کاظم استادی

My Address آدرس من


‎Create Your Badge‎ Previous Months آرشیو ماهانه Home صفحه اصلی Archive آرشیو اسفند ٩٥ بهمن ٩٥ آذر ٩٥ شهریور ٩٥ خرداد ٩٥ اردیبهشت ٩٥ آذر ٩٤ مهر ٩٤ امرداد ٩٤ خرداد ٩٤ آبان ٩۳ شهریور ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ فروردین ٩۳ بهمن ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ دی ٩۱ آبان ٩۱ شهریور ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ اردیبهشت ٩٠ بهمن ۸٩ More ... اطلاعات بیشتر
      kazem ostadi (ارائه نظرات و پیشنهادات شما موجب خوشحالی من خواهد شد)
سیر تحول خط عمومی فارسی در ایران پس از اسلام by: کاظم استادی

فهرست مطالب شامل
پیشگفتار / 9
بخش اول:
سیر تحول خط‌عربی‌در‌میان ایرانیان‌ازقرن‌اول‌تا‌انتهای خلافت عباسیان / 15
فصل اول: از سقوط ساسانیان تا آغاز فرمانروایان مستقل ایرانى / 19
دوره یکم: از سقوط ساسانیان تا سقوط امویان
گفتار اول: گردانیدن خط دیوان از فارسی به عربی / 24
چگونگی این تبدیل / 25
گفتار دوم: زبان و خط عربی در سکّه‌ها / 26
فزایش عربی در سکّه‌ها / 26
نام امیران عربی بر سکّه‌ها / 27
نام خلیفگان بر سکّه‌ها / 27
نخستین سکّه تمام عربی / 28
نخستین سکّه تمام اسلامی / 28
دیر پاییدن سنّت در سکّه‌ها / 28
خط عربی در میان ایرانیان / 29
دوره دوم: از خلافت عباسیان تا فرمانروایان مستقل ایرانى
زبان و خط عربی در سکّه‌ها / 32
سکّه‌های طاهریان / 32
سکّه‌های تبرستان / 32
سکّه‌های بخار / 33
خطّ عربی به جای پهلوی / 34
کوفی و نسخ / 34
فصل دوم: دوران حکومتهاى مستقل ایرانى/ 35
دوره یکم: از صفاریان تا آغاز سلجوقیان / 39
گفتار یکم: خط عربی در قلمرو شهریاران خراسان و سیستان / 40
خط و دیوان رسالت و زبان عربی در دربار و قلمرو صفاریان / 40
نوشته‌های عربی بر سکّه‌ها / 42
خط و دیوان رسالت و زبان عربی در دربار و قلمرو سامانیان / 42
زبان ادبی دربار / 43
زبان علمی در قلمرو سامانیان / 43
نوشته‌های عربی بر سکّه‌ها / 44
خط و دیوان رسالت و زبان عربی در دربار و قلمرو غزنویان / 45
دیوان رسالت و زبان فارسی / 45
دوزبانگی دیوان / 46
زبان علمی در قلمرو غزنویان / 46
عربی در سکّه‌ها / 46
زبان عربی در مکتبها / 47
خط و دیوان رسالت و زبان عربی در دربار و قلمرو وشمگیر / 47
دیوان قابوس و زبان عربی / 48
دو زبانگی قابوس و دربار وی / 48
نوشته‌های عربی بر سکّه‌ها / 49
خط و دیوان رسالت و زبان عربی در دربار و قلمرو بویهیان / 49
عربی نویسی در قلمرو بویهیان / 50
زبان علمی در قلمرو بویهیان / 51
کتاب علمی به فارسی / 51
نوشته‌های عربی بر سکّه‌ها / 52
خط ودیوان رسالت در دربار شهریاران آذربایجان وآران و ارمنستان / 52
گفتار دوم: شیفتگی دانشمندان ایرانی این دوران به زبان و خط
عربی و عرب دوستی آنان / 54
برتر شناختن زبان عربی / 54
گفتار سوم: درآمیختگی عربی با پارسی / 56
عربی در شعر فارسی / 56
عربی در نثر فارسی / 57
گفتار چهارم: زبان و خط عربی در نوشته‌های تزئینی / 62
نوشته‌های تاریخی / 62
نوشته‌های ظرفها به عربی / 62
نوشته‌های ظرفها در قلمرو دیلمیان / 63
نوشته‌های جامه‌ها / 64
عربی در سنگ قبرها / 64
دوره دوم: از سلجوقیان تا سقوط خلافت بغداد / 65
گفتار یکم: خط و دیوان در دربار و قلمرو این پادشاهان / 66
خط و دیوان و زبان عربی در قلمرو سلجوقیان ایران / 66
دیوان در زمان نظام الملک / 66
مرادف بودن دبیری با عربی نویسی / 68
فارسی شدن دیوان / 68
بی‌ارجی دبیری عربی در دیوان / 68
عربی بر سکّه‌های سلجوقیان / 69
خط و دیوان و زبان عربی در قلمرو خوارزمشاهان / 70
فارسی شدن دیوان رسالت / 70
زبان ادبی دربار / 71
فارسی شدن نامه‌های خصوصی / 71
عربی بر سکّه‌های خوارزمشاهان / 72
سخن پایانی بر این دوره / 72
خط عربی در سکه‌های غزنویان دوم / 73
گفتار دوم: خط عربی در نوشته‌های تزئینی و یادبودها / 74
نوشته‌های عربی بر ساختمانها / 74
نوشته‌های فارسی بر ساختمانها / 75
نوشته‌های عربی بر ظرفها / 76
عربی بر جامه‌ها / 77
عربی بر سنگ قبرها / 77
گفتار سوم: کتابهای فارسی در این دوران / 78
ارزشیابی کتابهای فارسی / 78
کتابهای معتبر پزشکی به فارسی / 79
کتابها و مقاله‌های فارسی در دانشهای ادبی / 79
لغتنامه‌های عربی به فارسی / 80
لغتنامه فارسی به فارسی / 81
ننوشتن کتاب در مثل / 82
ننوشتن کتاب دستوری / 82
علوم بلاغت به فارسی / 83
قاعده‌های شعر فارسی / 84
دیوان نامه‌های فارسی / 85
دوزبانگی در کتابهای ادب / 85
فارسی در رشته‌های تاریخ / 86
گفتار چهارم: زبان و خط عربی در دانشهای اشرافی و توده‌یی / 88
عربی و فارسی در کتابهای صوفیان / 89
فارسی در داستانهای ادبی / 91
فارسی در داستانهای عامیانه / 92
فارسی و عربی در کتابهای سیاست و آیین زندگی / 92
فارسی در نامه‌های علمی و عرفانی / 92
گفتار پنجم: برتری‌نهادن زبان عربی بر فارسی در دانش و دین / 94
پوزش از فارسی نویسی / 94
نظر سخن‌سنجان و نویسندگان فارسی درباره سره‌نویسی / 97
نکوهش سره‌نویسی در کتاب / 97
نکوهش سره‌نویسی در نامه / 98
سبب بیزاری از سره‌نویسی / 98
سره‌گویی در شعر / 99
بخش دوم:
گاهشمار شمسی خط فارسی در ایران از قرن اول تا کنون / 101
بخش سوم:
نمونه‌هایی از خط عمومی در ایران از قرن پنجم تاکنون / 135
منابع / 179
فهرست اعلام / 181

