کاظم استادی

My Address آدرس من


‎Create Your Badge‎ Previous Months آرشیو ماهانه Home صفحه اصلی Archive آرشیو اسفند ٩٥ بهمن ٩٥ آذر ٩٥ شهریور ٩٥ خرداد ٩٥ اردیبهشت ٩٥ آذر ٩٤ مهر ٩٤ امرداد ٩٤ خرداد ٩٤ آبان ٩۳ شهریور ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ فروردین ٩۳ بهمن ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ دی ٩۱ آبان ٩۱ شهریور ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ اردیبهشت ٩٠ بهمن ۸٩ More ... اطلاعات بیشتر
      kazem ostadi (ارائه نظرات و پیشنهادات شما موجب خوشحالی من خواهد شد)
تلاوت قرآن by: کاظم استادی

ما قرآن را نازل کردیم که مایه شفا و رحمت مؤمنان باشد.(276)»

اى عزیز بدان که; ثواب تلاوت قرآن از حدّ بیرون است، و قدر فضیلت آن در ادراک نمى‏گنجد. و احادیث

در فضیلت قرآن و ثواب تلاوت آن بى‏حدّ و حصر است. و چرا چنین نباشد؟ که کلام، کلام پروردگار است. و

منزل‏گاه آن خاتم‏الانبیأ است. و از حضرت رسول اکرم 6 روایت شده است که فرمودند: »قرآن بعد از خداوند

متعال، برترین چیزهاست « و نیز روایت شده است که »هیچ شفیعى در روز قیامت بلند مرتبه‏تر از قرآن

نیست«. (277)

اى عزیز بدان که; دلها زنگ مى‏گیرد، همچنان که آهن زنگ مى‏زند. و جلاى آن تلاوت قرآن است.(278) پس

»هر اندازه که براى شما ممکن باشد قرآن بخوانید«(279) و از حضرت رسول 6 روایت شده است که: »قرآن

عهد خداوند است به سوى خلقش، پس سزاوار است مسلمان در عهد خود نگاه کند، و - حداقل - روزى پنجاه

آیه از آن تلاوت کند.« (280)


 

اى عزیز بدان که; »هرگاه قرآن در جان کسى نفوذ کند، دیگر آتش به آن بدن کار ساز نیست«(281). پس شرط

عقل تلاوت است و شرط تلاوت ادب است و شرط ادب مراعات آدابى است.

 

آداب ظاهرى تلاوت قرآن

اوّل آنکه; با وضو باشد. »لایمسّه الا المطهرون«، »جز دست پاکان بدان نرسد«.(282)

دوم آنکه; به طریق ادب، با سکون و وقار نشسته باشد; رو به قبله، سر در پیش افکنده و تکیه نزده، و پاى

خود را نکشیده; بلکه مانند کسى باشد که در نزد جلیل الشّأن مى‏نشیند.

سوّم آنکه; شمرده و به تأنّى بخواند.(283) »ورتّل القرآن ترتیلاً«(284)، »وقرآن را به گونه‏اى بخوان که کلمات و

حروفش آشکارا باشد«.

چهارم آنکه; گریه کند. و اگر او را گریه نیاید، خود را به گریه بدارد. و از حضرت صادق 7 نقل شده است که

آن حضرت فرموده‏اند: »همانا قرآن توأم با حزن نازل گشته است، پس آن را با حزن بخوانید.«(285)

پنجم آنکه; اگر از ریا ایمن باشد، اندکى بلند بخواند. و اگر تواند، صداى خود را زینت دهد. و از پیامبر اکرم

6 نقل شده است که فرمودند: »براى هر چیز زینتى است، و زینت قرآن صداى نیکو است.« (286)

ششم آنکه; چون به آیه سجده رسد، سجده کند.(287)

هفتم آنکه; حق آیات را مراعات کند، بدین نحو که: چون به آیه عذاب رسد، پناه به خدا گیرد. و چون به آیه

رحمت و ذکر نعیم بهشت رسد، آن را از خدا مسئلت نماید. و چون به آیه‏اى رسد که مشتمل بر تسبیح یا تکبیر

پروردگار باشد، تسبیح و تکبیر نماید. و چون به آیه دعا و استغفار رسد، دعا و استغفار نماید.

