کاظم استادی

My Address آدرس من


‎Create Your Badge‎ Previous Months آرشیو ماهانه Home صفحه اصلی Archive آرشیو اسفند ٩٥ بهمن ٩٥ آذر ٩٥ شهریور ٩٥ خرداد ٩٥ اردیبهشت ٩٥ آذر ٩٤ مهر ٩٤ امرداد ٩٤ خرداد ٩٤ آبان ٩۳ شهریور ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ فروردین ٩۳ بهمن ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ دی ٩۱ آبان ٩۱ شهریور ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ اردیبهشت ٩٠ بهمن ۸٩ More ... اطلاعات بیشتر
      kazem ostadi (ارائه نظرات و پیشنهادات شما موجب خوشحالی من خواهد شد)
توفیق اخلاق by: کاظم استادی

 منّت خداى عزّ وجل که طاعتش موجب قربت است و شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسى که فرو مى‏رود ممد

حیات است و چون بر مى‏آید مفرّح ذات; پس در هر نفسى دو نعمت موجود است و بر هرنعمتى، شکرى

واجب!(205)     

اى عزیز بدانکه ;

آدمى را به بازى و هرزه نیافریده‏اند; بلکه کار وى عظیم است و اهمیّت وى بزرگ است; که اگرچه وى ازلى(206)

نیست، ابدى است ; و اگرچه کالبد وى خاکى و سفلى است، حقیقت روح وى علوى و ربانى است; و گوهر وى

اگرچه آمیخته و آویخته به صفات شیطانى گردد، چون در راه مجاهدت نهى از این آمیزش و آلایش رود، پاک

گردد. و شایسته جوار حضرت ربوبیّت شود و از اسفل‏السّافلین(207) تا اعلى‏علیّین(208) نتیجه کار وى است. و

اسفل‏السّافلین وى آن است که در مقام پست‏تر از حیوانات و درندگان فرود آید و اسیر شهوت و غضب شود; و

اعلى‏علیّین وى آن است که به درجه برتر از ملک رسد، چنانکه از دست شهوت و غضب خلاصى یابد و هر

دوى آن اسیر وى گردند و وى پادشاه ایشان گردد ; و چون بدین پادشاهى رسد شایسته بندگى حضرت

حق‏تعالى گردد; و این شایستگى، کمال درجه آدمى است. و چون وى را لذّت اُنس به جمال حضرت حق‏تعالى

حاصل شد، از مطالعت آن جمال، یک لحظه صبر نتواند; و نظاره کردن در آن جمال، بهشت وى شود; و آن

بهشت که نصیب شهوت چشم و فرج و شکم است، نزد وى مختصر گردد(209).


 

اى  عزیز بدانکه ;

انسان شدیداً نیازمند به تربیت و اصلاح خویش است همان گونه که کشتزار، تشنه آب باران است!(210)

اى عزیز ;

تربیت و تهذیب نفس یا کسب فضایل و دورى از رذایل تنها راه رسیدن به سعادت و رستگارى در دنیا و آخرت

است(211).

اى عزیز بدانکه ;

 از آلودگى‏ها پاک کرد; و زیانکار شد، آن کس که خود را[را]به راستى رستگار شد، آن کس که نفس خویش

آلوده ساخت(212).

اى عزیز ;

بر فرض که نه امیدى به بهشت و نه ترسى از دوزخ داشته باشیم و بر فرض اینکه در روز رستاخیز، پاداش و

کیفرى نباشد، باز هم لازم است که فضایل اخلاقى و سجایاى(213) انسانى را کسب کنیم; زیرا فراگرفتن صفات

پسندیده و عمل بر طبق آنها در زندگى، مایه خوشبختى و سعادت و از عوامل مهمّ رستگارى است(214).

اى عزیز بدانکه ;

»اخلاق«، جمع خُلق; و »خُلق«، شکل درونى انسان است، چنانکه خَلق، شکل ظاهرى و صورى اشیأ است.

همانطورى که شکل ظاهرى برخى از مردم، زیبا و برخى دیگر نا زیبا است; شکل باطنى بعضى مردم نیز

آراسته و مطبوع است و بعضى ناشایسته و نامطبوع است(215).

اى عزیز ;

»اخلاق« در اصطلاح علماى اخلاق، عبارت از حالت و ملکه‏اى است که آدمى را بدون فکر در انجام کارها

تحریک کند(216).

که این غرایز و ملکات و صفات روحى و باطنى که در انسان است و اعمال و رفتارى که از این خلقیات ناشى

گردد، نیز »اخلاق« گویند.

اى عزیز بدانکه ;

خُلقیّات و صفات روحى و نفسانى انسان بر دو نوع است:

1 فطرى و طبیعى. 2 اکتسابى و اختیارى.

