کاظم استادی

My Address آدرس من


‎Create Your Badge‎ Previous Months آرشیو ماهانه Home صفحه اصلی Archive آرشیو اسفند ٩٥ بهمن ٩٥ آذر ٩٥ شهریور ٩٥ خرداد ٩٥ اردیبهشت ٩٥ آذر ٩٤ مهر ٩٤ امرداد ٩٤ خرداد ٩٤ آبان ٩۳ شهریور ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ فروردین ٩۳ بهمن ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ دی ٩۱ آبان ٩۱ شهریور ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ اردیبهشت ٩٠ بهمن ۸٩ More ... اطلاعات بیشتر
      kazem ostadi (ارائه نظرات و پیشنهادات شما موجب خوشحالی من خواهد شد)
شرح حال آیت الله علوی گرگانی by: کاظم استادی

                                                                 شرح حال آیةاللَّه علوى‏گرگانى

پدر:

پدر بزگوار ایشان آیة اللَّه آقاى حاج سید سجاد علوى گرگانى »طاب ثراه و جعل الجنة مثواه« یکى ازمشهورترین استوانه‏هاى فقاهت در استان مازندران به شمار مى‏رفت. آن فقیه بزرگ در 1322 ق در یکى ازروستاهاى گرگان دیده به جهان گشود و پس از اخذ مقدمات علوم دینى، در سال 1344 ق به مشهد مقدس‏عزیمت نمود و نزد اساتید بنام حوزه علمیه آن شهر چون حضرات آیات، میرزا مهدى اصفهانى، ملاهاشم‏خراسانى، فاضل بسطامى و ادیب اوّل نیشابورى سطوح را فرا گرفت. سپس در سال 1347 ق به قم آمد و نزدبزرگانى مانند آیات عظام: حاج شیخ عبدالکریم حائرى، شیخ محمد على حائرى قمى، حاج میرزا محمد فیض‏و شیخ محمد على شاه آبادى و میرزا محمد همدانى فقه و اصول و فلسفه و کلام را آموخت. آنگاه در 1353 ق‏به توصیه آیة اللَّه حائرى یزدى به نجف اشرف کوچید و مبانى علمى خویش را نزد آیات عظام: سید ابوالحسن‏اصفهانى، آقا ضیاء الدین عراقى، شیخ محمد حسین محقق اصفهانى و آقا شیخ محمد کاظم شیرازى استوارساخت و همزمان به تدریس سطوح عالیه پرداخت.

وى پس از 12 سال اقامت در نجف، در 1365 ق پس از تودیع آیة اللَّه حاج سید ابوالحسن اصفهانى به گرگان‏بازگشت و تا پایان زندگى به تدریس علوم دینى، تفسیر قرآن )که در سراسر عمر مبارکش چهار بار قرآن مجیدرا - به طور کامل - تفسیر نمود(، تربیت شاگردان، بناى مساجد )که در حدود 200 مسجد بنیان نهاد( و یا درتعمیر و بنیاد آنها شرکت جست و گره گشایى از مشکلات مردم و حلّ و فصل امور پرداخت. آن فقیه فقید به‏واسطه دارا بودن ملکات فاضله اخلاقى و مقام علم و دانش و تقوا و بیان شیوا در مواعظ و نصایح و تفسیر قرآن‏مورد توجه علما و مردم آن منطقه - از شیعه و سنى - قرار گرفته بود و در فقه و تفسیر و حدیث و اخلاق گوى‏سبقت را از همگان ربوده بود. وى در پنجم ربیع الثانى 1407ق بدرود حیات گفت و جهانى از علم و معرف رابا خود به خاک برد.

ولادت و تحصیلات

آیة اللَّه علوى در 14 جمادى الثانى سال 1359 ق (29 خرداد 1318 ش( در نجف اشرف، در بیت علم وفضیلت و تقوا زاده شد.

آیةاللَّه علوى به سنّ هفت سالگى (1365 ق(، همراه پدر بزرگوارش از نجف اشرف به ایران آمد و پس ازفراگیرى و نوشتن و قرائت قرآن مجید، در محضر وى به آموختن فنون ادب و علوم عرب پرداخت و آنى از تحصیل نیاسود.

