اساتید حوزه علمیه به ایشان اقتدا مى کردند.ایشان درجایى امام جماعت انتخاب شده بود که مأمومین علما، افراد صالح و فضلاى طلاب حوزه بودند درروزهاى پایانى حیات وقتى از انجام این مهم ناتوان شده بود، حضرت آیة اللَّه العظمى زنجانى در آن جا نماز مى‏خواند.

ایشان در آن زمان به سبب دارا بودن شرایط و اوصاف لازم براى تصدى امامت جماعت در این دو مکان‏شریف براى امر مهم امامت جماعت انتخاب شد.

جد پدرى ایشان سید عنایت اللَّه )م. 1343 ق( و جد مادرى او سید میرعلى نقى )م. 1367ق( از علماى زنجان‏و به فضل و تقوا مشهور بود. دایى‏اش آیة اللَّه سید محمد ولائى )م. 1387ق ( عالمى جامع و فقیه بود. آیة اللَّه‏العظمى سید محمد حجت )م. 1372 ق( در سال 1352 اجازه اجتهاد به ایشان داده بودند.

اجازه آیة اللَّه العظمى حجت ارزش علمى ویژه‏اى داشت، زیرا ایشان به سخت گیرى در اعطاى اجازه اجتهادمعروف و از این جهت بسیار اهل احتیاط و پرهیز بود. به همین علت نقل شده است هنگامى که اجازه مسبوق‏الذکر بر آیة اللَّه العظمى خوئى عرضه شده بود ایشان آن را با شگفتى و تقدیر از آیة اللَّه زنجانى دریافت کرده‏بود؛ به سبب این که از احتیاط و سختگیرى شخص اجازه دهنده آگاهى داشت.

 

دوران تحصیل

آیة اللَّه زنجانى درس هاى حوزوى را در سال هاى 1360 - 1359 قمرى / 1320 - 1319 شمسى آغاز کرد ومراحل مختلف کتاب هاى سطح را در حدود سه یا چهار سال به پایان رسانید. معظم له در درس خارج آیة اللَّه‏العظمى سید صدرالدین صدر (1373 - 1299ق( شرکت کرد. محل درس آیة اللَّه صدر مملو از افراد فاضل وعلماى بزرگى بود که ایشان کم سن ترین آنها بود.

اساتید درس‏هاى خارج

ایشان در مجلس درس بسیارى از علماى مدرس خارج آن روزگار حاضر شد، اما کسانى که از آبخشور زلال‏علمى آنان و از معارف عمیق و گوارایشان مدت معتنابهى استفاده برد، عبارت بودند از:

1 - فقیه محقق آیة اللَّه العظمى امام بروجردى (1380 - 1292ق(: پس از ورود آیة اللَّه بروجردى به قم در درس‏خارج اصول ایشان و همچنین در فقه )کتاب الغصب، کتاب الاجاره و کتاب الصلاة( شرکت کرد.

2 - عالم محقق آیة اللَّه العظمى سید محمد معروف به داماد )م. 1388 ق(: نزدیک به یک دوره کامل در درس‏اصول ایشان شرکت کرد و 21 سال در درس فقه )اندکى از کتاب الصلاة، کتاب الطهارة، کتاب الصوم، کتاب‏الخمس و کتاب الحج( ایشان حضور داشت.

امتیازهاى درس این دو استاد محقق:

در نظر ایشان درس حضرت آیة اللَّه بروجردى ویژگى ها و مزایایى خاص داشت که عبارت بودند از:

- در برداشتن کامل مسائل اصلى فقه )اصول متلقاة(؛

- طرح سخنان قدماى اصحاب و بررسى و تفسیر دقیق و متقن از آنها؛

- طرح سخنان عامه.

ایشان توجه ویژه‏اى به طرح سخنان عامه و بررسى آن داشتند؛ به این سبب که فقه شیعه ناظر به فقه عامه‏است، موارد اشتباه آن را رد و موارد صحیح را امضا مى کند، و به قول ایشان فقه شیعه به منزله تعلیقه‏اى بر فقه‏عامه است؛ براى همین مراجعه به متنى را که به آن تعلیقه زده شده لازم مى دانست.

از این مراجعه دو امر مد نظر است:

اول: فهم کامل از روایت‏هایى که از منابع عصمت و طهارت: صادر شده است. چون - همان گونه که گذشت -این روایات به منزله تعلیقه بر آراى اهل سنت است و بى تردید شناخت نظرى که مورد تعلیقه قرار گرفته است‏به فهم مضمون کمک مى کند.

