کاظم استادی

My Address آدرس من


‎Create Your Badge‎ Previous Months آرشیو ماهانه Home صفحه اصلی Archive آرشیو اسفند ٩٥ بهمن ٩٥ آذر ٩٥ شهریور ٩٥ خرداد ٩٥ اردیبهشت ٩٥ آذر ٩٤ مهر ٩٤ امرداد ٩٤ خرداد ٩٤ آبان ٩۳ شهریور ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ فروردین ٩۳ بهمن ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ دی ٩۱ آبان ٩۱ شهریور ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ اردیبهشت ٩٠ بهمن ۸٩ More ... اطلاعات بیشتر
      kazem ostadi (ارائه نظرات و پیشنهادات شما موجب خوشحالی من خواهد شد)
حکمت عام by: کاظم استادی

                                                                                   حکمت عام

</align>حکما گفته‏اند:

هر که به حساب خود برسد، سود برد؛ و هر که از خویش غافل شود، زیان کند.

 

</align>حکما گفته‏اند:

شرّ با شرّ خاموش نشود، چنانکه آتش با آتش؛ بلکه شرّ را خیر فرو مى‏نشاند، و آتش را آب.

 

</align>حکما گفته‏اند:

تقوى را تجارت خود قرار ده تا بى سرمایه، سودها به جانب تو سرازیر شود؛ و هرگاه خطایى کردى به دنبالش‏صدقه‏اى فرست، تا شعله‏اش را خاموش کند.

 

</align>حکما گفته‏اند:

موعظه پذیرى چنان بر بى خردان مشکل است که بالا رفتن بر پیران فرتوت.

 

</align>حکما گفته‏اند:

براى آن که، ظلمش کرده‏اى، زارى مکن؛ بلکه براى جنایتهایى که به خود روا داشته‏اى گریان باش. و اگر روزى‏قدرتت تو را به جانب ستم کشاند، قدرت خداوند را به یاد بیاور.

 

</align>حکما گفته‏اند:

آنچه را نمى‏دانى از علما فراگیر، و آنچه مى‏دانى به مردم بیاموز.

 

</align>حکما گفته‏اند:

در سختى‏ها خویشتن دار باش، در ناملایمات شکیبا، و در رفاه شکر گزار باش.

 

</align>حکما گفته‏اند:

علم را فراگیر هر چند از آن بهره‏اى نبرى، چه روزگار را براى تو نکوهش کنند، بِهَ از آن است که تو مایه ننگ‏روان باشى.

 

</align>حکما گفته‏اند:

فکر کنید و عبرت بگیرید؛ با شیطان و هواى نفس مخالفت کنید، جز به سخن سودمند گوش نکنید و جز گفتارلازم، نگویید.

 

</align>حکما گفته‏اند:

مردمان پیش از شما براى فرزندانشان مالها گرد آوردند، امّا اندوخته‏ها باقى نماند؛ تو بنده مزد بگیرى، تو رابراى عملى اجیر کرده‏اند و وعده اُجرت داده‏اند، کار را تمام انجام ده و مزد را کامل بگیر؛

در دنیا چون گوسفندى نباش که در مرغزارى بچرد، چندان که فربه گردد، و همان فربهى مایه مرگش شود؛

دنیا را پلى حساب کن که باید بگذارى و بگذرى، و تا ابد باز نگردى.

 

</align>حکما گفته‏اند:

وقتى که پا به دنیا نهاده‏اید، پشت به دنیا و رو به آخرت داشته‏اید؛ و نیز خانه‏اى که به سوى آن مى‏روید،نزدیک‏تر از خانه‏اى است که از آن دور مى‏شوید.

 

</align>حکما گفته‏اند:

به تندى سبک دست بردن به تیغ

به دندان برد پشت دست دریغ

 

</align>حکما گفته‏اند:

در راه پیروزى بر دشمن، از این دستورها استمداد کن؛ از گناه کناره گیر؛ جوانمردى را نگهدار؛ روح پاک خود راارجمند شمار و آن را به نافرمانى خدا و اخلاق نکوهیده و رفتار زشت، آلوده مکن؛ سرّ خود بپوش، سیرت وباطن خویش زیبا کن؛ و از مکر دشمن ایمان مباش.

 

</align>حکما گفته‏اند:

نفعِ‏بسیار را اندک‏شمار، و ضررِاندک را زیاد.

 

</align>حکما گفته‏اند:

در برابر کسى‏که پوزش‏پذیر نیست، عذر نیاور.