و خداوند متعال مى‏فرماید: کسانى که کتاب )قرآن( را به آنها دادیم )و از روى دقت( آن را تلاوت کرده و

حق تلاوتش را )که تفکّر و اندیشه و عمل است( به جاى مى‏آورند، آنان به یقین بر این کتاب ایمان آورده‏اند، و

هرکس به آن کافر شود، از زیانکاران خواهد بود.(288)

هشتم آنکه; در ابتداى قرأت بگوید: »أعوذبا& السّمیع العلیم من الشّیطان الرجیم«. چرا که خداوند متعال

مى‏فرماید: »هنگامى که قرآن مى‏خوانى، از شرّ شیطان رانده شده به خدا پناه بر. (289)

نهم آنکه; از هر سوره که فارغ شود بگوید: »صدق‏ا& العلىّ‏العظیم و بلغ رسوله الکریم، اللّهم أنفعنا به و

بارک لنا فیه الحمد & ربّ العالمین«.(290)

دهم آنکه; هنگامى که قرآن خوانده مى‏شود، با توجّه گوش دهد و ساکت باشد.(291)

 

آداب باطنى تلاوت قرآن

اوّل: تذکّر عظمت کلام و علّو مرتبه قرآن، همانگونه که خداوند متعال در قرآن مجید مى‏فرماید: »اگر این

قرآن را بر کوهى فرو مى‏فرستادیم، مى‏دیدى که دربرابر آن خاشع مى‏شود و از خوف خدا مى‏شکافد.«(292)

دوّم: در وقت تلاوت، متذکّر تعظیم صاحب کلام گردد و یادآورد که آنچه مى‏خواند کلام بشر نیست، بلکه

کلام پروردگار جهانیان است.

یکى از اکابر دین، چون قرآن را از براى تلاوت گشودى، گفتى: »هذا کلام ربّى«(293) و بیهوش گشتى.

سوّم: با حضور قلب و رقّت قلب تلاوت نماید. و از حضرت صادق 7 روایت شده است که: »قارى قرآن،

محتاج به سه چیز است: دلى خاشع و بدنى فارغ و مکانى خلوت; زیرا هرگاه دل خاشع باشد، شیطان

مى‏گریزد. و چون بدن از مشاغل فارغ باشد، دل متوجه قرآن مى‏شود و چون در مکان خلوت باشد، باطن او با

خدا انس گیرد; و در این احوال دیگر بى‏واسطه در مناجات با پروردگار است.«(294)

چهارم: تدبّر در معانى قرآن. و اگر نتواند تدبّر کند مگر بر اینکه آیه را مکرّر بخواند، سزاوار آن است که

مکرّر نماید. و حضرت امیر7 در خطبه‏اى فرمودند:

»در قرآن اندیشه و فهم بکار برید که قرآن بهار دلهاست.«(295)

و از حضرت صادق7 منقول است که فرمودند: »آگاه باشید، قرائتى که تدبّر و اندیشه به همراه نداشته باشد

هیچ خیر و نفعى در آن نیست.«(296)

پنجم: به محض تدبّر در فهم معنى ظاهر، اکتفا نکند; بلکه سعى کند تا حقیقت معنى بر او روشن شود. و

اسرار آن بر او منکشف گردد. و خود را از آنچه مانع فهم معانى قرآن است، نگاه دارد. و حضرت امیر7 در

خطبه‏اى فرمود: »آگاه باشید، آنچه در آینده پیش آید، و آنچه در گذشته واقع شده، و داروى درد شما، و نظم و

انتظام امورتان - همه و همه - در قرآن است.«(297)

ششم: هر خطابى که در قرآن ملاحظه کند، چنان تصوّر نماید که خطاب به اوست و او مقصود از آن خطاب

است.(298)

هفتم: از هر قصّه قرآنى پند و عبرتى بگیرد.(299) خداوند متعال مى‏فرماید: »این قرآن، کتاب پر برکتى است

که به سوى تو فرو فرستادیم تا در آیات آن بیندیشند و صاحبان مغز و اندیشه از آن پند گیرند.