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علاقمندان به خرید اینترنتی می توانند مبلغ 350 هزار تومان به شماره حساب ملی

0101606661005

به نام کاظم استادی

واریز نمایند و تصویر فیش بعلاوه آدرس دقیق پستی خود را به صورت پیام به این ایمیل

ostadikazem@yahoo.com

ارسال نمایند؛ تا در اسرع وقت از طریق پست برایشان ارسال گردد

Link لینک      Comments () نظرات ۱۳٩٤/٥/۳

Recent Posts مطالب ارسالی جدید اعتراض و همدردیِ منفی یا مثبت منع رطب مراجع تقلید بررسی نسبت برخی از اشیاء در شناخت رنگ حرکت دائمی اختراع دستگاه تشخیص رنگ و رنگهای مکمل آن (مخترع کاظم استادی) کتابشناسی عدم تحریف قرآن منتشر شد نمایشگاه خانوادگی نقاشی در گالری توکای قم اختراع دستگاه بومسیلک متحرک (مخترع کاظم استادی) نسبت خط عربی و مسلمانان جهان به تغییر خط کتابشناسی خط فارسی و تغییر خط
My Tags موضوعات کلی کلیات و شرح حال (۳٧) زبان و ادبیات فارسی (۳۱) داستان و متفرقه (٢٧) زبان سرخ (۱٩) تاریخ و جغرافیا (۱٩) هنر (۱٢) فلسفه منطق کلام (۱٢) قرآن و حدیث (۸) اخلاق و عرفان (۸) طب و علوم کاربردی (۸) احکام (٧)
My Friends دسترسی آسان به یوتوبی یاهو ویکی نبشته ویکی فقه ویکی علوم اسلامی وکی پدیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت علوم تحقیقات فناوری همراه اول نگارستان اشراق موسسه پژوهشی فلسفه ایران موزه هنرهای معاصر مشابه یاب روایات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم مدرسه طراحی رود آیلند مخابرات 118 لغت نامه دهخدا گوگل مترجم گوگل جستجو گوگل پلاس گوگل ارث گنجور کتابخانه ملی کتابخانه مجلس شورای اسلامی کتابخانه دیجیتال نور کتاب قم کتاب اول فیس بوک فرهنگستان هنر فرهنگستان زبان و ادب فارسی عصر ایران سیستم جامع دانشگاهی گلستان سامانه جامع دانشگاه علمی کاربردی سامانه اعلام حساب خانوار سازمان سنجش سازمان حج و زیارت سازمان ثبت احوال کشور روبیمکث دفتر ریاست جمهوری ایران دفتر آیت الله جوادی آملی درگاه کنسرسیوم محتوای ملی دائره المعارف بزرگ اسلامی دانشنامه جهان اسلام دانشگاه ییل دانشگاه مفید دانشگاه قم دانشگاه علمی کاربردی هنر قم دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه آزاد قم دانشگاه ادیان و مذاهب دانش سوم / مدرسه ابتدایی هدایت خبرگزاری کتاب ایران خبرگزاری اهلبیت علیهم السلام خانه کتاب جی میل گوگل تبیان تابناک پایگاه مجلات تخصصی نور پایگاه اندیشوران پایگاه احادیث نور بانک سامان انستیتو تکنولوژی روچستر انجمن هنرهای تجسمی ایران انجمن نجوم ایران انجمن طب سنتی ایران آمازون ارزش یابی مدارک تحصیلی