چکیده مقاله: نقد و بررسیِ نظریۀ انحصار پاداش و کیفر در تجسمِ اعمال

این مقاله در نشریه حکمت معاصر شماره 7 به تازگی منتشر شده است:

نقد و بررسیِ نظریۀ انحصار

«پاداش و کیفر» در «تجسمِ اعمال»

کاظم استادی

دانشجوی کارشناسی­ارشد فلسفه­ غرب

در دو قرن معاصر، نظریه­ای از سوی برخی فلاسفه اسلامی، رایج شده است که آموزه آن، حکایت از این دارد که؛ بهشت و جهنم چیزی نیست به جز تجسم اعمال و رفتار انسان، که به صورت­های مختلف، برای وی ظاهر می­شود.

این مقاله در صدد آن است تا این آموزه که مورد مخالفت متکلمین و مورد موافقت فیلسوفان متأخر است را، پیکره سازی و نقد نماید. و در آخر این ادعا را ارایه نماید که؛ بر فرض اینکه برخی از اعمال برای انسان مجسم شوند، امّا کیفر و پاداش انسان­ها منحصر در تجسم اعمال نیست.

همچنین پیرامون این نظریه سوالهایی مطرح نموده­ایم تا قایلین انحصاریِ تجسم اعمال، پاسخگوی آن باشند.

کلید واژه­ها: کیفر، پاداش، اعمال، تجسم، بهشت، جهنم، معاد.

/ 0 نظر / 12 بازدید