ایشان شانزده ساله بود (1374 ق( که در معیّت مرحوم والدش به زیارت عتبات عالیات، بیت اللَّه الحرام، بیت‏المقدس و شامات نائل آمد )و در طول مسیر به بازگویى مسائل شرعى و خواندن کتاب‏هاى دینى براى‏کاروانیان مى‏پرداخت(. و پس از بازگشت از سفر حج، قصد ماندن در نجف اشرف را داشت که به توصیه‏مرحوم آیة اللَّه العظمى حکیم )که فرموده بودند: ایشان به قم بروند بهتر است، زیرا حوزه قم واجد دوخصوصیت است: فن تدریس و فن سخنورى و شخصى که در آن حوزه تحصیل نماید هر دو را فرا مى‏گیرد(رهسپار حوزه علمیه قم شدند و در محضر اساتید بزرگ، باقیمانده سطوح را فرا گرفتند و این همه، 4 سال به‏طول انجامید.

اساتید:

استاد بزرگوار ما، در سال 1378 ق - در حالى که بیست سال بیش نداشت - به درس زعیم بزرگ شیعه حضرت‏آیة اللَّه العظمى بروجردى1 شتافت و سه سال از خرمن فیض آن فقیه سترگ توشه برگرفت. سپس دردرس‏هاى فقه و اصول اساتید ذیل شرکت جست و بهره‏هاى فراوان برد:

1. آیة اللَّه العظمى امام خمینى 8 سال در علم اصول.

2. آیة اللَّه سید محمد محقق داماد 12 سال در فقه و اصول.

3. آیة اللَّه سید محمد رضا گلپایگانى 3 سال در فقه.

4. آیة اللَّه حاج شیخ عباس على شاهرودى.

5. آیة اللَّه حاج شیخ مرتضى حائرى یزدى.

6. آیة اللَّه حاج شیخ محمد على اراکى.

نیز ایشان در خلال سفرهاى خویش به عتبات عالیات )که در ایام تعطیل حوزه علمیه قم و هر سال روى‏مى‏داد( دمى نیاسوده و فرصت‏ها را غنیمت شمرده و علاوه بر زیارت اعتاب مقدسه، در نجف نیز از درس‏آیات عظام: امام خمینى، آقاى خویى، آقاى شاهرودى و میرزا باقر زنجانى استفاده نمود.

تدریس:

فقیه فرزانه از همان اوان تحصیل، به تدریس کتاب‏هاى ادبیات پرداخت.

ایشان از سال 1382 ق به تدریس سطوح )معالم، قوانین، شرح لمعه، رسائل، مکاسب، کفایة و شرح منظومه(پرداخت و گاه در یک روز چهار درس را براى گروه بسیارى تدریس مى‏نمود و در سال 1405 ق بود که بنا به‏تقاضاى عدّه فراوانى تدریس خارج فقه )بر اساس کتاب شرایع‏الاسلام( و خارج اصول )براساس کفایةالاصول( را آغاز کرد و هم اکنون درس ایشان از دروس چشمگیر حوزه به شمار مى‏رود.

وى در طول سالیان متمادى فضلاى بى شمارى را از سرچشمه زلال علوم خویش بهره‏مند ساخته و هم اکنون‏برخى از شاگردان ایشان در سمت‏هاى گوناگون همچون: قضاوت، نمایندگى مجلس شوراى اسلامى، تدریس

در حوزه و دانشگاه، امامت جمعه و جماعت به خدمت به اسلام و مسلمین اشتغال دارند. و هم ایشان بیش از25 سال در ایام تعطیلى حوزه مبارکه قم بر مسند وعظ و ارشاد تکیه زده و هزاران نفر را با بیان‏شیوا وسخنان‏زیباى خویش ازآبشخور علوم‏اهل‏بیت: سیراب نموده‏است.

تألیفات:

آیة اللَّه علوى به جز تدریس، تبلیغ، پرورش شاگردان، رهنمایى مردمان و ترویج شعایر مذهبى، دراى تألیفات‏گوناگون در زمینه‏هاى فقه، اصول، رجال و تفسیر بوده که برخى از آنها عبارتند از:

1. توضیح المسائل )که به اردو ترجمه شده است(

2. مناسک حج )که به اردو ترجمه شده است(

3. منهج الصالحین )ترجمه عربى رساله عملیه(

4. منهج الناسکین) ترجمه عربى مناسک حج(

5. نور الهدى )تعلیقه بر عروة الوثقى(

6. تعلیقه بر وسیلة النجاة

7. المناظر الناظرة فى احکام العترة الطاهرة )شرح مفصل شرایع الاسلام( شامل: - کتاب الطهارة (4جلد( -کتاب الصلاة (5 جلد( - کتاب الزکاة (2 جلد( - بقیه ابواب فقه ادامه دارد.

