معرفی کتاب منطق نشانه‏ سازی

معرفی کتاب «منطق نشانه سازی» در مجله کتاب ماه هنر ش 135

(دایره و تکرار)

کاظم استادی‏

نشر برگزیده،1387

«هرچند هیچ طراح یا خالق اثری،نمی‏تواند هیچ اثر جدیدی را به ذات خود،خلق کند که مسبوق به عدم باشد،ولی می‏تواند آیینه خلاقیت‏ خالق قادر متعال باشد.به عبارت دیگر،اگر زمانی را فارق از تصرفات شیطانی به فکر کردن و دقت کردن صرف کنید،خواهید دانست که انسان‏ حتی با اوج قوه خیال خود،که ابزاری شگفت‏انگیز است،هیچ چیز جدیدی را نه می‏تواند خلق کند و نه حتی می‏تواند تصور کند.و هرچه در قوه‏ خیال و ذهن‏مان خلق می‏شود،اقسامی است انفرادی یا ترکیبی از عالم خلقت و اشیاء پیرامون آن.و انسان به ذات خود قدرت خلق از نیستی یا در نیستی را ندارد.

پس قدرت خلق ما در واقع،نگاه داشتن آیینه‏ی کوچکی است در برابر عظمت خالق قادر متعال،که هرکس به مقدار وسعت آیینه و جهت‏ نگهداری آن،از نور فیوضات الهی بهره‏مند می‏شود.

اما این نکته نباید باعث خمودی و سکون ما در خلق آثار شود و جلوی دسته‏بندی تکنیک‏های پیرامون آن را بگیرد.»

به نظر مؤلف با توجه به راه‏های خلق اثر به خصوص نماد و نشانه که کتاب حاضر در پی آن است،می‏توان از منظرهای مختلف دسته‏بندی‏ کرد.وی تقسیم زیر را پیشنهاد کرده است:

-تغییر شکل

-ایجاد حجم

-تکرار

-تکنیک‏های عمومی

در این تقسیم‏بندی،تکنیک‏های عمومی به مثابه راهی فرعی در کتاب طرح شده و در پی آن است که سه عنوان اصلی خلق اثر را تقویت‏ و همراهی کند.

اما از آن‏جایی که بیشتر حجم کتاب به موضوع تکرار می‏پردازد و ضروری‏تر آن است که چهار بوستان مثال(که برای عنوان تکرار آماده‏سازی‏ شده)پس از همین عنوان قرار گیرد،به ناچار بخش تکنیک‏های عمومی که بنابر قاعده باید در انتها قرار می‏گرفت،در ابتدای سه عنوان اصلی‏ جاخوش می‏کند که به گفته‏ی مؤلف از باب ناچاری بوده و نه یک اصل.

بنابراین در کتاب حاضر قبل از پرداختن سه راه اصلی خلق اثر،ابتدا به موضوع تکنیک‏های عمومی اشاره شده است،که شامل 8 قاچ‏ می‏شوند.مؤلف این احصاء را ناقص می‏داند که به نظر او می‏تواند قاچ‏های متنوع‏تری به مرور زمان و سیلان ذهن به او اضافه شود،یا دسته‏بندی‏ آن کامل‏تر و دقیق‏تر شود.

-تکنیک‏های عمومی:

-تغییر اندازه(کوچک و بزرگ کردن)

-آیینه(معکوس نمودن)

-تقارن(قرینه کردن)

-تداعی شکل(ایجاد اشکال هندسی ثانوی)

-رنگ متضاد

-ایجاد ریتم(عمق‏دار یا چرخشی)

-ترکیب(جمع کردن/تداخل/تقریب/تلفیق)

-اتحاد یا اضطراب(ایجاد نظم یا بی‏نظمی نمودن)

کتاب با اشاره به تکنیک‏های عمومی،تغییر شکل،ایجاد حجم،و تکرار در بوستان یکم به ارتباط میان دایره‏های دوتایی:نمونه‏های متباین، نمونه‏های عموم و خصوص من وجه،نمونه‏های عموم و خصوص مطلق،در بوستان دوم به ارتباط میان دایره‏های سه‏تایی:نمونه‏های متباین‏ و...در بوستان سوم به ارتباط میان دایره‏های چهارتایی:نمونه‏های متباین و...در بوستان چهارم به ارتباط میان دایره‏های چندتایی:نمونه‏های‏ متباین و...پرداخته است.

/ 0 نظر / 113 بازدید