 

</align>حکما گفته‏اند:

از تنبلى حذر کن؛ که اگر به مقاصد دنیوى رسیده‏اى، از مقامات اخروى دور نمانى.

 

</align>حکما گفته‏اند:

در همنشینى با مردم بر خلاف رویه آنان رفتار مکن، و مطلبى را که از درک آن قاصرند بر آنان مگو؛ چه در این‏صورت رفیقى که باید یار و یاور تو باشد، کناره مى‏گیرد و در میان جامعه تنها مانى؛ و چون تنها ماندى، بى‏پناه وذلیل شوى.

 

 

</align>حکما گفته‏اند:

در کارها، از آنکه دوست نمى‏دارد مزد بگیرد، کمک مخواه؛ چه آنکه مزد مى‏گیرد، کار تو را چون کار خویش باجدیّت انجام مى‏دهد. و نیز برادرانى که از آنها کمک مى‏خواهى، باید که اهل محبّت و به قدر کفاف خویش‏داشته باشند، و آبرومند و عفیف باشند، در حضور شکرگزار و در غیاب به یاد تو باشند.

 

</align>حکما گفته‏اند:

زود رنج و بد اخلاق و بى صبر نباش؛ که با این صفات هیچ رفیقى برایت نمى‏ماند. خود را به صبر و تأنى درکارها وادار.

 

</align>حکما گفته‏اند:

در کودکى ادب‏آموز، تا در بزرگى ازآن بهره‏برى.

 

</align>حکما گفته‏اند:

هر که خوراکش کم است، عمرش زیاد است.

 

</align>حکما گفته‏اند:

چون با عده‏اى سفر کنى، زیاد با آنها مشورت کن؛ بسیار در رویشان بخند؛ دعوتشان را بپذیر؛ اگر کمک‏خواستند، کمک کن؛ و در سکوت طولانى، و نیکوکارى، و عبادت و سخاوتمندى بر آنان سبقت گیر؛ مرکب ومال و توشه خود را در اختیارشان گزار؛ اگر حرکت کردند، حرکت کن؛ اگر کار کردند، کار کن. و از بزرگتراطاعت کن.

 

</align>حکما گفته‏اند:

اگر مال ندارى که صله رحم و نوازش رفیق کنى، خوى خوش و روى باز داشته باش، که هر کس خُلق خوش‏داشته، نیکان دوستش دارند و بَدان مال خود از وى دریغ ندارند.

 

</align>حکما گفته‏اند:

به قسمت الهى قانع باش، تا تیرگى زندگى ات برطرف شود؛ و اگر عزّت همه دنیا خواهى، چشم از دست مردم‏برگیر؛ که پیغمبران و صدیقان را قطع طمع، به آن مقامات عالى رساند.

 

</align>حکما گفته‏اند:

نعمتى است که بر آن رشک نبرند، و بلایى است که بر صاحبش ترحّم نکنند، و آن نعمت تواضع است، و آن‏بلا تکبر.

 

</align>حکما گفته‏اند:

صرف‏نظر کردن از حاجت، بهتر از خواهش بر نااهلان است.

 

</align>حکما گفته‏اند:

عجیب از کسانى است که غلامان را با مال مى‏خرند، امّا آزادگان را با کَرَم نمى‏خرند.

 

</align>حکما گفته‏اند:

هر که دنیا خواهد علم آموزد، و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد.

 

</align>حکما گفته‏اند:

از ان قوم نباش که آشکارا شیطان را لعن کنند، و در نهان فرمانش برند.

 

</align>حکما گفته‏اند:

بدترین زمامداران آنان اند که از مستمندان به دورند، و بدترین مستمندان آنانند که به زمامداران نزدیکتراند.

 

</align>حکما گفته‏اند:

داروى خشم، خاموشى است.

 

</align>حکما گفته‏اند:

هیچ سخن، خیرى ندارد، مگر ذکر خدا؛ هیچ سکوت، خیرى ندارد، مگر تفکّر در معاد.

 

</align>حکما گفته‏اند:

هر که تلخى دوا تحمل نکند، شیرینى شفا نچشد.

 

</align>حکما گفته‏اند:

بخیل براى ثروت خود نگهبان است، و براى وارث انباردار.

 

</align>حکما گفته‏اند:

ناتوان‏ترین مردم آن است که نتواند سرّ خویش نگه دارد؛ و نیرومندترین مردم آن است که خشم خویش نگه‏دارد؛ و از همه صابرتر کسى است که تهى دستى را کتمان کند؛ و از همه قانع‏تر کسى است که به آنچه میسّرشود، بسازد.