و حضرت امیر7 در خطبه‏اى فرموند:

»بدانید هرگز راه رشد و هدایت را نمى‏شناسید تا اینکه گمراهان را بشناسید، و هرگز به عهد و پیمان قرآن

وفا نمى‏کنید، تاکسى را که نقض عهد کرده و پیمان شکسته بشناسید. و هرگز به کتاب خدا چنگ نمى‏زنید، تا

کسى که آن را دور انداخته بشناسید. (300)

هشتم: دل او متأثر شود به آثار آیات مختلفه. پس در هنگام تلاوت، به حَسَبِ هر آیه، حالات خوف ، حزن

و شادى ، بهجت و بیم ، امید و دلتنگى ، گشادگى از براى او حاصل شود.(301)

نهم: در تلاوت قرآن، حال او در ترقّى باشد; زیرا بر درجات تلاوت کنندگان، که از غافلین نیستند و از مرتبه

غفلت بیرون آمده‏اند افزوده گردد همانطور که

خداوند متعال مى‏فرماید: »... و هنگامى که آیات او بر آنها خوانده مى‏شود، ایمانشان فزونتر

مى‏گردد...«(302)

دهم: پس هرگاه به آیه‏اى رسد که مشتمل بر وعد و مدح نیکان باشد خود را از زمره ایشان نبیند. بلکه اهل

صدق و یقین را از اهل آن وعده شمارد. و مشتاق باشد که خدا او را به ایشان ملحق سازد. و چون به آیه‏اى رسد

که مشتمل بر مذمّت گناهکاران و مقصّرین باشد، خود را به نظر در آورد و چنان تصوّر نماید که خود مخاطب

این آیه است.(303)

Link لینک      Comments () نظرات ۱۳۸٩/۱۱/٢۱

Recent Posts مطالب ارسالی جدید اعتراض و همدردیِ منفی یا مثبت منع رطب مراجع تقلید بررسی نسبت برخی از اشیاء در شناخت رنگ حرکت دائمی اختراع دستگاه تشخیص رنگ و رنگهای مکمل آن (مخترع کاظم استادی) کتابشناسی عدم تحریف قرآن منتشر شد نمایشگاه خانوادگی نقاشی در گالری توکای قم اختراع دستگاه بومسیلک متحرک (مخترع کاظم استادی) نسبت خط عربی و مسلمانان جهان به تغییر خط کتابشناسی خط فارسی و تغییر خط
My Tags موضوعات کلی کلیات و شرح حال (۳٧) زبان و ادبیات فارسی (۳۱) داستان و متفرقه (٢٧) زبان سرخ (۱٩) تاریخ و جغرافیا (۱٩) هنر (۱٢) فلسفه منطق کلام (۱٢) قرآن و حدیث (۸) اخلاق و عرفان (۸) طب و علوم کاربردی (۸) احکام (٧)
My Friends دسترسی آسان به یوتوبی یاهو ویکی نبشته ویکی فقه ویکی علوم اسلامی وکی پدیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت علوم تحقیقات فناوری همراه اول نگارستان اشراق موسسه پژوهشی فلسفه ایران موزه هنرهای معاصر مشابه یاب روایات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم مدرسه طراحی رود آیلند مخابرات 118 لغت نامه دهخدا گوگل مترجم گوگل جستجو گوگل پلاس گوگل ارث گنجور کتابخانه ملی کتابخانه مجلس شورای اسلامی کتابخانه دیجیتال نور کتاب قم کتاب اول فیس بوک فرهنگستان هنر فرهنگستان زبان و ادب فارسی عصر ایران سیستم جامع دانشگاهی گلستان سامانه جامع دانشگاه علمی کاربردی سامانه اعلام حساب خانوار سازمان سنجش سازمان حج و زیارت سازمان ثبت احوال کشور روبیمکث دفتر ریاست جمهوری ایران دفتر آیت الله جوادی آملی درگاه کنسرسیوم محتوای ملی دائره المعارف بزرگ اسلامی دانشنامه جهان اسلام دانشگاه ییل دانشگاه مفید دانشگاه قم دانشگاه علمی کاربردی هنر قم دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه آزاد قم دانشگاه ادیان و مذاهب دانش سوم / مدرسه ابتدایی هدایت خبرگزاری کتاب ایران خبرگزاری اهلبیت علیهم السلام خانه کتاب جی میل گوگل تبیان تابناک پایگاه مجلات تخصصی نور پایگاه اندیشوران پایگاه احادیث نور بانک سامان انستیتو تکنولوژی روچستر انجمن هنرهای تجسمی ایران انجمن نجوم ایران انجمن طب سنتی ایران آمازون ارزش یابی مدارک تحصیلی