صفات فطرى; غرایز، احساس‏ها و استعدادهایى است که در طبیعت انسان آفریده شده و اختیار و عمل، در

تحصیل آنها هیچ‏گونه دخالتى ندارند. مانند: حسّ کنجکاوى، حسّ عدالتخواهى، حسّ شخصیّت و استقلال و

... این گونه قوا و صفات درونى انسان، در حقیقت راه شناخت تفاوت انسان از سایر جانداران، در مرحله ذات

و طبیعت اوست.

صفات اکتسابى; صفاتى را گویند که در مقام عمل و اختیار، یکدفعه )به ندرت( یا به تدریج براى انسان حاصل

شود; تا کاربرد انسان از صفات فطرى، چه باشد(217).

حکایت

پادشاهى پسرى را به ادیبى داد و گفت: این فرزند توست، تربیتش همچنان کن، که یکى از فرزندان خویش.

ادیب خدمت کرد و پذیرا شد و سالى چند بر او سعى کرد و به جایى نرسید و پسران ادیب در فضل و بلاغت به

نهایت رسیده و کامل شدند.

ملک، دانشمند را مؤاخذت کرد و معاتبت فرمود : که وعده خلاف کردى و وفا بجا نیاوردى. گفت : بر رأى

خداوند روى زمین پوشیده نماند که تربیت یکسانست و طبیعتها و سرشتها، مختلف.

گرچه سیم و زر ز سنگ آید همى‏در همه سنگى نباشد زرّ و سیم

بر همه عالم همى تابد سهیل‏جایى انبان مى‏کند جایى ادیم(218)

اى عزیز بدانکه ;

همه اخلاق از این منشعب شود که ; اگر طاعت خنزیر(219) شهوت دارى; در تو صفت پلیدى و بى‏شرمى، حرص

و چاپلوسى، خسیسى و شماتت، حسد و غیر آن پدید آید; و اگر وى را مقهور گردانى و به ادب و زیر

دست‏دارى، در تو صفت قناعت و خویشتن‏دارى، شرم و آرام، ظریفى و پارسایى، بى‏طمعى و کوتاه‏دستى پدید

آید.

اگر طاعت کلب(220) غضب دارى، در تو صفت تهوّر و بى‏باکى، لاف‏زدن و تفاخر، خود بزرگ بینى و ریشخند

کردن، استخفاف کردن و خوار داشتن و در خلق افتادن پدید آید ; و اگر وى را مقهور گردانى و به ادب و

زیردست دارى، در تو صبر، بردبارى، عفو، ثبات، شجاعت، ساکنى، شهامت و کرم پدید آید.

اگر شیطان را - که دو صفت قبل از آن دلیر شوند - طاعت دارى، در تو صفت فریبکارى و خیانت، تخلیط و بد

اندرونى و تلبیس پدید آید; و اگر وى را مقهور دارى و به تلبیس وى فریفته نشوى و لشکر عقل را نصرت کنى،

در تو زیرکى و معرفت، علم و حکمت، صلاح و حُسنِ خلق، بزرگى و ریاست پدید آید.

و اگر این اخلاق نیکو که با تو بماند، از جمله باقیات صالحات باشد و تخم سعادت تو بُود!

اى عزیز بدانکه ;

همان گونه که در ساختمان جسم انسان عضوى بى‏مصرف آفریده نشده، در ساختمان روح و جان او نیز، هر

انگیزه و غریزه و میلى نقش حیاتى دارد، امّا اگر این غرایز به طور صحیح هدایت و رهبرى نشود و تحت کنترل

دقیق قرار نگیرد خطرناک و زیان بخش خواهد بود.

اى عزیز بدانکه ;

براى رسیدن به فضایل و ملکات فاضله، ریاضتهاى علمى و عملى لازم است.

در آغاز، شناخت فضایل و رذایل و آگاهى از شخصیّت و جایگاه واقعى انسان ضرورت دارد، سپس مبارزه و

مجاهده با نفس امّاره; چراکه تا »مجاهدت و مبارزه« نباشد، انسان بر هواهاى نفسانى پیروز نگردد - و کسى که

از این مرحله پیروز و سربلند بیرون نیاید، به مرحله »فضیلت و کرامت و سلامت نفس« نائل نگردد.

