تلاوت قرآن

 

اى عزیز بدان که; »هرگاه قرآن در جان کسى نفوذ کند، دیگر آتش به آن بدن کار ساز نیست«(281). پس شرط

عقل تلاوت است و شرط تلاوت ادب است و شرط ادب مراعات آدابى است.

 

آداب ظاهرى تلاوت قرآن

اوّل آنکه; با وضو باشد. »لایمسّه الا المطهرون«، »جز دست پاکان بدان نرسد«.(282)

دوم آنکه; به طریق ادب، با سکون و وقار نشسته باشد; رو به قبله، سر در پیش افکنده و تکیه نزده، و پاى

خود را نکشیده; بلکه مانند کسى باشد که در نزد جلیل الشّأن مى‏نشیند.

سوّم آنکه; شمرده و به تأنّى بخواند.(283) »ورتّل القرآن ترتیلاً«(284)، »وقرآن را به گونه‏اى بخوان که کلمات و

حروفش آشکارا باشد«.

چهارم آنکه; گریه کند. و اگر او را گریه نیاید، خود را به گریه بدارد. و از حضرت صادق 7 نقل شده است که

آن حضرت فرموده‏اند: »همانا قرآن توأم با حزن نازل گشته است، پس آن را با حزن بخوانید.«(285)

پنجم آنکه; اگر از ریا ایمن باشد، اندکى بلند بخواند. و اگر تواند، صداى خود را زینت دهد. و از پیامبر اکرم

6 نقل شده است که فرمودند: »براى هر چیز زینتى است، و زینت قرآن صداى نیکو است.« (286)

ششم آنکه; چون به آیه سجده رسد، سجده کند.(287)

هفتم آنکه; حق آیات را مراعات کند، بدین نحو که: چون به آیه عذاب رسد، پناه به خدا گیرد. و چون به آیه

رحمت و ذکر نعیم بهشت رسد، آن را از خدا مسئلت نماید. و چون به آیه‏اى رسد که مشتمل بر تسبیح یا تکبیر

پروردگار باشد، تسبیح و تکبیر نماید. و چون به آیه دعا و استغفار رسد، دعا و استغفار نماید.

و خداوند متعال مى‏فرماید: کسانى که کتاب )قرآن( را به آنها دادیم )و از روى دقت( آن را تلاوت کرده و

حق تلاوتش را )که تفکّر و اندیشه و عمل است( به جاى مى‏آورند، آنان به یقین بر این کتاب ایمان آورده‏اند، و

هرکس به آن کافر شود، از زیانکاران خواهد بود.(288)

هشتم آنکه; در ابتداى قرأت بگوید: »أعوذبا& السّمیع العلیم من الشّیطان الرجیم«. چرا که خداوند متعال

مى‏فرماید: »هنگامى که قرآن مى‏خوانى، از شرّ شیطان رانده شده به خدا پناه بر. (289)

نهم آنکه; از هر سوره که فارغ شود بگوید: »صدق‏ا& العلىّ‏العظیم و بلغ رسوله الکریم، اللّهم أنفعنا به و

بارک لنا فیه الحمد & ربّ العالمین«.(290)

دهم آنکه; هنگامى که قرآن خوانده مى‏شود، با توجّه گوش دهد و ساکت باشد.(291)

 

آداب باطنى تلاوت قرآن

اوّل: تذکّر عظمت کلام و علّو مرتبه قرآن، همانگونه که خداوند متعال در قرآن مجید مى‏فرماید: »اگر این

قرآن را بر کوهى فرو مى‏فرستادیم، مى‏دیدى که دربرابر آن خاشع مى‏شود و از خوف خدا مى‏شکافد.«(292)

دوّم: در وقت تلاوت، متذکّر تعظیم صاحب کلام گردد و یادآورد که آنچه مى‏خواند کلام بشر نیست، بلکه

کلام پروردگار جهانیان است.

یکى از اکابر دین، چون قرآن را از براى تلاوت گشودى، گفتى: »هذا کلام ربّى«(293) و بیهوش گشتى.

سوّم: با حضور قلب و رقّت قلب تلاوت نماید. و از حضرت صادق 7 روایت شده است که: »قارى قرآن،

محتاج به سه چیز است: دلى خاشع و بدنى فارغ و مکانى خلوت; زیرا هرگاه دل خاشع باشد، شیطان

مى‏گریزد. و چون بدن از مشاغل فارغ باشد، دل متوجه قرآن مى‏شود و چون در مکان خلوت باشد، باطن او با

خدا انس گیرد; و در این احوال دیگر بى‏واسطه در مناجات با پروردگار است.«(294)

چهارم: تدبّر در معانى قرآن. و اگر نتواند تدبّر کند مگر بر اینکه آیه را مکرّر بخواند، سزاوار آن است که

مکرّر نماید. و حضرت امیر7 در خطبه‏اى فرمودند:

»در قرآن اندیشه و فهم بکار برید که قرآن بهار دلهاست.«(295)

و از حضرت صادق7 منقول است که فرمودند: »آگاه باشید، قرائتى که تدبّر و اندیشه به همراه نداشته باشد

هیچ خیر و نفعى در آن نیست.«(296)

پنجم: به محض تدبّر در فهم معنى ظاهر، اکتفا نکند; بلکه سعى کند تا حقیقت معنى بر او روشن شود. و

اسرار آن بر او منکشف گردد. و خود را از آنچه مانع فهم معانى قرآن است، نگاه دارد. و حضرت امیر7 در

خطبه‏اى فرمود: »آگاه باشید، آنچه در آینده پیش آید، و آنچه در گذشته واقع شده، و داروى درد شما، و نظم و

انتظام امورتان - همه و همه - در قرآن است.«(297)

ششم: هر خطابى که در قرآن ملاحظه کند، چنان تصوّر نماید که خطاب به اوست و او مقصود از آن خطاب

است.(298)

هفتم: از هر قصّه قرآنى پند و عبرتى بگیرد.(299) خداوند متعال مى‏فرماید: »این قرآن، کتاب پر برکتى است

که به سوى تو فرو فرستادیم تا در آیات آن بیندیشند و صاحبان مغز و اندیشه از آن پند گیرند.

و حضرت امیر7 در خطبه‏اى فرموند:

»بدانید هرگز راه رشد و هدایت را نمى‏شناسید تا اینکه گمراهان را بشناسید، و هرگز به عهد و پیمان قرآن

وفا نمى‏کنید، تاکسى را که نقض عهد کرده و پیمان شکسته بشناسید. و هرگز به کتاب خدا چنگ نمى‏زنید، تا

کسى که آن را دور انداخته بشناسید. (300)

/ 0 نظر / 10 بازدید