8. لئالى الاصول  - از مباحث الفاظ تا پایان استصحاب - )یازده جلد(.

9. زبدة اللئالى - تلخیص کتاب فوق -

10. نورالبیان فى تفسیر القرآن.

11. طبقات الرجال.

12. رساله در فروع علم اجمالى

13. القواعدالفقهیه )ضمان، لاضرر، تقیه، عدالت، میسور و اصالة الصحة(.

14. رساله در اجتهاد و تقلید.

15. رساله در تعادل و تراجیح.

16. کشف الغاشیه عن وجه الحاشیه

اولین تألیف ایشان.

17. تقریرات درس فقه آیة اللَّه بروجردى»ره« بحث طهارت و قضا.

18. تقریرات درس اصول حضرت امام خمینى »ره«

19. تقریرات درس فقه آیة اللَّه داماد »ره«

20. تقریرات درس اصول آیة اللَّه داماد »ره«.

21. تقریرات درس فقه آیة اللَّه اراکى »ره« بحث صلاة الجمعة.

22. تقریرات درس فقه آیةاللَّه‏حاج‏آقامرتضى‏حائرى بحث طهارت و خمس.

23. تقریرات درس فقه آیة اللَّه حاج شیخ عباس على شاهرودى بحث طهارت.

24. توحید از دیدگاه علم )به زبان فارسى(

Link لینک      Comments () نظرات ۱۳۸٩/۱۱/٢۸

Recent Posts مطالب ارسالی جدید اعتراض و همدردیِ منفی یا مثبت منع رطب مراجع تقلید بررسی نسبت برخی از اشیاء در شناخت رنگ حرکت دائمی اختراع دستگاه تشخیص رنگ و رنگهای مکمل آن (مخترع کاظم استادی) کتابشناسی عدم تحریف قرآن منتشر شد نمایشگاه خانوادگی نقاشی در گالری توکای قم اختراع دستگاه بومسیلک متحرک (مخترع کاظم استادی) نسبت خط عربی و مسلمانان جهان به تغییر خط کتابشناسی خط فارسی و تغییر خط
My Tags موضوعات کلی کلیات و شرح حال (۳٧) زبان و ادبیات فارسی (۳۱) داستان و متفرقه (٢٧) زبان سرخ (۱٩) تاریخ و جغرافیا (۱٩) هنر (۱٢) فلسفه منطق کلام (۱٢) قرآن و حدیث (۸) اخلاق و عرفان (۸) طب و علوم کاربردی (۸) احکام (٧)
My Friends دسترسی آسان به یوتوبی یاهو ویکی نبشته ویکی فقه ویکی علوم اسلامی وکی پدیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت علوم تحقیقات فناوری همراه اول نگارستان اشراق موسسه پژوهشی فلسفه ایران موزه هنرهای معاصر مشابه یاب روایات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم مدرسه طراحی رود آیلند مخابرات 118 لغت نامه دهخدا گوگل مترجم گوگل جستجو گوگل پلاس گوگل ارث گنجور کتابخانه ملی کتابخانه مجلس شورای اسلامی کتابخانه دیجیتال نور کتاب قم کتاب اول فیس بوک فرهنگستان هنر فرهنگستان زبان و ادب فارسی عصر ایران سیستم جامع دانشگاهی گلستان سامانه جامع دانشگاه علمی کاربردی سامانه اعلام حساب خانوار سازمان سنجش سازمان حج و زیارت سازمان ثبت احوال کشور روبیمکث دفتر ریاست جمهوری ایران دفتر آیت الله جوادی آملی درگاه کنسرسیوم محتوای ملی دائره المعارف بزرگ اسلامی دانشنامه جهان اسلام دانشگاه ییل دانشگاه مفید دانشگاه قم دانشگاه علمی کاربردی هنر قم دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه آزاد قم دانشگاه ادیان و مذاهب دانش سوم / مدرسه ابتدایی هدایت خبرگزاری کتاب ایران خبرگزاری اهلبیت علیهم السلام خانه کتاب جی میل گوگل تبیان تابناک پایگاه مجلات تخصصی نور پایگاه اندیشوران پایگاه احادیث نور بانک سامان انستیتو تکنولوژی روچستر انجمن هنرهای تجسمی ایران انجمن نجوم ایران انجمن طب سنتی ایران آمازون ارزش یابی مدارک تحصیلی