دوم: استناد به فقه عامه در مواردى که از ائمه معصوم: ردعى نرسیده باشد - یعنى عدم ردع دلیل امضاست.

- ژرف اندیشى و دقت در روایات اهل بیت: براى فهم محتواى سخنانشان و اهداف آنان؛

- کوشش براى تتبع در فقه.

این کار محققانه فراگیر ایشان بر حوزه علمیه قم و نجف تأثیر بلیغ خود را گذارد؛ به گونه اى که اندیشه تألیف

»معجم رجال حدیث« متأثر از این فکر روشن بود.

- دقت در احادیثى که مضمون آنها متحد یا شبیه یکدیگر بود، براى شناخت وحدت یا تعدد آنها و یافتن وقوع‏نقل به معنا در آن؛

- استفاده از روش ویژه خود در علم رجال براى شناخت طبقه راویان حدیث و مرتب نمودن سندهابه منظوریافتن افتادگى‏هایى که احیاناً براى سند ایجاد شده و حل عنوان‏هاى مبهم در آنها؛

- مراجعه به نسخ خطى معتبر حدیثى گاه براى یافتن متنى صحیح و بدون تحریف و اشتباه هم در سند و هم درمتن و گاه براى تأکید بر صحیح بودن سند.

همین طور به نظر حضرت آیت ا... زنجانى درس استاد سید محمد داماد مزایاى خاصى داشت که از این قراربود:

- طرح یک مسئله با همه اطراف و جوانب آن به طور بسیار فراگیر و گسترده، سپس ارائه نظریات جدید پس ازبررسى نظرات و خدشه در آنها و مستحکم کردن برداشت‏هاى خود با دقت فراوان؛

- سعى ایشان در بررسى همه وجوه و اقوال که در مسائل وارد شده بود؛

- مطرح کردن فروع مسئله و گفتار مبسوط براى بیرون آوردن حکم آن.

از دیگر مزایاى درس ایشان این بود که روایاتى را که براى استدلال بر حکم استفاده مى شد از نظر مى گذرانداز زوایاى مختلف آنها را بررسى مى کرد و با خصوصیات و قیود کاملاً ادراک نموده، از مضمون آنها مبنایى‏کلى به دست مى‏آورد. سپس هنگام بررسى و به دست آوردن هر فرع، دوباره کار فهم مضمون را انجام مى دادو آن فرع را با ویژگى‏هایش مطرح مى نمود. و غالباً به مبناى کلى مورد اختیار خود به جهت اطلاق یا عموم‏ابتدایى لفظ استناد نمى‏کرد. بلکه نظر ایشان این بود که هنگام تطبیق هر فرع جداگانه آن را با نصى که حکم ازآن استفاده مى شد، بررسى مى کرد )و مقایسه مى کرد( تا مقدار انطباق آن را بر فرعى که مى خواست استنباطکند، دریابد.

مسافرت به نجف اشرف

او در میان درس‏هاى خارج مسافرت‏هایى به نجف اشرف کرد تا از معارف این حوزه ریشه دار در بخش‏هاى‏مختلف علوم دینى بهره ببرد. مسافرت اول ایشان در سال 1373 و مسافرت دوم در سال 1374 بود. معظم له‏در درس علماى معروف و اساتید بزرگ یعنى فقه آیة اللَّه العظمى سید عبدالهادى شیرازى (1382 - 1305 ق(کتاب الصلاة و فقه آیة اللَّه العظمى سید محسن حکیم (1390 - 1306ق( کتاب الحج. و درس اصول آیة اللَّه‏العظمى سید ابوالقاسم خوئى (1413 - 1317ق( و در فقه بحث رضاع را شرکت نمود.

تدریس مرحله خارج

بیش از چهل سال است که ایشان به تدریس درس خارج اشتغال داشته است.

تدریس درس خارج فقه کتاب الحج را در زمان حیات استاد محقق خود آیة اللَّه محقق داماد1388) 1 ق( آغاز

کرد که بیش از پانزده سال ادامه یافت و مدار بحث ایشان گاه کتاب عروة الوثقى و گاه کتاب شرایع بود. پس ازآن بحث خود را درباره کتاب عروةالوثقى متمرکز کرد.

روش تدریس و ویژگى آن

تدریس ایشان از مزایاى تدریس دو استاد دانشمند و برجسته‏اش خالى نبود؛

/ 0 نظر / 10 بازدید