 

</align>حکما گفته‏اند:

جاهل، دشمن خویش است، چگونه دوست دیگرى مى‏شود.

 

</align>حکما گفته‏اند:

سخت‏ترین مصائب، احتیاج کریم به لئیم است.

 

</align>حکما گفته‏اند:

مردم را هنگام غضب آزمایش کن، نه هنگام خشنودى؛ و در حال قدرت، نه وقت ذلّت.

 

</align>حکما گفته‏اند:

آنچه به اقتصاد خورى، عاید تن شود؛ و آنچه صدقه دهى، عاید روح شود؛ و آنچه بگذارى، بدست دگران‏رسد.

 

 

</align>حکما گفته‏اند:

نکوکار زنده است، گرچه از خانه‏اى به خانه دیگر منتقل شود؛ و بد رفتار مرده است، گرچه در دنیا باشد.

 

</align>حکما گفته‏اند:

قناعت سد راه فقر است؛ تدبیر، اندک را بسیار کند؛ و آدمى متاعى سودمندتر از توکّل به خدا ندارد.

 

</align>حکما گفته‏اند:

چگونه باشد حال کسى که بامداد، نداند که شبانگاه خواهد زیست یا نه.

 

</align>حکما گفته‏اند:

سخت‏ترین چیزها، نزدیکى به اَجَل، و دورى از حسن عمل است.

 

Link لینک      Comments () نظرات ۱۳۸٩/۱۱/٢۸

Recent Posts مطالب ارسالی جدید اعتراض و همدردیِ منفی یا مثبت منع رطب مراجع تقلید بررسی نسبت برخی از اشیاء در شناخت رنگ حرکت دائمی اختراع دستگاه تشخیص رنگ و رنگهای مکمل آن (مخترع کاظم استادی) کتابشناسی عدم تحریف قرآن منتشر شد نمایشگاه خانوادگی نقاشی در گالری توکای قم اختراع دستگاه بومسیلک متحرک (مخترع کاظم استادی) نسبت خط عربی و مسلمانان جهان به تغییر خط کتابشناسی خط فارسی و تغییر خط
My Tags موضوعات کلی کلیات و شرح حال (۳٧) زبان و ادبیات فارسی (۳۱) داستان و متفرقه (٢٧) زبان سرخ (۱٩) تاریخ و جغرافیا (۱٩) هنر (۱٢) فلسفه منطق کلام (۱٢) قرآن و حدیث (۸) اخلاق و عرفان (۸) طب و علوم کاربردی (۸) احکام (٧)
My Friends دسترسی آسان به یوتوبی یاهو ویکی نبشته ویکی فقه ویکی علوم اسلامی وکی پدیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت علوم تحقیقات فناوری همراه اول نگارستان اشراق موسسه پژوهشی فلسفه ایران موزه هنرهای معاصر مشابه یاب روایات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم مدرسه طراحی رود آیلند مخابرات 118 لغت نامه دهخدا گوگل مترجم گوگل جستجو گوگل پلاس گوگل ارث گنجور کتابخانه ملی کتابخانه مجلس شورای اسلامی کتابخانه دیجیتال نور کتاب قم کتاب اول فیس بوک فرهنگستان هنر فرهنگستان زبان و ادب فارسی عصر ایران سیستم جامع دانشگاهی گلستان سامانه جامع دانشگاه علمی کاربردی سامانه اعلام حساب خانوار سازمان سنجش سازمان حج و زیارت سازمان ثبت احوال کشور روبیمکث دفتر ریاست جمهوری ایران دفتر آیت الله جوادی آملی درگاه کنسرسیوم محتوای ملی دائره المعارف بزرگ اسلامی دانشنامه جهان اسلام دانشگاه ییل دانشگاه مفید دانشگاه قم دانشگاه علمی کاربردی هنر قم دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه آزاد قم دانشگاه ادیان و مذاهب دانش سوم / مدرسه ابتدایی هدایت خبرگزاری کتاب ایران خبرگزاری اهلبیت علیهم السلام خانه کتاب جی میل گوگل تبیان تابناک پایگاه مجلات تخصصی نور پایگاه اندیشوران پایگاه احادیث نور بانک سامان انستیتو تکنولوژی روچستر انجمن هنرهای تجسمی ایران انجمن نجوم ایران انجمن طب سنتی ایران آمازون ارزش یابی مدارک تحصیلی