اى عزیز بدانکه ;

آنچه به »عمل« جنبه اخلاقى مى‏بخشد، بار ارزشى آن است، نه حیثیت عینى و عملى آن; به طورى که ممکن

است فردى داراى فضایل فراوانى باشد بى‏آنکه بتواند از نظر علمى براى فضیلت و کرامت تعریفى منطقى ارائه

دهد و بر عکس، ممکن است کسى اصطلاحات علمى را خوب بداند و آن را بازگو کند ولى از فضیلت و

نورانیّت، بى‏بهره باشد!(221)

تن آدمى شریف است به جان آدمیت‏نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

اگر آدمى به چشم است و زبان و گوش بینى‏چه میان نقش دیوار و میان آدمیت

خور و خواب خشم و شهوت غضبست و جهل و ظلمت‏حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت

به حقیقت آدمى باش و گرنه مرغ باشدکه همى سخن بگوید به زبان آدمیت

مگر آدمى نبودى که اسیر دیو ماندى‏که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت

اگر این درنده خوئى ز طبیعتت بمیردهمه عمر زنده باشى به روان آدمیت

رسد آدمى به جایى که به جز خدا نبیندبنگر که تا چه حدّست مکان آدمیت

طیران مرغ دیدى تو ز پاى بند شهوت‏بدر آى تا ببینى طیران آدمیت

نه بیان فضل کردم که نصحیت تو گفتم‏هم از آدمى شنیدیم بیان آدمیت(222)

اى عزیز بدانکه ;

کلمه‏اى چند در(223) اخلاق - به طریق اختصار - در این مقدمه درج کردیم و برخى از عمر گرانمایه بر او خرج و من

ا& التوفیق.

تا مگر صاحبدلى روزى به رحمت‏کند در کار درویشان دعایى

و امّا این تلاش صورت گرفت به اعتماد گشایش اخلاق بزرگان، که چشم از عیبهاى زیردستان بپوشند و در

افشاى جرائم کهتران نکوشند(224).

به امید اینکه، ایزد سبحانه و تعالى، نیّت ما را پاک گرداند و از عیوب ریا و تعلقات دنیوى، خالص دارد و توفیق

ارزانى دارد تا آنچه گفته مى‏شود، به عمل وفا گردد ان‏شأا&، که گفتار بى‏کردار ضایع بود و فرمودن

بى‏ورزیدن، سبب وبال آخرت بود، نعوذ با& منه(226).(225)

Link لینک      Comments () نظرات ۱۳۸٩/۱۱/٢۱

Recent Posts مطالب ارسالی جدید اعتراض و همدردیِ منفی یا مثبت منع رطب مراجع تقلید بررسی نسبت برخی از اشیاء در شناخت رنگ حرکت دائمی اختراع دستگاه تشخیص رنگ و رنگهای مکمل آن (مخترع کاظم استادی) کتابشناسی عدم تحریف قرآن منتشر شد نمایشگاه خانوادگی نقاشی در گالری توکای قم اختراع دستگاه بومسیلک متحرک (مخترع کاظم استادی) نسبت خط عربی و مسلمانان جهان به تغییر خط کتابشناسی خط فارسی و تغییر خط
My Tags موضوعات کلی کلیات و شرح حال (۳٧) زبان و ادبیات فارسی (۳۱) داستان و متفرقه (٢٧) زبان سرخ (۱٩) تاریخ و جغرافیا (۱٩) هنر (۱٢) فلسفه منطق کلام (۱٢) قرآن و حدیث (۸) اخلاق و عرفان (۸) طب و علوم کاربردی (۸) احکام (٧)
My Friends دسترسی آسان به یوتوبی یاهو ویکی نبشته ویکی فقه ویکی علوم اسلامی وکی پدیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت علوم تحقیقات فناوری همراه اول نگارستان اشراق موسسه پژوهشی فلسفه ایران موزه هنرهای معاصر مشابه یاب روایات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم مدرسه طراحی رود آیلند مخابرات 118 لغت نامه دهخدا گوگل مترجم گوگل جستجو گوگل پلاس گوگل ارث گنجور کتابخانه ملی کتابخانه مجلس شورای اسلامی کتابخانه دیجیتال نور کتاب قم کتاب اول فیس بوک فرهنگستان هنر فرهنگستان زبان و ادب فارسی عصر ایران سیستم جامع دانشگاهی گلستان سامانه جامع دانشگاه علمی کاربردی سامانه اعلام حساب خانوار سازمان سنجش سازمان حج و زیارت سازمان ثبت احوال کشور روبیمکث دفتر ریاست جمهوری ایران دفتر آیت الله جوادی آملی درگاه کنسرسیوم محتوای ملی دائره المعارف بزرگ اسلامی دانشنامه جهان اسلام دانشگاه ییل دانشگاه مفید دانشگاه قم دانشگاه علمی کاربردی هنر قم دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه آزاد قم دانشگاه ادیان و مذاهب دانش سوم / مدرسه ابتدایی هدایت خبرگزاری کتاب ایران خبرگزاری اهلبیت علیهم السلام خانه کتاب جی میل گوگل تبیان تابناک پایگاه مجلات تخصصی نور پایگاه اندیشوران پایگاه احادیث نور بانک سامان انستیتو تکنولوژی روچستر انجمن هنرهای تجسمی ایران انجمن نجوم ایران انجمن طب سنتی ایران آمازون ارزش یابی مدارک تحصیلی